ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 29.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и  девети март                           две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2055 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НМ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД представлявано от Р.Н.М., редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв.К. и адв.К. с представено пълномощно   по делото.

ОТВЕТНИКЪТ – ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БЛАГОЕВГРАД редовно уведомен, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Г.В. – редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Съдът докладва, че по делото с входящ № 3099/28.03.2017 година е постъпила молба за отлагане на делото от Е.П.-ст.юрисконсулт на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Благоевград,че са налице пречки за явяването й в дн.с.з., а именно служебна ангажираност, за която  не сочи доказателства, но уведомява, че ще представи такива в последствие. С оглед допуснатия до разпит свидетел в полза на жалбоподателя за спорни по делото обстоятелства желае ход на делото в дн.с.з. да не бъде даван, същото да бъде отложено за друга дата, на която  при съществени противоречия между показанията на свидетеля и тези на рапитаните до момента  по делото свидетели, да бъде дадена възможност за извършване на очна ставка. Сочи дати, на които е служебно ангажирана.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 2889/23.03.2017 година е постъпило писмено становище от заинтересованата страна по делото А.В., с която  същата изразява мнението си по съществото на спора.

АДВ. К.- С оглед постъпилата молба по хода на делото предоставям преценката на съда, но водени от нея не водим в дн.с.з. свидетеля, с оглед разстоянието, същият е от Банско,  а при заявеното желание за очна ставка възниква хипотезата да пътува още веднъж. Моля да разрешите разпита на свидетеля да бъде извършен на сл.с.з.

Съдът  като взе предвид становището на двете страни намира, че липсват процесуални пречка за давен  ход на делото, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът като взе предвид  обстоятелство, че  за изясняване фактическата страна на спора съдебния състав е допуснал  събирането на  устно доказателствено средство – разпит на свидетел при условията на довеждане от страна на жалбоподателя, намира че същото към настоящия момент не може да бъде събрано, поради което събирането на доказателства не следва да бъде приключвано. Делото следва да бъде отложено за друга дата, като предупреждава всяка от двете страни че при несвоевременно  организиране на процесуалното си представителство, делото ще бъде приключено, при зачитане на събраните до момента доказателства. Призовава страните не по късно от 7-дни преди датата на следващото открито съдебно заседание да изчерпят доказателствените си искания.

Доколкото депозираната от жалбоподателя сума  в размер на 125 лева е събрана за явяването на ответната страна в днешното съдебно заседание и същата  е пропуснала възможността да стори това, като се явява причина за отлагане на делото, съдът намира за необходимо да разпореди възстановяване на така внесения депозит на дружеството жалбоподател.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.04.2017 година от 14:00 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

Разпорежда внесения депозит в размер на 125.00/сто двадесет и пет/ лева, за пътни разноски да бъде възстановен  по сметката на жалбоподателя, от която сумата е била наредена и получена  в Администратевн съд съд Бургас.

            Протоколът изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13:20 часа

 

          СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: