ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,30.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На тридесети март                                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2056 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М.-Х. с представено пълномощно, находящо се на лист 31 от делото и юрисконсулт Иванова с представено пълномощно.

 

         За ОТВЕТНИКА Началник МП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулти Т. и Г. с представено пълномощно, находящо се на лист 179 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.В.Л., която е депозирала молба за продължаване срока за извършване на допълнителната експертиза, поради неизготвяне на анализите, необходими за изготвяне на заключението.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Юрисконсулт М.-Х.: Представям и моля да приемете становище, в което е  направено уточнение, допълване и систематизиране на твърденията ни относно фактическата обстановка и на доводите ни за отмяна на обжалваното решение. Повтаряме, че като  оспорваме Митническата лабораторна експертиза, на която се позовава административният орган, в т.ч. оспорваме и установеното в експертизата съотношение на ароматните и неароматните съставки. Този и други доводи за отмяна на решението са изложени в представеното днес становище с копие за ответната страна.

 

Юрисконсулт ИВАНОВА: Няма да сочим други доказателства в днешно съдебно заседание.

 

Юрисконсулт Т.: По представеното днес становище ще взема отношение по-късно.

По отношение на оспорването на Митническата лабораторна експертиза, моля съдът да вземе предвид, че между идентични дела със страни „Лукойл Нефтохим Бургас” и МП „Пристанище Бургас Център”, по изслушани вече експертизи, вещото лице при изслушване на заключението твърди, че метод ASTMD 2007 и метод 2954 не може да определи количественото съотношение на ароматните съставки и неароматните съставки противно на предходни свои заключения по същите дела.

Предвид факта, че към настоящия момент не е изготвена съдебно-химическата експертиза, то моля да задължите вещото лице да посочи подходящ метод при наличието на неизползвана към настоящия момент проба, с който да бъдат определени количествените съотношения на ароматните спрямо неароматните съставки, какъвто е предметът на настоящото дело.

 

Юрисконсулт ИВАНОВА: Във връзка с направено доказателствено искане от ответната страна за поставяне на допълнителни задачи към вещото лице, считам че ответникът е изчерпал тази процесуална възможност в съдебното заседание, в което е допусната съдебно-химическата експертиза със задачите, както ги е допуснал съдът. Това може да стане след изслушване на заключението и след като същото се счете необосновано и непълно да бъдат поставени допълнителни въпроси.

Няма как в съдебно заседание, в което е вече налице допусната съдебно-химическа експертиза и вещото лице не е могло да извърши съответните анализи, да бъдат поставени допълнителни въпроси към същата съдебно-химическа експертиза. Не може с пасивното си процесуално поведение ответникът да черпи права.

Възразявам, че задачата на вещото лице е не да установи съотношението на ароматните и неароматните съставки, а да установи груповия въглеводороден състав на продукта, какъвто допустим метод съгласно наименованието на същия и общите положения на стандарта е методът ASTMD 2007, като това е направено по искане на жалбоподателя, дружеството, чийто процесуален представител съм аз, с оглед установяване при условията на евентуалност, аналогията на продукта с продукти от групата с тарифен № 2707 9919 „сурово масло”.

 

Юрисконсулт Т.: Моля да се задължи вещото лице да посочи към настоящия момент къде са пробите.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Една част пробите са взети от Митническия пункт и са дадени за определяне на елементен състав.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице да извърши експертизата.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.06.2016г. от 13.50 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: