ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 22.11.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на двадесет и втори ноември                        две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2055 по описа за 2017 година.                 

 На именното повикване в 13:26 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Бейк шоп Краси“ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат М., с пълномощно по делото/л.71/.

ОТВЕТНИКЪТ директора на Дирекция ЦАУ „Приморие“ при Община Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт Р., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

Съгласно указания на съда е ПРИЛОЖЕНО адм.д.№182/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№10420/03.10.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателя – адвокат М., с искане във връзка откритото производство по оспорване на документи на основание чл.193 от ГПК, да бъдат допуснати до разпит  двама свидетели, при режим на призоваване, а именно Н. А.-директор на ЦАУ“Приморие“ и Н.Г. – ст.специалист „АО“, ЦАУ „Приморие“, съставители на оспорените документи.

АДВОКАТ М.:  Да се приеме приложеното дело, което е свързано с възражението ни за предходен отказ, влязъл в сила и оттам липса на компетентност за следващия. Оттеглям искането за разпит на  г-жа А., тъй като тя е и административният орган на приложимата Наредба, издал оспорвания изричен отказ и в този смисъл не може да има друго процесуално качество. Във връзка оспорването за просроченост на жалбата, поради уведомяване за изричния отказ,  административният орган се позовава  на съобщаване по чл.61 от АПК, като поддържам  изложеното в молбата ни от 19.09.2017г.. Поддържам искането в докладваната в днешното съдебно заседание молба за разпит на Н.Г..  Правният интерес изхожда от това, че наличието на изричен отказ влече до съответните последици. Ние сме и адресати на този изричен отказ, той ни засяга неблагоприятно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се приеме делото. Във връзка с искането за допускане на гласни доказателства, съм изразила становище в предходното съдебно заседание, но заявявам отново, че  оспорвам това искане като неоснователно, предвид представените документи към административната преписка. Във връзка с направеното оспорване, представям на съда извадка от сайта на община Бургас  от 17.04.2017година, където е обявен отказа, както и оригинал на представеното вече по делото известие за доставяне с първата страница на плика, който също е представен. Пликът е в неговата цялост, не е отворен така, както се е върнал от Български пощи. Моля след послужване от съда, тези доказателства да ми бъдат върнати

 

АДВОКАТ М.: Вече съм взел становище относно известието за доставяне. Не възразявам да се върне оригинала, тъй като по делото фигурира копие. Оспорваме, че  чл. 61 от АПК на практика е неприложим. Считам, че като ти залепят съобщение си уведомен, такава  хипотеза няма в АПК, както в ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Във връзка представените документи и молбата на жалбоподателя, считам, че изпълнена процедурата по АПК. Държа да отбележа, че в представената административна преписка се съдържа декларация от жалбоподателя с посочен адреса за кореспонденция с него. Отново поддържам искането за недопустимост на жалбата, поради просрочие.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам молбата ни от 19.09.2017г., приложена по делото досежно редовност на съобщаването и оттук и доводите за просрочие  пак в тази молба.

 

           По доказателствата съдът,

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

           

ПРИЕМА представените в преходното съдебно заседание доказателства от юрисконсулт Р. под опис.

ПРИЛАГА към делото адм.д.№182/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

ПРИЕМА представеното доказателство от юрисконсулт Р., а именно извлечение от електронния регистър на Община Бургас.

ПРИЕМА за сведение в оригинал писмо от община Бургас адресирано до „Бейк шоп Краси“ЕООД.

 По допустимостта съдът ще се  произнесе с крайния съдебен акт.

 

Относно молбата на адвокат М. от 03.10.2017г., във връзка с откритото производство по оспорване на истинността на протокол и на акта за резултатите за обявяване на отказа, както и  във връзка искането за ангажиране на гласни доказателства в тази насока, съдът съобрази следното:

Съгласно разпоредбата на чл.164, ал.1, т.2 от ГПК, свидетелски показания се допускат във всички случаи освен, ако се отнасят за опровергаване съдържанието на официален документ. С оглед изричната забрана, въведена в цитираната разпоредба, съдът намира, че свидетелски показания не следва да бъдат допускани, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адвокат М. за разпит на свидетел.

 

СТРАНИТЕ: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ М.: Спорът  дали, кога е съобщен и узнат от адресата изричния отказ не е от толкова съществено значение, даже въобще не е от значение, с оглед първото основание за оспорването, а именно твърдяната нищожност. Нищожността се  твърди, се предявява без ограничение във времето. Това е по  точка първа от жалбата и  по същество настоящия  съд, съдебен състав дължи произнасяне. Считаме, че следва да бъдат споделени доводите за нищожността, с оглед  влязъл вече в сила отказ. Акт върху акта няма  и в този смисъл  е категорична практиката на Върховен административен съд и последващия акт е нищожен. Ако не споделите доводите ни за нищожност, моля  алтернативно да разгледате точка 2 от жалбата ни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Моля да отхвърлите жалбата, първо като недопустима, поради изложените доводи вече от нас. По отношение нищожността на административния акт, същия не е нищожен, тъй като съгласно чл.8, ал.1 и следващите от Наредбата за преместваемите обекти, директорът на Дирекция ЦАУ Приморие при Община Бургас е обвързан от решение на комисията по преместваемите обекти към община Бургас. В случая имаме протокол на комисията от м.12.2016г., има искане от м.11.2016година, после имаме ново заявление от жалбоподателя подадено м.01.2017година и въз основа на новото заявление комисията по чл.56 от ЗУТ се е произнесъл с протокол №17 от 07.03.2017година. В отказа въпреки, че е посочено първото искане, в мотивите на отказа е възпроизведено решението на комисията от 07.03.2017година, поради което считам, че така издадения акт не е нищожен и, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна по изложените доводи. Моля за срок за представяне на писмени бележки. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

АДВОКАТ М.: В отказа, се сочи че по повод именно на  първото  заявление, а не по повод на последващото.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40. часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: