ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и пети януари                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2057 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12.45 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Н.Н.И. не се явява и не изпраща представител, редовно уведомена.

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП“ се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от процесуалния представител на жалбоподателката, с искане да бъде даден ход на делото в нейно отсъствие. С молбата е заявено и становище по съществото на спора. Приложен е списък за разноските.

 

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Н.И. против акт за прихващане или възстановяване № П-02000216092073-004-001/20.06.2016г., в частта, потвърдена с решение № 222/25.08.2016г. на директора на дирекция „ОДОП“ Бургас.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

СЪДЪТ указва на ответната страна, че носи доказателствената тежест да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. Жалбоподателят следва да докаже фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Юрисконсулт Т.: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства. Считам, че спорът е изключително правен, а всички доказателства се намират по административната преписка. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ намира приложените към административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените по делото писмени доказателства, както следва: Решение № 222/25.08.2016г. на и.д.директор на дирекция „ОДОП“, заповед №5661/21.07.2016г., заповед № ЗЦУ-892/22.07.2016, заповед № ЗЦУ-825/07.07.2016г., декларация от 05.12.2014г., болничен лист № Е20165573521/28.07.2016г., писмо изх.№ 94-Н-213#1/05.07.2016г., жалба вх.№ 04-Н-Ж-156/05.07.2016г., 4бр. пл.нареждане от 31.12.2014г., резолюция № П-02000216092073-0РП-001/17.05.2016г., промяна на резолюция № П-02000216092073-0РП-002/06.06.2016г., АПВ № П-02000216092073-004-001/20.06.2016г., справка за общите задължения към 20.06.2016г., молба вх.№ 94-Н-455#3 от 14.05.2016г. и решение № 4310/13.04.2016г. по адм.д.№2658/2016г. на ВАС.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт Т.: Моля да отхвърлите жалбата. Считам, че не са изпълнени изискванията на ДОПК за възстановяване на платената от Н.И. сума за законната лихва, която претендира. Тези изисквания са уредени в чл. 169, ал.7 от ДОПК и в този смисъл считам, че издадения АПВ е правилен и законосъобразен. Моля при произнасянето по настоящия спор да съобразите изложените съображения в решението на Директора на дирекция „ОДОП“, с който обжалвания административен акт е потвърден. Претендирам юрисконсултско възнаграждение съобразно Наредбата за минимални адвокатски възнаграждения.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи 12.57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: