ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 22.02.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                             ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и втори февруари                    две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 2055 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НМ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД представлявано от Р.Н.М., редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв.К., с представено пълномощно  в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ – ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БЛАГОЕВГРАД редовно уведомен, изпраща за  представител ю.к.П., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

Свидетелят Т.К.- инспектор в ДИТ гр.Благоевград, редовно и своевременно призован  се явява лично.

Свидетелят Б.И.-инспектор в ДИТ гр.Благоевград, редовно и своевременно призован се явява лично.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. К.- Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ П. - Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът РАЗПОРЕДИ на явилите се свидетели да напуснат съдебната зала.

АДВ.К.- Поддържаме жалбата.

Ю.К.П.- Запозната съм с доказателствата. Да се приемат писмените доказателства, представени от жалбоподателя. Моля да се пристъпи към разпита на явилите се свидетели.

АДВ.К.- Представям доказателства, които моля да бъдат приети, представени до органа- декларация от А.  В., че не желае да сключи договора и  договор сключен с друг работодател-№ РД-09-14/12.09.2016 година.

Ю.К.П.- Не възразявам да се приемат представените доказателства.

АДВ.К.-Относно депозита за свидетеля, едва вчера ни казаха да внесем депозита. Бихме внесли депозита, но не е стиганало до ответното дружество това определение, поради заболяване на  колегата- адвокат.

По представените в предходно съдебно заседание писмени доказателства, с оглед становищата на страните съдът намира, че същите следва да бъдат приети по приложен списък, в цялост  като  относимостта им към предмета на спора и тяхната съдържание съдебният състав ще коментира със съдебния си акт по същество.

Представените  в днешното съдебно заседание  писмени доказателства съдебният  състав намира за допустими и относими към предмета на спора,  поради което същите следва да бъдат приети  и ценени  в съвкупност с останалия събран по делото доказателствен материал.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с нарочна молба вх.№420/17.01.2017 година писмени доказателства от страна на жалбоподателя.

ПРИЕМА и представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства- трудов договор  №РД-09-14/12.09.2016 година между А.В. и ОУ „Св.Паисий Хилендарски”  с.Баня, община Разлог, както и декларация от А.В..

Що се отнася  до съдебно разпореждане, с което  съдебния състав на 16.12.2016 година е разпоредил жалбоподателя  да внесе депозит в размер на 125 лева  за пътни  и дневни разноски на свид.В., предвид  представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства съдът намира, че оспорения административен акт засяга пряко нейни права и интереси, поради което  вместо в качеството на свидетели  същата следва да  бъде конституирана в качеството на заинтересована страна  в настоящето  производство като й бъде предоставена възможност да се запознае с оспорения административен акт и жалбата на жалбоподателя и изрази становище във връзка с тях и събраните по делото доказателства не по-късно от следващото  съдебно заседание, поради което и воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА А.Г.В., ЕГН********** от списъка на свидетелите по административно  дело №2055/2016 година по описа на  на Административен съд  Бургас.

КОНСТИТУИРА А.Г.В., ЕГН********** в качеството й на заинтересована страна в същото административно  производство.

На същата ДА БЪДАТ ВРЪЧЕНИ копия от оспорения административен  акт и жалбата против същия, като бъде уведомена за възможността  да се запазнае с писмените доказателства,  събрани по делото и бъде задължена да изрази становище в писмен вид не по- късно от 7 дни преди датата на следващото съдебно заседание, като й предоставя възможност за отговор в срок не по-кратък от 14 дни от получаването на жалбата, или чрез явяването си и участие в следващото открито съдебно заседание.

Ю.К.П.- Държа на разпита на явилата се в залата А.Ч. и молим да бъде допусната до разпит.Водим същата за разпит в днешното съдебно заседание.

АДВ.К.- Не се противопоставям.

Съдът конституира А.Ч. като свидетел по административно дело №2055/2016 година по описа на Административен съд град Бургас.

Съдът пристъпи към снемане на самоличността на явилите се свидетели, както следва:

Б.В.И.-Родена на *** година, българка, български гражданин,  неосъждана, ЕГН**********, главен инспектор в ДИТ Благоевград.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

Т.Г.К.- Родена на *** година, българка,български гражданин, неосжадана, ЕГН**********, главен инспектор в ДИТ Благоевград

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината

В съдебна зала се явява и А.Л.А.Ч.-Родена на *** година, българка,българска гражданка, неосъждана, ЕГН**********, на длъжност главен инспектор в ДИТ Благоевград

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

Свидетелките К. и И. са изведени от съдебната зала.

Съдът пристъпи към разпита на свидетелката А.Ч..

СВИДЕТЕЛКАТА Ч.- Работя като главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда”гр.Благоевград.На 02.09.2016 година след обяд към 15:40 часа с  колегите К.  и И. извършихме проверка в обект хотел „Зара” находящ се в гр. Бансо на ул. „Явор”.В хода на проверката по работни места на работиниците бяха  раздадени декларации които са по образец. В ресторанта на хотел „Зара”  работиха  4 или 5 сервитьора.На всички бяха раздадени декларации.На лицето А.В.  лично аз дадох, в която тя отрази, че е на работа в хотела, в ресторанта от 02.09.2016 година.Посочи си и работното  време, посочи  работодателя  за когото работи – НМ „Хотел мениджмънт” гр.Созопол.Същата отрази, че няма сключен в писмена форма  трудов договор,  посочи и трудовото възнаграждение. При проверката  по работни места законния  представител на „НМ „Хотел мениджмънт” гр.Созопол не присъстваше.Там имаше упълномощено  лице на което беше връчена  призовка по чл.45 от АПК за проверка по документи. Търговското дружество беше призовано на 16.09.2016 г., за  да се яви в Инспекцията по труда гр.Благооевград  за приключване на проверката. На посочената дата в инспекцията се яви упълномощен представител, който представи документите с призовката. По отношение на В. беше представен граждански договор от дата 02.09.2016 година. От възприетото при проверката по работни места считам, че лицето В. извършваше трудова дейност, която беше дейност в ресторанта на обекта.Беше облечена в работно облекло- черен панталон,  черно елече и риза цвят бордо. Беше част от екип, имаше работно място и счетох, че лицето предоставя работна си  сила, поради което  на основание чл.405А от КТ  обявих съществуването  на трудово  правоотношение  между  въпросното лице В.  и търговско дружество работодател НМ „Хотел мениджмънт” гр.Созопол.

ВЪПРОС НА Ю.К.П.- Казахте, че в деня на  проверката на 02.09.216 година, в ресторанта  на хотела са извършвали  дейност оше 4  или 5 лица, като сервитьори, дали относно тези лица Ви бяха представенн трудови договори?

СВИДЕТЕЛКАТА Ч. - По отношение на всички други бяха представени трудови договори, само по отношение на А.В. беше представен граждански договор.Тя  беше част от този процес,тъй като сервираше и отсервираше. Предмета на гражданския договор беше почистване на ресторанта, която дейност не се извършваше,  лицето  беше сервитьор.

ВЪПРОС НА Ю.К.П. -  Вие лично сте предоставили декларация на В.,  тя  да я заявявала несъгласие да работи?

СВИДЕТЕЛКАТА Ч. - От дейността си, която извършваше в  обекта нямаше противопоставяне от нейна  страна.Не си спомням детайли да сме водили такъв вид разговори.

ВЪПРОС НА АДВ.К.- В момента на проверката имаше ли клиенти, каква точно дейност изпълняваше?

СВИДЕТЕЛКАТА Ч. – Навън, в лятната градина имаше клиенти, проверката продължи един час, един час и половина.Сервираше и отсервираше, приемаше сметки,  работеше с парични средства.На бара имаше друго лице.Предполагам, че работеше с парична средства.Сервираше и отсервираше в лятната градина.

ВЪПРОС НА АДВ.К.-  В декларацията е посочила, че работи  по граждански  договор. Вие установихте  ли желанието й да работи  по граждански  или трудов договор?

СВИДЕТЕЛКАТА Ч.-Лицето попълва всички елементи в декларацията, не знам дали лицето е възприело какво значи граждански договор, тя беше убедена, че няма трудов договор.

ВЪПРОС НА АДВ.К. - Какво работно време посочи, какви почивни дни  ползва,колко отпуск?

СВИДЕТЕЛКАТА Ч. -Нямам спомен.

ВЪПРОС НА АДВ.К.- Как работи обекта?

СВИДЕТЕЛКАТА Ч. - На двусменен режим.

ВЪПРОС НА АДВ.К. - Дали на блок маса  или подруг начин?

СВИДЕТЕЛКАТА Ч. - Имаше клиенти в двора, но дори да е имало блок  маса, то тя е на обяд или вечерта.

ВЪПРОС НА АДВ.К. – Възприето ли е лично съгласието на работика при спазване на тази процедура?

СВИДЕТЕЛКАТА Ч.-И едната страна е длъжна и другата страна е длъжна да спазва трудовото законодателство.

Поради изчерпане на въпросите свидетелката Ч. беше освободена  от съдебната зала.

Съдът въведе в съдебната зала свидетеля  Б.И..

СВИДЕТЕЛКАТА И.-На 02.09.2016 година, около 13:40 часа  с колегата А.  и К. извършихме проверка  по работни места на  хотел „Зара”, намиращ се в гр.Банско експлоатиран  от НМ „Хотел мениджмънт” гр.Созопол. В хода на проверката най-напред се легитимирахме,  след което раздадохме декларации по образец на лицета,  извършващи трудова дейност в обекта.В ресторанта  се намираха  3 или 4 сервитьора,  облечени с работно облекло – черни панталони,  черни елеци и ризи бордо на цвят.Дадохме им да попълнят  декларации и едно от лицата беше В., която попълни декларацията, в която отрази работно място, работно време, трудово възнаграждение, длъжност.След като попълниха деклараците  оставихме  призовка по  реда на  на чл.45 от АПК  да се яви представител в ДИТ Благоевград.

ВЪПРОС НА СЪДА- Декларацията  изцяло ли беще попълнена от лицето?

СВИДЕТЕЛКАТА И.- Да.

ВЪПРОС НА СЪДА -  Възражения от нейна страна имаше ли?

СВИДЕТЕЛКАТА И.- Не, нямаше.Тя помоли да изчакаме,  защото обслужваше клиенти.Тя  не се различаваше от останалите трудещи се от смяната.  Знам за кое лице говоря в момента от тези 3, 4 лица, които бяха там.

ВЪПРОС НА Ю.К.П.- Изразихте становище, че си спомняте за кое лице иде реч. Дали към този момент  на 02.09.2016 г. при проверка по работни места Ви стана известен факта, че това лице не е в трудови  правоотношения?

СВИДЕТЕЛКАТА И. – Това лице не беше в трудови правоотношения, тъй като в декларацията  тя декларира, че няма трудов договор, а останалите, че имат.

ВЪПРОС НА Ю.К.П.- Казахте, че е била с работно облекло.Извършваше  ли нещо различно от другите?

СВИДЕТЕЛКАТА И. - Нищо различно, обслужваше клиенти, изчакахме малко.

ВЪПРОС НА СЪДА - По повод съдъражнието,  на място видяхте ли,  че не е в трудови правоотношения?

СВИДЕТЕЛКАТА И. - На място видяхме, че се труди, не сме събирали допълнителна информация.

ВЪПРОС НА АДВ.АДВ.К.- Огледахте ли графика на служителите?

СВИДЕТЕЛКАТА И. – Нямам спомен.

ВЪПРОС НА АДВ.АДВ.К. – Освен работно време, посочи ли почивка?

СВИДЕТЕЛКАТА И.- Посочи длъжност, работно място, време, трудово възнаграждение.

ВЪПРОС НА АДВ.К.- Заплата, надник, подневно заплащане?

СВИДЕТЕЛКАТА И. – Нямам спомен.

Съдът освободи от съдебната зала свидетелката И.

Съдът въведе в залата свид.К..

СВИДЕТЕЛКАТА К.- На 02.09.2016 година с колегата Александрова и И. извършихме проверка  на хотел „Зара”, находящ се в Банско, стопанисван от „НМ Хотел мениджмънт” гр.Созопол. При проверката по работни места  раздадохме декларации  по образец на лицата, които извършваха трудова дейност,в това число беше и А.В. Декларацията я попълни собственоръчно  и г-жа В.. Отрази при какви условия полага труд, за кого работи,  работно време, длъжност, място тродово възнаграждение.Подписа декларацията и ни я предаде. След което изготвихме  призовка  по реда на 45 АПК, в която беше описано какви документи трябва да бъдат представени в ДИТ гр.Благоевград за приключване  на  проверката на 16.09.2016 година.

На посочената дата в Инспекцията по труда се яви упълномощен представител  за представяне  на документи, включително и за В. беше представен  граждански договор от 02.09.2016 година. Изготви се постановление за обяване на съществуне на трудово правоотношение.В хотела проверката продължи около един час, докато всички лица попълнят  декларациите. Лицето извършваше трудова дейност, тъй като в двора на хотела имаше гости, тя сервираше,  взимаше напитки и ги изнасяше навън на масите в градината на хотела.Беше с работно облекло, като всички останали служители- черен елек, черна престилка  и риза бордо,  не се спомням  панталона. Елекът беше с инициали на  хотела, имаше надпис на хотел „Зара”. Не е правила опит да се укрива.

ВЪПРОС НА СЪДА- След като се запознахте със съдържанието на декларацията, допълнително друга информация по повод на елементите на трудовото  правоотношение събирали ли  сте от нея?

СВИДЕТЕЛКАТА К.- Не, не си спомням.Нямало е комуникация, аз лично не съм разговаряла.

ВЪПРОС НА АДВ.К.- Проверихте ли график на служители, смени, почивка?

СВИДЕТЕЛКАТА К. – Графикът за работа беше изискан и на 16.09.2016 година  се представи.Казаха, че трудовите досиета,график, правилник за вътрешния трудов ред нямат.Казаха, че се намират в счетоводството и не могат да  ни ги представят непосредствено при проверката.

ВЪПРОСА НА Ю.К.П.- От колко време работите  в  Инспекцията по труда?

СВИДЕТЕЛКАТА К. - От 2010 година, участавала съм  в много такива проверки.

Съдът освободи от съдебната зала свидетелката К..

Ю.К.К.- С оглед на събраните в днешното съдебно заседание  гласни доказателства моля, да допуснете до разпит  свидетел, който да устанави, че лицето не е участвало в процеса на сервиране, при  условията на довеждане.

Ю.К.П.- Това е второ съдебно заседание, имам предвид, че ще ми бъде невъзможно да се явя на друга дата за разпита на свидетел.Надявах се да организирате защитата.

АДВ.К.- За първи път чуваме, че лицето е извършвало  дейност по сервиране.Не мога да кажа име, ще бъде служител на хотела.

СВИДЕТЕЛЯТ К.-Желая да уточня, че  лице на име  С.С. се появи  в края на проверката, представи се като управител  на хотела.На нея беше връчена призовката.Тя се представи  като управител, носеше бадж на управител.

Съдът счита, че  с оглед  гарантиране правото на защита на жалбоподателя, свидетел в полза на същия следва да бъде допуснат при уславията на довеждане, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

ДОПУСКА до разпит при условията на довеждане един свидетел, воден от жалбоподателя след внасяне на депозит в размер на 125 лева, дневни разноски за явяване на ю.к.П. в следващото съдебно заседание, която сума да  бъде внесена по сметка на Административен съд съд гр.Бургас в 7 дневен  срок от днес, с оглед несвоевременното депозиране на доказателственото искане за разпита му.

Ю.К.П.- Представям  и писмени  бележки въпреки,  че събирането  на доказателства  към настоящия момент не е приключило.

Съдът като взе предвид, че делото не  е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, намира че  събирането  на доказателства не  следва да бъде приключвано, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  29.03.2017 година 13.00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Да се ПРИЗОВЕ новоконституираната заинтересованата страна А.В..

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: