ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 11.02.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На единадесети февруари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2057 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

         За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно уведомен, се явява юрисконсулт М. с представено по делото пълномощно.

         За ответника Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център” - редовно уведомен, се явяват юрисконсулти Т. и Г. - представят пълномощно.

        

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД с ЕИК по БУЛСТАТ 812114069, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, представлявано от Председателя на Управителния съвет - С.М.А., против Решение № 32-104524/05.09.2014 г. на Началника на МП „Пристанище Бургас център”.

 

Юк. М.: Поддържам жалбата и моля да приемете представените доказателства.

Поддържам искането за допускане на съдебно-химическа експертиза с въпроси, формулирани в жалбата и към тях добавям още три въпроса, формулирани в нарочна писмена молба, която представям  в днешното съдебно заседание с копие за ответника.         

Представям Сертификати за качество на продукта № 413 Н/07-03-13 и Сертификат № 413-1 Н/06-13-13, издадени към датата на вноса, представени от митническия орган заедно с приложен превод на български език.

Представям писмо от Заместник-директора на Агенция „Митници” София до жалбоподателя с рег.индекс 26ЛЛ/41 от 23.09.2009г., от което  е видно, че за стока подобна на разглежданата е дадено указание за тарифиране в позиция 2710 19 99.

Моля да задължите ответника да представи превод на документите по административната преписка, които са на чужд език.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Оспорвам изцяло жалбата.  Моля да приемете представените с административната преписка писмени доказателства.

Моля да приемете Сертификат за акредитация на Митническа лаборатория гр. Русе, ведно със Заповед № 1014/23.07.2012г., която е неразделна част от сертификата.

По отношение на представеното писмо от жалбоподателя на Заместник-директора на Агенция „Митници” от 2009 г., моля, да не бъде кредитирано, тъй като касае конкретна стока с определени показатели, за което са извършени изследвания и е установено, че действително кода за тази стока е определен с писмото, но не представлява обвързваща тарифна информация и се касае за този вид стока и този вид операция - износ. Кодът посочен в писмото, след извършена справка в КН за този период, се установява, че тарифната ставка е много по-висока от тарифната ставка, която касае процесната стока и номер, който сме определили с процесното решение.

Допускането на съдебно-химическа експертиза считам за неоснователно, тъй като предмет на спора е решение на Началника на МП „Пристанище Бургас център”, с което е определен нов тарифен код. Следователно необходими са знания по тарифно класиране. Важно е определяне на ароматните съставки в тегловно отношение, което е извършено с митническата лабораторна експертиза. Важно е как е била добита стоката. Така поставените въпроси са неотносими.

По отношение на въпросите дали лабораторията има акредитация по Приложение А, представихме сертификат за акредитация на Митническа лаборатория-гр.Русе, придружен със заповед, неразделна част от него, и е видно какви методи влизат в обхвата на лабораторията. По метода на Приложение А не е необходимо лабораторията да има акредитация, съгласно Закона на национална акредитация на органа за оценяване на съответствието, конкретно за този метод няма задължение лабораторията да бъде акредитирана. В специалните закони – Закона за митниците и  Правилника за приложение на Закона за митниците, също няма такова изискване и задължение. В Регламент № 2913 и в Регламент № 2454 също няма изискване за метода по Приложение А лабораторията да има акредидация, тъй като с този метод се цели да се установи  тарифно класиране на стоката за митнически цели, а съгласно Закона за акредитация анализите, които се извършват, се свързват с окачествяване на стоката и с това дали същата отговаря на БДС.

Моля да не се допускат въпроси от 1-4, обозначени с тире, както и въпроси от 5-12, обозначени с тире /от жалбата/ - същите са нетносими, тъй като с конкретното тарифно класиране 2707 99 99 не е необходимо да се изследва произхода на стоката, а начина на получаването й.

По отношение на въпросите, формулирани в нарочната молба, представена в днешното съдебно заседание, въпроси № 1 и № 2 са неоснователни, тъй като няма спор за произхода на стоката. Твърдим, че стоката е с нефтен произход.

По отношение на въпрос № 3 от молбата, представена в днешното съдебно заседание, считам, че за отговора му не са необходими специални знания и след допълнителна справка можем да представим информация дали има налична проба за анализ.

Алтернативно, ако счетете, че следва да се допусне съдебно химическа експертиза, правя искане същата да бъде комплексна, в която да вземе участие специалист химик по нефт и нефтопреработка, специалист по каменовъглени катрани и преработката на въглища, както и специалист по тарифно класиране, като моля да бъде допуснат допълнителен въпрос, а именно:

Вещото лице да изброи продуктите, получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, предвид легалните текстове на КН и тълкувателните текстове на ОБ на ХС за позиция 2707 и ОБ на КН към кодове по Комбинираната номенклатура 27079911 и 27079919, с които се сравнява процесният продукт, както и да се уточни с кои точно от тези продукти се извършва сравнението и на базата на какви документи и конкретни анализи ще се установи аналогичността на процесния продукт с продуктите, получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани.

 

Юк. Т.: Поддържам изложеното от колегата. По отношение на молбата с поставени въпроси към съдебно химичната експертиза, отговора на въпрос № 3 е наличен в административната преписка. Видно от протокола за вземане на проби са взети три броя проби - 563919; 563929 и 563920 - при изготвянето на МЛЕ за изразходени 2 проби - 563919 и 563929, при което едната е налична и се намира МП „Пристанище Бургас център”. Относно въпрос № 1 и въпрос № 2 - в подробното възражение в жалбата дружеството–жалбоподател не отрича, а точно обратното, счита, че продуктът е от нефтен произход и поставените въпроси не са спорни и не подлежат на обсъждане. Моля да не ги допускате.

 

Юк. М.: Относно представената от ответника декларация за внос на продукт с код 2707 99 99, намирам за неотносима, тъй като касае внос различен от процесния. Няма как да се приеме, че стоката е идентична с процесната, предвид че за всеки един внос се взема отделна проба и се установяват физикохимичните свойства на стоката. Дружеството е провело самостоятелна процедура за суспендирането на мито по чл. 66, ал.1, т.3 от ППЗМ. Търговецът, който внася суровина, необходима за изготвянето на готова продукция, следва да кандидатства за освобождаване на мито. Европейският съюз допуска неприлагането на КН и в тази връзка от 01.07.2014 година митото за процесния тарифен код е с митническа ставка „0”, според Регламент на ЕС.

По повод възражението за представеното от мен писмо от ЦМУ, към настоящия момент за стоката има решение за промяна на тарифния код от позиция 2710 към позиция 2707.

Моля да приемете писмото от ЦМУ като сведение, че дружеството е спазвало указанията от Агенция „Митници”.

По повод възражението на ответника срещу формулираните в жалбата и в допълнителната молба въпроси към съдебно-химическата експертиза, възраженията съставляваха възражения по същество. КН е нормативен акт и класирането на стоките е правна дейност, но е необходимо точно описание на стоката и начина на добиването й, за което са необходими специални знания.

По повод искането за включването на експерт в областта на каменовъглени катрани и преработката на въглища, няма химик със специалност „каменовъглени катрани”. Един химик със специалност „органична химия” може да отговори на тези въпроси. Това е видно от аналогични дела със съдебно химическа експертиза и компетентността на вещото лице не е оспорена.

По повод сертификата за акредитация на  Митническа лаборатория-гр. Русе, същият не е достатъчен, за да отговори на формулираните въпроси, тъй като въпросите целят установяване на статута на лабораторията към датата на акредитация на Митническа лаборатория-гр.Русе. Акредитациите биват спирани, временно ограничавани и променяни. Сертификатът за акредитацията дава информация към датата на акредитация на лабораторията, но не и към датата на извършване на експертизата. За да бъде приета МЛЕ като годно доказателствено средство, Митническа лаборатория – гр.Русе следва да бъде акредитирана, за да се установи нейната техническа компетентност.

Недопустимо е да се назначава специалист тарифно класиране, защото тарифното класиране е правна дейност и вещото лице не може да замества съда и поради тази причина специалист по тарифно класиране няма в нито един списък на вещи лица в РБ. Сред поставените въпросите няма въпроси от финансово, икономическо или счетоводно естество, въпросите са единствено в областта на химията.

По въпроси 1 и 2 от моята молба – няма спор за произхода на стоката, ако нефтеният произход бъде установен като безспорен и потвърден от ответника, няма основание да се задават тези въпросите.

По 3-ти въпрос - целим да установим, дали проба се съхранява, защото пробите са взети 2011г. 

Относно представените в административната преписка  два броя справки ОТИ, намирам същите за неотносими към спора. ОТИ се издава на конкретен получател за конкретна стока, като на търговския оператор тя се издава в опредена форма с подпис и печат. Представените ОТИ не представляват годно доказателствено средство, тъй като нямат подпис и печат и няма как да се установи автентичност и автор и не следва да се приемат като доказателство.

 

Юк. Т.: Относно представеното писмо от директора на Агенция „Митници”, съгласно забележката за Глава 27 и позиция 2710, термините „нефтени масла” и „масла” се прилагат и за аналогични масла и масла съставени от смесени ненаситени въглеводороди, от които неароматните съставки преобладават тегловно по отношение на ароматните съставки, независимо от начина на тяхното получаване. В конкретния случай ароматните съставки преобладават и няма как да има съотносимост.

 

Юк. Г.: Няма спор, че стоката е от нефтен произход, това е установено с МЛЕ.

 

Юк. М.: Оттеглям въпроси  1 и 2 от молбата представена в днешното съдебно заседание като неспорни.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка  писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание доказателствата, а именно: Сертификати за качество на продукта № 413Н/07-03-13 и № 413-1Н/06-03-13, ведно с превод на български език; писмо от Заместник-директора на Агенция „Митници” София до жалбоподателя с рег.индекс 26ЛЛ/41 от 23.09.2009г., Сертификат за акредитация на Митническа лаборатория – гр. Русе, ведно със Заповед № 1014/23.07.2012 г., като неразделна част към нея.

ДОПУСКА съдебно-химическа експертиза, вещото лице  по която след като извърши необходимите справки и се запознае с доказателствата по делото, да отговори на въпросите поставени в жалбата, на въпрос № 3 от представената в днешното съдебно заседание молба от процесуалния представител на жалбоподателя, както и на въпроса, поставен от процесуалния представител на ответника, формулиран в протокола от днешното съдебно заседание на стр.3.

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице инж. Д.Л. при депозит в размер на 350,00 лева - вносими от жалбоподателя и 50,00 лева - вносими от ответника, в 14-дневен срок, считано от днес.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на комбинирана съдебна експертиза.

ЗАДЪЛЖАВА Началника на МП „Пристанище Бургас център” да представи в превод на български език наличните в преписката доказателства на чужд език, в срок до следващото съдебно заседание.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.05.2015 година от 11,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след внасяне на определените депозити.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: