ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 22.03                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав, на двадесет и втори март                          две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

                                                    

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

При прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 Административно дело номер 2056 по описа за 2016 година.                 

 

        На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  В.П.В., редовно призован, не се явява, за нея адвокат А., надлежно упълномощена.

 

За ОТВЕТНИКА – Директор на ЦАУ „Зора“ към община Бургас, редовно призован, се  представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

 ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ С.К.Р., Г.П.Б., редовно призовани, се явяват лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Г.Ц., редовно призован, не се явява, представлява се от Христо Ц., с пълномощно по делото

Явяват се  Д.П.П., А.С.П., които са заличени в предходното съдебно заседание като ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, Р.М.Т., Д.Т.Т., В.Б.К., А.К.К., И.Д.С., И.Т.С., Я.Г.Г., , Р.М.К., С.Х.С., Д.Х.К., С.С.И., Р.И.К., К.Т.Б., Р.И.Б., С.Г.Д., Н.С.Д., С.С.Р., Т.Х.Т., С.Н.Г., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Г.Н.М. и А.В.М., редовно призовани чрез пълномощник М.В., не се явяват, представляват се от пълномощник В..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  предвид на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на В.П.В. против Заповед №2629/29.09.2016 г. на директора на ЦАУ „Зора“- община Бургас, с която същата като собственик на обекти в сграда №1 находяща се в поземлен имот с идентификатор 7079.607.361 в УПИ VІ-649, кв.31, в УПИ VІ-649, кв.31, по кадастралната карта на град Бургас, с административен адрес : гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.161, се задължава да осигури необходимия достъп до притежаваната от нея собственост – обекти с номера 1,2 и 3/предвидени за магазини/, по схема, както и до ап.2 на ет.1 и ап.4 на ет.2, за извършване на необходимите СМР.

 

         Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

 

          На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за твърденията посочени в жалбата, от които черпи благоприятни правни последици.

 

УКАЗВА на страните, че в случай, че не бъдат ангажирани доказателства, делото ще бъде решено, с оглед наличните такива.

 

         АДВОКАТ А.: Поддържам жалбата и моля да приемете приложените към нея доказателства. Водим един свидетел, който молим да бъде изслушан. Това е пълномощникът на моята доверителка, който лично е присъствал на срещите и е изразил от нейно име съгласие. Със свидетелските показания ще установяваме изложените в жалбата фактически твърдения.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Представям и моля да приемете като доказателство решение №94-05-19015/13/ от 27.01.2017година, във връзка развило се и приключило съдебно производство по адм.д.№ 2015/2016година на Административен съд Бургас, в което беше сезиран органът във връзка чл.91 от АПК и което приключи с произнасяне на съда за приключване на производството и връщане на преписката за произнасяне от административният орган,  във връзка, с което административният орган се е произнесе с това решение, спирайки производството, считайки, че е преюдициално настоящото производство. Решението, което представям е получено от двете страни и те са запознати с него.

Да се приемат приложените по делото писмени доказателства.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Б.: Г-жо председател, представям и моля да приемете като доказателства по делото Протокол за извършена проверка; отговор от мен, с който съм сезирал  областния управител на гр. Бургас във връзка взаимоотношенията в блока. Представям кореспонденция между мен и фирма „Аркос-СОТ“ООД, а именно уведомление от мен, отговор от „Аркос-СОТ“ООД. Видно от представените от мен доказателства те са в противоречие на твърдението на жалбоподателя, че тя ни указва съдействие, а се доказва, че фирмата е готова да ни пречи за довършването на блока по принцип, въобще.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Относно искането за гласни доказателства, считам същото за недопустимо. В случая биха могли да се представят писмени такива, които евентуално да опровергаят или да отхвърлят доказателствата, които са станали основание за издаване на въпросния оспорен индивидуален административен акт, поради което считам, че е недопустимо искането за събиране на гласни доказателствени средства и моля да не ги допускате

        

АДВОКАТ А.: Не разполагам с писмени доказателства във връзка изложените факти в жалбата. Във връзка представените от г-н Б. доказателства, предвид това, че днес ги виждам, моля да ми бъде предоставена възможност да се запозная със същите и евентуално да направя проучвания и искания.

 

Съдът  ПРЕДОСТАВЯ 10 минути  на адвокат А. за запознаване с представените от г-н Б. доказателства.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Б.: Проверката е предизвикана от тях, резултът го имат.

 

АДВОКАТ А.: Представените от заинтересованата страна Б., считам за неотносими към процеса. Да се приеме представеното от юрисконсулт решение.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ: Да се приемат представените от страните доказателства. По искането за разпит предоставяме на съда.

        

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка писмени доказателства по делото,както и тези представени в днешното съдебно заседание  от юрисконсулт Д. - решение №94-05-19015/13/ от 27.01.2017година на директор на ЦАУ „Зора“ при Община Бургас и заинтересованата страна Б. –протокол за извършена проверка  от ТД на НАП Бургас от 15.09.2016г., отговор  вх.№94-00-850/30.06.2016г. от Г.Б., уведомление от Г.Б. вх.№2022/01.09.2010г., отговор изх.№1072/08.09.2010г. от „Аркус сигурност“ООД и договор за мониторинг №6580/2010г..

 

Съдът  с оглед изясняване на обстоятелствата по делото, намира искането за допускане на гласни доказателства  за основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА на жалбоподателя един свидетел, който да бъде разпитан в днешното съдебно заседание.

 

ПРИСТЪПВА към  разпит на свидетеля, който беше въведен в съдебната зала и съдът снема самоличността му, както следва:

          

АЛЕКСАНДЪР Х.Х. - 49г., български гражданиН, неосъждан, син на жалбоподателката. ПРЕДУПРЕДЕН  за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

           СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Жалбоподателката В. ми е майка. Желая да свидетелствам.

 

В ЗАЛАТА ВЛИЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Д., като съдът го запозна с извършените до момента процесуални действия.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Д.: Не възразявам по направените до момента процесуални действия.

 

АДВОКАТ А.: Представлявате ли правата и законните интереси на майка си като неин син? Присъствали ли сте на събрание на етажната собственост на сградата в жк Лазур, Бургас? Ако сте присъствали, какво ще случи на това събрание?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Аз съм пълномощник на майка ми. Присъствал съм на събрание на етажната собственост в ж.к. Лазур във връзка поискан достъп до нейните обекти в тази сграда. На събранието на 02.06.2016година, присъствах на строителния обект, като молих да дойде мой приятел и нотариус Симеон Илиев, за да се установи точно какво ще се случи на срещата. Двете лица присъстваха с мен на събранието, като  целта беше да се осигури достъп до обектите на майка ми. Това беше искането на етажната собственост, за да бъде въведена сградата в експлоатация. Аз категорично заявих, че давам съгласие на етажната собственост, като поисках само да разбера коя е фирмата която ще довършва строителния обект, лицензирана ли е същата в камерата на строителите на РБългария, има ли квалифицирани кадри, които да работят по обекта. Това ми питане беше свързано с това, че трябваше да бъдат довършени освен обектите на майка ми  и пропуски по конструкцията на сградата-  стълбището, хидроизолация  и няколко недовършени детайла по външната фасада, като всички тези незавършени детайли по сградата са установено от комисия от ДНСК София, обективирани в заповед от 20.03. 2014година. Именно поради тази причина поисках да ми се каже дали фирмата е лицензирана и има квалифицирани кадри. Поисках още да ми се каже на кои дати трябва да се осигури достъп. На тези въпроси трябваше да се отговори на следващото заседание, но до ден днешен няма отговор.  На следващия ден предадох протокола на нотариуса, за да се запознае с него и  на Стефка Р., която е от етажната собственост и и казах, че съм съгласен да се завършиш обекта, но от качествена фирма, тъй като досега сградата е завършвана от фирми, които не се справят, а г-н Б. е събрал 350 000лева, които не знам как е събрал.

 

На въпрос на съда СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Съгласен съм да се разберем доброволно, защото имаме голям дял в кооперацията.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към свидетеля. Не виждам каква е връзката с предмета на оспорване разпита на този свидетел.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Б.: През 2009 година цялата етажна собственост беше учредена и всички, които присъстваха на общото събрание си дадоха съгласието да превеждат суми достатъчни за дострояване на сградата, по която имаше съществени довършителни мероприятия. Тогава лично, аз уведомих въпросния свидетел, който категорично отказа даването на каквито и да е суми за дострояването на блока. Искам да посоча, че този блок има одобрен строителен план- вертикален, хоризонтален и всякакъв и довършването ще бъде по този план. По делото е представен акт 16 от приемателна комисия частичен, където няма отбелязано нито едно недовършено СМР, което да е в нарушение на въпросния план. Това го казвам във връзка запитването коя фирма и какво. Ние ще изпълним плана, други претенции няма да изпълняваме. Освен това, като този свидетел има голямо желание и като заявява, че е готов да постигнем споразумение, тук присъства и Христо Ц., който се свърза със свидетеля за постигане на споразумение и бяха определени параметри на същото, но свидетеля отказа да го подпише. Никой от съсобствениците в сградата няма претенции, нито финансови, ние даваме съгласие за каквото е поискал той, това което се излага днес, няма как да отговаря на истината и не отговаря.

 

АДВОКАТ А.:Моля да ни предоставите възможност за постигане на споразумение.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ        : Предоставяме на съда по направеното искане.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Предоставям на съда.

 

Съдът с оглед направеното изявление от процесуалния представител на жалбопадателя – адвокат А. за постигане на споразумение, намира че следва да се предостави възможност на страните да постигнат такова, поради което

                                     О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните до следващото съдебно заседание да постиган извънсъдебно споразумение.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.04.2017година от 13,20часа,  за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

УКАЗВА на страните, че последващо искане за отлагане на делото няма да бъде кредитирано от съда.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: