ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 20.09.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесети септември                           две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2055 по описа за 2017 година.                 

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Бейк шоп Краси“ЕООД, редовно призован, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ директора на Дирекция ЦАУ „Приморие“ при Община Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт Р., с пълномощно от днес.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от „Бейк шоп Краси“ЕООД чрез адвокат М., с искане за отлагане на делото и с искания по доказателствата. Към молбата са приложени пълномощно, доказателства за служебна ангажираност пред ВАС и определение №410/13.03.2017година по адм.дело №182/2017г. по описа на Административен съд -Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Моля да ми се предостави възможност да се запозная с молбата.

 

Съдът предоставя възможност на юрисконсулт Р. да се запознае с постъпилата молба.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Г-жо съдия, след запознаване с молбата, предоставям на съда  по хода на делото.

По хода на делото, съдът съобрази следното:

Съдът счита, че не са налице основания за отлагане на делото, тъй като съгласно чл.139, ал.1 от АПК, съдът отлага делото ако страната и пълномощникът и не могат да се явят, поради препятствие, което страната не може да отстрани. В случая по делото има доказателства за невъзможност да се яви процесуалния представител на жалбоподателя, но не и че такава невъзможност съществува и за самия жалбоподател, поради което не са налице основания за отлагане на делото. Делото е насрочено с разпореждане от 02.08.2017г. и до настоящия момент страната е имала възможността да организира защитата си.

Предвид горното съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

 Производството е образувано по жалба на „Бейк шоп краси“ЕООД против отказ на директора на Дирекция ЦАУ „Приморие“ при Община Бургас изх.№70-00-7255/1/15.03.2017г. за поставяне на преместваем обект за 2017г. по позиция №61 по схема на целогодишните обекти на територията на Дирекция „ЦАУ Приморие“ за 2017година.

         

Съдът ДОКЛАДВА постъпили с писмо вх.№9457/07.09.2017г. от ответника съгласно указания на съда заверена Заповед №545/06.03.2017г. на кмета на Община Бургас и надлежно заверена Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас в актуалната и редакция към датата на постановяване на отказа.

 

ПОСТЪПИЛА е справка с писмо вх.№9524/08.09.2017г. от „Български пощи“ ЕАД за получаване на пратка от жалбоподателя.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорвам жалбата. След запознаване с молбата на адвокат М., не възразявам да се изиска за прилагане адм.д.№182/2017 година по описа на Административен съд Бургас.   Предоставям на съда по оспорването и доказателственото искане, като заявявам, че ще се ползваме от оспорените документи. Относно исканията за ангажиране на гласни доказателства, се противопоставям, предвид представените писмени документи по делото. Представям и моля да приемете доказателства за правомощията на директор ЦАУ и двата протокола на комисията от 2016 г. и 2017 година под опис.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

   ПРИЕМА представените с жалбата и с  административната преписка писмени доказателства, както и допълнително изисканите писмени тикива.

   ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да се запознае и изрази становище по представените в  днешното съдебно заседание от юрисконсулт Р. писмени доказателства, като  по приемането им съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание.

На основание чл.193 от ГПК  ОТКРИВА производство по оспорване на протокол от 18.04.2017г., както и на акт за резултати от обявяване на отказа на таблото.

УКАЗВА на страните, че на основание чл.193, ал.3 от ГПК, тежестта за доказване на истинността на документа пада върху страната, която го оспорва.

По искането за ангажиране на гласни доказателства, съдът ще се произнесе след представяне на писмените такива.

 

Да се ИЗИСКА за прилагане по настоящото дело адм.д.№182/2017 година по описа на Административен съд Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямаме  други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.11.2017година от 13.20 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.46 часа.

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: