ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 18.01.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                             ІІІ-ти Административен състав

На осемнадесети януари                               две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2055 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НМ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД представлявано от Р.Н.М., редовно и своевременно призован, не се явява  и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ – ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БЛАГОЕВГРАД редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

Свидетелят Т.К.- *** в ДИТ гр.Благоевград, редовно и своевременно призован не се явява.

Свидетелят Б.И.-***в ДИТ гр.Благоевград, редовно и своевременно призован не се явява.

По хода на делото:

Съдът докладва, че по делото са постъпили молби от 27.12.2016 г., вх.№196/11.01.2017 г. вх.№302/ 13.01.2017 г.от адв.И.Й.Д., в качеството му на пълномощник на жалбоподателя „НМ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, с която уведомява съдебния състав, че не може да се яви в съдебно заседание, поради влошено здравословно състояние.Към молбата е приложил болничен лист № Е20167663981, издаден от МБАЛ –Благоевград и епикриза.

Съдът докладва, че е постъпила молба от 27.12.2016 година от А.Л.А.-Ч. с коята уведомява съдебния състав, че поради планирани проверки по месечния план за м.01.2017 година не е в състояние да се яви в днешното открито съдебно заседание. Представя доказателства за служебната си компетентност да издава принудителни административни  мерки по КТ. Представя заповед № ЧР 141/24.01.2014 година,  ведно с длъжностна характеристка.

Съдът докладва, че по делото  от 27.12.2016г.,  вх.№393/16.01.2017 г. и вх.№457/18.01.2017г. са постъпили молби от Е.П.- ст.ю.к. на Д„ИТ“ гр.Благоевград, с която уведомява съдебния състав, че  Д“ИТ“ гр.Благоевград не разполага с документацията на дружеството изискана от тях. Моли за отлагане на делото за друга дата с оглед ангажиране на гласни доказателства, а именно  разпита на конституираните от съдебния състав длъжностни  лица Б.И. и Т.К..

Съдът, с оглед становището на страните  намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид обстоятелството, че процесуалния  представител на жалбоподателя сочи заболяване без да представя надлежно оформено  от медицинско лице удостоверение  за невъзможността му да  присъства в съдебно заседание.Отделно от това  по делото не са представени доказателства за липсата на възможност  за явяване на законния представител  на дружеството- жалбоподател.

От друга страна  невъзможността за явяване на представител  на ответния орган Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Благоеврад също  не се явява основание за отлагане  на съдебното производство. Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Образувано е по жалба на „НМ Хотел Мениджмънт” ЕООД с ЕИК 200102466 със седалище и адрес на управление гр. Созопол, област Бургас, местност „Герени“, комплекс „Лагуна Бийч“, п.к. №49, със законен представител Р.Н.М., срещу Постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение изх.№ 16216942/16.09.2016г., издадено от инспектор при Дирекция инспекция по труда Благоевград.

УКАЗВА на страните в настоящето производство, че в  тежест на адмиинстративния орган  е да докаже с допустимите по АПК и ГПК доказателствени средства, че лицето А.В. е извършвала служебна дейност  при работодателя на място и по време на  извършваната  от длъжностните лица проверка, както и това, че тази дейност   има характер на трудова функция т.е., че се явява предмет на трудов договор и носи  всички   негово съществени белези.

Отделно от това  в тежест  на всяка страна е да докаже  позитивните факти и обстоятелства, на които се позовава и от които черпи  права.

СЪДЪТ докладва, че по делото  с входящ № 420/17.01.2017 година, съгласно разпореждане на съдебния състав жалбоподателя представя изисканите доказателства, както следва: 1.Трудови досиета на работниците/служителите; 2. Ведомост за м.април до м.септември вкл.; 3.График за работа на служителите на хотел „Зара“гр.Банско за същия период;4.Правилник за вътрешния трудов ред;5.Вътрешни правила за работната заплата; 6.Договор със  Служба по трудово медицина; 7.Книги за инструктаж – начални и периодични; 8.Оценка на риска; 9.Вътрешно-нормативни документи  по ЗБУТ и КТ;10. Протоколи от ел.измервания и фактори на работната среда.

СЪДЪТ счита, че предвид депозирането на  докладваните писмени доказателства в деня преди датата на съдебно заседание и с оглед значителния им обем следва  на ответната страна да бъде предоставена възможност не по-късно от 7 дни  преди датата на следващото съдебно заседание да изрази становище относно допустимостта и  относимостта на същите към предмета на спора, след което съдебния състав ще  се произнесе по приемането им.

СЪДЪТ  като взе предвид обстоятелството,  че към настоящия  момент  делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна намира, че събирането  на доказателства не следва да бъде приключвано,  същото следва да бъде отложено за друга дата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.02.2017 година  от 13:30  часа, за която дата и час да бъдат повторно призовани свидетелите Б.И. и Т.К. като бъдат предупредени, че при неявяване ще им бъдат наложени  глоби.

Протооколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: