ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 20.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесети май                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2055 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

         За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно уведомен, се явява юрисконсулт М. с представено по делото пълномощно.

         За ответника Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център” - редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т.  с пълномощно по делото.

         Явява се вещо лице инж. Д.Л..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение от вещото лице с вх. № 4404 от 12.05.2015 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

  Инж. Д.В.Л. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОСИ НА ЮК. М. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: Коя от двете позиции 2710 или 2707 описва най-специфично продукт с характеристики като процесния?

 

         ОТГОВОР: Процесният продукт, съгласно всички действия приложени от сертификата за качество и протокола за изпитване за качество, има характеристики на тежка нефтена фракция - „мазут”, кипяща при температура над 360 градуса по Целзий. От гледна точка на тези му характеристики може да бъде определен като „тежки масла”  и позицията, която най-специфично го описва е 2710.

 

         ВЪПРОС: В заключението си изразявате становище, че продуктът може да се охарактеризира като сурово масло. Подпозицията, която най- специфично описва продукта е позиция 27079919 - за сурови масла. Как установихте това?

 

         ОТГОВОР:  За да се види в коя позиция на код 2707 би могъл да се отнесе продукта, като характеристики съм направила в Приложение № 2 сравнителен анализ за качеството на процесния продукт в сравнение с всички продукти от клас 2707. Установявам, че процесният продукт би могъл да се определи като сурово масло, тъй като съгласно текстовете към подпозиция 27079919, в т.2 се отнасят аналогични продукти, които имат подобен качествен състав. В т. 1 са продуктите, получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, които трябва да претърпят допълнителна обработка. В Приложение № 1 и таблицата към него съм дала обяснения как се получават високотемпературните каменовъглени катрани, кои са фракциите, които се получават при дестилация на тези катрани и с кои от тях може да се сравнява процесният продукт. В таблицата съм сравнила характеристиките на процесния продукт със свойствата на каменовъглените катрани, като съм ги сравнила с набора от свойства, които описват и двата вида продукти.

 

           ВЪПРОС :Отговорихте, че продуктът следва да се класира в позиция 2710, поради нефтения си произход. Коя е водещата характерисатика за процесния продукт - произходът или наличието на ароматни съставки?

 

         Юк. Т.: Възразявам по въпроса.

 

         ОТГОВОР:  Продуктът може да се класира по всички критерии отговарящи за тежко масло от нефтен произход, съгласно текстовете на код 2710. От друга страна продуктът няма характеристиките на код 27079999, съгласно четирите критерии за продукти, които могат да се отнесат към тази подпозиция и при условие, че продуктът не съответства на тези подпозиция има абзац, в който се казва, че ако не съответства към тези позиции, може да се класира в позиция 27101971- „тежки масла от нефтен произход”.

 

 

         Юк. М.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

 

         ВЪПРОСИ НА ЮК. Т. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: Тъждествени ли са понятията „качествен състав” и „качествен елементен състав”, тъй като в т. 2 на подпозиция 27079911 и 27079919 е дадена дефиниция, като под аналогични продукти се разбират тези, в които ароматните съставки преобладават над неароматните и за аналогични се считат тези продукти, които имат качествен състав подобен на тези продукти, посочени в т.1. Кое е по-общото понятие „качествен състав” или „качествен елементен състав”?

 

         ОТГОВОР:  В таблицата към Приложение № 1 съм дала определение за качество, съгласно международния стандарт и съм посочила кои са определените характеристики, присъщи за определения продукт, като тежко нефтено масло и съм посочила с кои фракции от каменовъгления катран се сравнява. Прегледът на показателите в отделните колони от таблицата показват, че качественият елементен състав и съдържанието на характеристични групи за двата типа продукти са подобни. Елементният състав е метод за определяне на химичните елементи въглерод, водород и съдържанието на други хетероатоми като сяра, азот, кислород и др. в даден химичен продукт и съм показала по какво си приличат и различават тежките нефтени масла от съответните фракции от високотемпературните каменовъглени катрани. Подобни са двата типа продукти и по съдържание на характеристични групи, а именно парафинови, нафтенови, ароматни и др. и за двата типа продукти като критерий за ароматност е изведен показателя съотношение между водород, въглерод, посочени са разликите в цитираните досега показатели и съм посочила различните количествени съдържания на химичните елементи и групи въглеводороди в какво се отразяват, а именно те се отразяват върху физикохимичните и други технологични параметри, изведени с оглед надстройка на процесите, към които се подлага като допълнителна специфична обработка процесният продукт, а именно деструктивните методи като каталитичен крекинг, термичен крекинг и др. Като обобщение - по-общото понятие е „качествен състав”. „Качествен елементен състав” е един от показателите, който дефинира качеството на един химичен продукт.

 

         ВЪПРОС: Може ли да се приеме, че основните показатели, посочени от Вас, а именно качествен елементен състав и групов състав, са достатъчни да се открие аналогия между процесния продукт и продуктите, получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

 

         ОТГОВОР:  В т.2 на подпозиция 27079919 - „сурови масла” е казано, че могат да се отнесат продукти, които са аналогични на тези по т.1, тоест получени чрез дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Посочено е и какво значи понятието „аналогичност”, а именно да имат подобен качествен състав. В отговора на първия въпрос посочих показателите, които са меродавни за определяне качеството на един продукт като процесния - тежко нефтено масло, а именно качествен елементен състав и съдържание на групите въглеводороди, които изредих в отговора на първи въпрос.

 

         ВЪПРОС: Във връзка с таблицата - как количествените различия се отразяват на качествения състав на продукта?

 

         ОТГОВОР:  Количествените различия в съдържанието на химичните елементи и групи въглеводороди се отразяват върху физикохимичните свойства и технологичните параметри, изведени като показатели на продуктите от гледна точка на тяхната последваща преработка.

 

         ВЪПРОС: Къде е посочено, в кой нормативен акт или текст, че последващата обработка е критерий за класиране на продукта, аналогичен на продуктите, получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, в код 27079919?

 

         ОТГОВОР: В код 27079919 в т.1, казахме кои продукти са отнесени, тоест получени чрез дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, които търпят последваща обработка. В т. 2 са аналогични на тях продукти, за които съм счела, че е валиден посочения текст, че се подлагат на последваща преработка. Мотив за това ми дава от една страна предназначението на процесния продукт - той се внася повече от 30 години, за да бъде подложен на допълнителна обработка, чрез методите на дълбочинна деструкция, с оглед да се увеличи добива на светли нефтопродукти и от друга страна - по предходни дела ми беше посочена практика на Варненския административен съд, който също е отправил запитване до СЕС и в отговора на СЕС е посочено, че за класиране на един продукт е  от значение специфичните характеристики и предназначение на продукта.

 

         ВЪПРОС: В съдебно-химическата експертиза вещото лице е направило анализ на характеристиките на  процесния продукт, с тези на продукти от подкласове в позиция 2707. Съгласно този анализ, в тези продукти не се съдържа бензол, толуол, ксилол, нафтален, сяросъдържащи фракции,  феноли и е възможно да се съдържа минимални количества антрацен, като всички те са известни в научната литература, като продукти от дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани - как при липсата на тези съединения в процесния продукт, вие сте установили подобен качествен състав между тях и продуктите, получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

 

         ОТГОВОР:  В сравнителния анализ от Приложение № 2, наистина съм сравнила качествата на процесния продукт с характеристиките на продуктите от всяка една от подпозициите. Процесният продукт не може да бъде сравняван с толуол, ксилол и др., тъй като температурата на кипене на тези продукти е по-ниска от тази на кипене на мазута. Аналогично във всяка една друга подпозиция е направено сравнение на характеристиките на продукта от всяка подпозиция с характеристиките на процесния продукт и се вижда, че в мазута като тежко масло не могат да се съдържат продуктите изредени във въпроса, тъй като той е тежко масло с посочените температурни граници на кипене.

 

         ВЪПРОС: Съществува ли аналогия в качествения елементен състав, груповия въглеводороден състав и тегловното съдържание на ароматни съставки между процесната стока и стоките с код по КН 27079999?

 

         ОТГОВОР:  В позиция 27079999 от ОБ на КН са отнесени тежките масла различни от суровите, получени при дестилация на високотемпературните каменовъглени катрани или аналогични продукти на тези масла, но при условие, че те отговарят на изискванията, посочени в точки от а/ до г/  - да имат определени дестилационни характеристики, определена плътност и т.н. Тук критериите за аналогичност са различни.

 

         ВЪПРОС: Защо приемате, че изискванията от подточки от а/ до г / са аналогични за всички продукти за код 27079999, като има изречение, че между тези продукти могат да бъдат изброени критериите, които да отговарят на тези изисквания?

 

         ОТГОВОР:  Въпросът и хипотезата за неизчерпателност на списъка на тези продукти беше обект на дискусия по делото, по което има запитване но СЕС- в отговора си СЕС допуска тази хипотеза за неизчерпателност на продуктите, текстът в т.1 императивно е заложено, че те ще се отнесат към приложената подпозиция при условие, че отговарят на условията, посочени в подточки от а/ до г/.

 

         ВЪПРОС: В един от отговорите на съдебно-химическата експертиза казвате, че доказателство, че даден продукт е получен от първично преработване /тоест остатък  след атмосферна дестилация на нефт/ и не съдържа компоненти от вторичен произход, са стойностите на показателите бромно число, тоуенов еквивалент и пептизационно число. Откъде черпите тази информация и срещали ли сте в тълкувателните текстове, касаещи тарифното класиране, тези показатели като изискване за продукта, че е получен от първично преработване?

 

         Юк. М.: Възразявам срещу въпроса. Отговорът е очевиден, вещото лице черпи информация от професионалния си опит, а не от тълкувателни текстове на КН.

 

         ВЪПРОС: Приемате ли, че критерии за разграничаване при класиране в позиция 2707 и позиция 2710 е тегловното съотношение на ароматни спрямо неароматни съставки и ако не – защо?

 

         ОТГОВОР:  Съгласно ОБ на ХС е отразено, че при условие, че ароматните съставки преобладават над неароматните съставки, продуктът се отнася към позиция 2707 - позовавам се на този текст. Направила съм сравнителния анализ, за да се види в коя от подпозициите на код 2707 може да се класира процесният продукт.

 

         Юк. Т.: Оспорвам заключението. Вещото лице без да е компетентно прави опит за тарифно класиране. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

 

         Юк. М.: Вещото лице е дало подробна информация за процесния продукт съобразена с текстовете на КН и ОБ към нея и отговорите на вещото лице са от значение за определянето на правилния тарифен код на продукта. Да се приеме заключението.

         Представям и моля да приемете молба-становище, която съдържа допълнителни доводи за отмяна на обжалваното решение и са посочени конкретни нарушения при вземането на процесните проби, които компрометират резултата от извършената МЛЕ.

         Представям Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрол върху акцизни стоки, потвърдено от директора на Агенция „Митници”, както и Проект за регламент на Съвета за суспендирне на митата, приложими към вноса на някои тежки масла и други подобни продукти, с превод. Молбата е с копие за ответната страна. 

         Представям молба за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която да отговори на един въпрос относно качествения състав на процесния продукт, след извършване на анализ на контролната проба, съхранявана от страна на митническата администрация. От Проекта за регламент за суспендиране на мита е видно, че четирите характеристики от буква а/ до г/ на т. 1 към подпозиция 27079999 са задължителни за всеки продукт, който следва да се класира към тази подпозиция. Извършеното от административния орган тарифно касиране е неправилно. Съгласно Ръководството за вземане на проби, във всички митнически учреждения се определя митнически служител отговорен за съхраняване на пробите. Моля да се представи справка от тази отчетност, за да се установи кога пробите са постъпили в нарочен склад на митническото учреждение.

 

         Юк. Т.: Моля да приемете превод на наличните в административната преписка писмени документи на чужд език, ведно с фактура за извършените разходи по превода; извадка от Окончателен доклад за изпитване на пригодност към минерални масла 2011 с участие на ЦМЛ и МЛ Русе, ведно с Доклад за участие в междулабораторно изпитване.

         По отношение на представената молба-становище, в която дружеството сочи съществени процесуални нарушения по начина на вземане на пробите, считам за неоснователна. Вземането на пробата е станало в присъствието на митнически служител, представител на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и лице от независима европейска организация, което е взело пробата. Съставени са протокол за вземане на проба и протокол за анализ и контрол към датата на вземане на пробата и няма възражение по начина на вземане на пробата от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Дружеството не се е противопоставило да получи проба и да съхранява пробата, като същата да се използва за извършване на анализ. „Лукойл Нефтохим Бургас” АД иска от пробата, намираща се в МП Пристанище Бургас Център, да се прави анализ.

         По отношение на представената молба за извършването на анализ, считам, че изследването на съдържанието на сяра, въглерод, водород и азот в продукта няма да допринесе за изясняване на спора, а по отношение на въглеводородния състав, ноторно известен факт е, че в България няма акредитирана лаборатория, която да извършва изследване по метода АSТМ D-2007. Неоснователен е въпросът - може ли да се направи извод, че качествения състав на мазута е еднакъв с качествения състав на продуктите, получени при първична дестилация на високотемпературни  каменовъглени катрани, тъй като и вещото лице по съдебно-химическата експертиза счита, че е налице аналогия или подобие. Няма как да е налице еднаквост, пълно съвпадение на всички показатели и моля този въпрос да не бъде допускан.

 

         Юк. М.: Недопустимо доказателство е представения доклад – няма автор и не може да се установи автентичност му. Същият е и  неотносим към спора, тъй като не дава информация за начина, по който митническата лаборатория прилага метода за анализ на ароматни съставки, за който няма акредитация. Целта на междулабораторните изследвания е де се установи пригодността на метода за анализ и участие и от страна на лабораториите не е задължително. Някои лаборатории посочват недостатъци по метода за анализ на ароматни съставки и потвърждават заключението на вещото лице, че този метод е неподходящ за изпитване на процесния продукт. Не са представени никакви доказателства за  качествата на лицето, което е подписало  доклада за междулабораторни изпитвания. Във връзка с вземането на пробите - обръщаме внимание, че за вземането на проби има регламентации на всички действия, извършвани от митническите органи и така се гарантира представителство на взетите проби и достоверност на МЛЕ и изготвяне на решението. Липсата на възражение от страна на представител на декларатора, не възпрепятства възможността същият да оспорва реда и начина на вземане на проби. В случая считаме, че от представените документи относно вземането на проби, не може да се направи категоричен извод, че взетите проби са представителни за проверяваната стока.

         Представената от мен молба за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза е основателна, тъй като вещото лице няколкократно заяви, че качественият състав на процесния продукт се определя от качествения му елементен състав и груповия въглеводороден състав - това са показатели посочени за анализ в молбата и такъв анализ ще даде пълна представа за обективните характеристични свойства на продукта за правилното му тарифно класиране и по специално за качествения му състав като качествения състав е изрично посочен като показател, за който даден продукт може да се класира в подпозиция 27079919. Посочено е, че в МЛЕ не е извършван пълен групов въглеводороден състав на продукта. Извършени са анализи, които са счетени за релевантни за класиране на продукта.

        

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства: молба–становище от процесуалния представител на жалбоподателя; Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки; молба за допълнителна съдебно-химическа експертиза с поставен въпрос към вещо лице; превод на документи налични в административната преписка, ведно с фактура; Окончателен доклад за изпитване за пригодност на минерални масла 2011 и Доклад за участие в междулабораторно изпитване от 01.07.2009 г.

         ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 400,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 400,00 лв. на 20.05.2015 г./

         ДОПУСКА извършването на  допълнителна съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която след като извърши необходимите справки, да отговори на въпроса формулиран от процесуалния представител  на жалбоподателя в нарочна писмена молба, представена в днешното съдебно заседание.

         НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице инж. Д.В.Л. при депозит в размер на 300,00 лв., вносими от  жалбоподателя в 14-дневен срок считано от днес.

         ЗАДЪЛЖАВА Началника на МП „Пристанище Бургас център” да представи, надлежно заверена, справка за отчетността на съхраняваните проби, от която да е видно датата, на която процесните проби са постъпили в нарочен склад на митническото учреждение, в 7-дневен срок считано от днес.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.09.2015 година от 11,15  часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на допълнителното заключение след заплащане на определения депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: