ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,30.11.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На тридесети ноември                               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2056 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЛУКОЙЛ  НЕФТОХИМ  БУРГАС” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М.-Х. с представено пълномощно, находящо се на лист 31 от делото и юрисконсулт И. с представено пълномощно.

 

         За ОТВЕТНИКА Началник МП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Г. с представено поделото пълномощно.

        

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Д.В.Л., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразяваме да се разпита вещото лице.

 

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

Инж.Д.В.Л. – 64 год., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Юрисконсулт М.: В заключението на стр.6 долу и на стр.7 горе, посочвате, че в продукта се съдържат четири групи въглеводороди. Кои от тях се причисляват към ароматните съставки и кои в неароматните?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ще изтъкна само определението дадено в Обяснителните бележки на Хармонизираната система, съгласно което за ароматни съставки се считат тези, които имат ароматно ядро в структурата си. По тази логика, към групата на ароматните съставки ще се причислят ароматните въглеводороди, асфалтените и част от полярните съединения, за които последните години има много научни публикации и изследвания, доказващи, че една част от полярните съединения съдържат ароматно ядро в структурата си, а друга част не съдържат такова ядро и имат наситен характер. В становището си съм посочила публикациите, от които черпя тази информация, както и относно химичния характер за структурата на полярните съединения.

 

         Юрисконсулт М.: На база така извършения анализ по метода ASTM D 2007 може ли да кажете кои съставки преобладават тегловно в продукта - ароматните или неароматните съставки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По това дело съдържането на наситени въглеводороди е 55.83%. съгласно Протокол от изпитване № 529/17.11.2016г., който е приложен към експертизата. Към това количество, ако бъде определено съдържанието на полярни съединения, които нямат ароматно ядро и имат наситен характер, това количество би се повишило, но за съжаление не мога да кажа колко е съдържанието  на полярните ароматни въглеводороди. Начинът на разделяне по стандарт ASTM D 2007 не дава възможност за такава информация. А съдържанието на полярните съединения само по себе си влияе малко.

Юрисконсулт М.: Това означава ли, че съотношението между ароматни и неароматни съставки зависи от това, каква част от полярните съединения определени в този анализ ще бъдат такива с неароматен характер?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Ако се определят тези полярни съединения, които нямат ароматно ядро и имат наситен характер или пък тази част от полярните съединения, които имайки ароматно ядро се причисляват към групата на ароматните съставки, би могло да се каже какво е съотношението като цяло в процесния продукт.

        

Юрисконсулт М.: На база извършените от Вас анализи и предоставени документи, коя според Вас е водещата и специфичната характеристика на продукта, която най-добре го описва?

В тази връзка, коя от двете позиции 2707 и 2710 описва най-специфично продукта с характеристики като на процесния?

 

Юрисконсулт Г.: Възразявам по този въпрос, тъй като, за да се установи процесният продукт дали се класифицира, не можем да причисляваме позицията към продукта, а продукта към позицията. Ако може да се префразира въпроса.

Юрисконсулт  М.: Тогава ще задам въпроса така - Към коя група продукти следва да бъде отнесен 2710 на 2707?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От всички проведени изпитвания на процесния продукт, тези които са описани в тези анализи, в сертификата за качество и допълнителния входящ контрол,  а така също и допълнителните анализи, продуктът може да бъде описан като тежко масло от нефтен произход и само по себе си то не е стоков продукт, а се внася за последваща специфична преработка с помощта на катализатори и с каква цел - съм описала в предходната част на експертизата. С цел да се получат по-светли нефтопродукти, каквито са бензиновите и керосиновите, газьолови фракции, с което се увеличава добива на светли нефтопродукти. Като такъв продукт с характеристики на тежко нефтено масло, съдържанието на ароматни съставки дали ще превишава или не неароматните, е несъществено, предвид последващата преработка и предвид на това, че при съответно настройване на параметрите на технологичните процеси, в които участва процесният продукт в последващата преработка е без значение колко процента ароматни съставки има.

         А от друга страна, допълнително възложените изпитвания за плътност,  пенетрация, на тяхна база може да се каже, че процесният продукт не съответства на изискванията на продукти, които намират приложение в позиция 2707 9999, защото продуктът не отговаря на изискванията дефинирани от подточка А до подточка Г за тази  подпозиция. А там изрично е посочено, че за продукти, които не съответстват на тези изисквания от подточка А до подточка Г, в зависимост от характеристиката им, те могат да намерят място за класиране в няколко позиции, една от които е 2710.

         Юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

         Юрисконсулт И.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Юрисконсулт Г.: От приложените към заключението протоколи от изпитване от всички лаборатории, само в единия от протоколите има в горния десен ъгъл регистрационен номер на ИА “БСА“, че е акредитирана тази лаборатория. По отношение на останалите протоколи и самите изпитвания няма такова отбелязване, както в Протокол от изпитване № 6904/10.11.2016г. Това означава ли, че изследванията, които са направени в лаборатория SGS при НИСИ и лабораторията към Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ нямат акредитация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Комплексната лаборатория за изпитване на петролни продукти към Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ в момента е със спряна акредитация, затова е без  поставено лого, но дори една акредитирана лаборатория решава кога ще постави логото. Т.е. това е  тяхно решение. В случая лабораторията SGS е решила да постави логото и то присъства само в цитирания Протокол № № 6904/10.11.2016г защото това е в обхвата на акредитацията на лабораторията. Взето е решение там, където се изпитва  по възлагане на клиент определен продукт за определен показател, който е извън обхвата на лабораторията, да не слагат логото на акредитиращата организация, в случая Изпълнителна агенция „БСА“. Това може да се провери и в сайта на Българската служба по акредитация за всички лаборатории. Може да се намери съответната лаборатория и да се види какъв е обхвата на тази лаборатория. Същото се касае за лабораторията на НИСИ. Тя има акредитация, но решение на лабораторията е да няма лого на „БСА“. В сайта на „БСА“ може да се види от кога и до кога е действащата акредитация и какъв е обхвата на тази лаборатория.

 

         Юрисконсулт Г.: На стр.3 от заключението сте посочили обща схема за разделяне на нефтени фракции.

Предвид твърдението Ви, че в полярните съединения се съдържат както неароматни, така и ароматни съединения, Вие извършвала ли сте такъв анализ, който да докаже това твърдение или само на база аналитични публикации?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Цитирала съм научните публикации, на база на които правя аналитичния извод и по-подробно съм дала на стр.4 от заключението структурата на полярните съединения. Резултатите са посочени в точки 24, 25, 26 и 27, в които научно-изследователските публикации най-подробно са разгледани и разделени различните класове полярни съединения. Такива, съдържащи серен, азотен и кислороден атом в молекулата си и от тези класове тези съединения, които съдържат ароматно ядро и които не съдържа ароматно ядро в структурата си, съответно ще бъдат причислени към неароматни и ароматни съставки. Но това е направено с комбинация от няколко метода и напоследък са засилени изследвания за определяне на химичния състав и структурата на полярните съединения, като комбинация от методи, от които най-важният е масспектрометрия, който дава структурата на химичния състав на съединението. Цитирала съм това на стр.4 и стр.5 от заключението.

 

         Юрисконсулт Г.: Съгласно терминологията посочена в метода ASTM D 2007, който е използван от лабораторията на Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ е записано, че полярната ароматика е синоним на полярно съединение. Как бихте обяснили това и следва ли да приемем, че полярните съединения следва да се причислят към ароматните съединения?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Когато са създавани и публикувани стандартите ASTM D 2007 и други стандарти, които в обхвата си включват определяне на неароматни и ароматни фракции, както и други такива стандарти, не е бил ясен химизма и структурния състав на полярните съединения. Споменах за научните изследвания, цитирала съм публикации, които съм ползвала, но полярните съединения не могат да бъдат причислени изцяло към ароматни съставки.

        

Юрисконсулт Г.: Към момента на извършване на митническата лабораторна експертиза (МЛЕ) тези научни изследвания дали са били налични или по-късно?

Юрисконсулт И.: Възразявам. Моля Съдът да не допуска този въпрос.

Юрисконсулт М.: В случай, че лабораторията е извършила изследването по Приложение А като по никакъв начин не са отделени полярните съединения.

 

СЪДЪТ НЕ ДОПУСКА така поставеният въпрос от юрисконсулт Г..

 

Юрисконсулт Г.: В резултатите от изпитването по метод ASTM D 2007 са изброени характеристични групи. Какво представляват  – въглеводороди, фракции или съставки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ще обясня понятията поотделно.

Като най-общо е понятието фракция. Тя е съставена от различни компоненти и ако в случая коментираме наличие на ароматно ядро, съответно причисляваме към ароматни съставки. Могат да бъдат както въглеводороди, така и компоненти, които съдържат в структурата си ароматно ядро.

Наситените - това са въглеводороди. Това е тази фракция, която се извлича от продукта с нормален пентан в условията на анализа по ASTM D 2007 и тази фракция съдържа парафинови и нафтенови въглеводороди. Същите въглеводороди не съдържат ароматно ядро в структурата си и не могат да бъдат причислени към ароматните съставки. Съдържанието на ароматните в случая се касае за ароматни въглеводороди, тъй като в условията на стандарта, начинът по който се провежда разделянето на продукта с толуол се извличат ароматни въглеводороди.

         Съдържанието на асфалтените в предходната експертиза е обяснено, че те съдържат ароматни високо кондензирани полициклични ароматни въглеводороди и се причисляват към ароматните съставки. В тяхната структура може да има и хибридни въглеводороди, такива, които съдържат плюс ароматно ядро и кондензирани нафтенови ядра, но съгласно определението на Обяснителните бележки на Хармонизираната система ще ги отнесе към ароматните съставки.

По отношение на полярните съединение е установено, че една част от тях съдържат ароматно ядро в структурата си и те ще се отнесат към ароматните съставки, а друга част не съдържат такова ядро и имат наситен характер. Същите се извличат от продукта с помощта на сборен разтворител представляващ 50% на 50% толуен и ацетон. Толуенът като типичен ароматен разтворител именно ще извлече тази част от полярните съединения, които имат ароматно ядро. А ацетонът като по-високо полярен разтворител, но наситен, ще извлече наситените полярни съединения.

По начина по който се провежда изследването, полярните съединения се извличат като група.

 

Юрисконсулт Г.: Защо когато се сумират резултатите от изпитването не се получава общо 100%, а се получава повече от 100%?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съгласно метода на разделяне по стандарт ASTM D 2007, ако продуктът съдържа асфалтени над 0.1% той не може директно да бъде изпитан, а трябва предварително да се деасфалтизира. Т.е. да се отделят асфалтените. В самия стандарт има допълнение Приложение Appendix, съгласно което приложение е определено как се отделят асфалтените и се определя тяхното количествено съдържание, в случая 25.1%. Деасфалтизарният продукт вече е подложен на разделянето на останалите характеристични групи и съгласно приложените формули на самия стандарт сумата от тези три групи е 100%, а не от четирите групи.

 

 

 

Юрисконсулт Г.: За да се извърши това изследване какво количество от продукта е необходимо?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Около 10г.

Юрисконсулт Г.: Има ли някакъв остатък от пробата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Трябва да проверим, защото е пробата е подлагана на много други анализи.

Юрисконсулт Г.: Кой е методът, посредством който могат да се определят ароматните съставки и въобще има ли такъв?

Юрисконсулт И.: Възразявам. Това не е предмет на експертизата.

 

СЪДЪТ НЕ ДОПУСКА въпросът на юрисконсулт Г. към вещото лице.

 

Юрисконсулт Г.: В какво качество сте участвали при провеждане на изпитването?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: С оглед да се ускорят анализите по над 20 дела, както по стандарт ASTM D 2007, така и по други методи за изпитване, бях назначена в състава на лабораторията. Имам квалификация и работя в лабораторията още от основаването й и съвместно с доц.Т., която е ръководител на лабораторията сме провеждали изпитването.

 

Юрисконсулт Г.: Нямам повече въпроси.

Моля да не приемате експертизата, тъй като за изследванията, които са извършени се установи, че са само за един от методите е имала акредитация тази лаборатория, а всички останали, които са използвани са с отпаднала акредитация.

И от самия метод ASTM D 2007 се установи, че лабораторията няма акредитация, поради което считам, че изследванията не биха могли да бъдат достоверни. Освен това голяма част от заключението се базира само на аналитични постановки.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, като определя възнаграждение в размер на 350лв, платими, както следва:

200 лева – от внесения депозит;

Разликата от 150 лева платима от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Юрисконсулт М.: Представям молба и списък на направените разходи от жалбоподателя.

Юрисконсулт Г.: При условие, че има част от пробата и може да бъде изследвана, представям молба за допускане извършването на допълнителна съдебно-химическа експертиза с описани задачи.

 

        

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства по делото.

 

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и може да бъде изнесено за решаване, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на ответната страна за извършване изследване по метод, който по безспорен начин да установи тегловното съотношение между ароматни и неароматни съставки в процесния продукт, с цел съобразяване Решение на СЕС от 12 юни 2014г. по дело С-330/13 и по-конкретно определения критерий за правилното тарифно класиране на стоката – предмет на настоящия спор в позиция 2707 или в позиция 2710 от Комбинираната номенклатура.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалваното от нас решение, издадено от началника на МП „Пристанище Бургас Център“ като неправилно и незаконосъобразно. При постановяване на обжалваното решение са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и материалноправните норми.

Конкретни съображения са изложени в съдебно заседание от 30.03.2016г., които моля да имате предвид при постановяване на Вашето решение.

Моля да ни се присъдят разноските по делото, както и юрисконсултско възнаграждение.

Писмени бележки по съществото на спора ще представим в указан от съда срок.

Юрисконсулт И.: Присъединявам се към становището на юрисконсулт М..

 

Юрисконсулт Г.: Моля да оставите без уважение жалбата, като неоснователна. Решението е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма и срок, след изготвяне на експертиза и становище на МП. Дори да се приеме, че са определени ароматните въглеводороди, а не ароматни съставки с извършената МЛЕ, считаме че след като преобладават ароматните въглеводороди, които са по-тясното понятие, следва да преобладават ароматни съставки по-широкото понятие, съгласно Решението на СЕС.

Моля да ни се присъдят разноските по делото и да ни предоставите срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна.

 

ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

         ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

        

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: