ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 18.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети май                               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2055 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно уведомен, се явява юк. М. с представено по делото пълномощно и юк. И., която представя с пълномощно.

За ответника Началник МП”Пристанище Бургас център” - редовно уведомен, се явява юк. К. и юк. Т. с пълномощно по делото

Не се явява  вещо лице инж. Д.Л..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата молба от вещото лице с вх. №   5110/16.05.2016 г., с която моли делото да бъде отложено за друга дата, тъй като не е успяла да изготви заключението в срок.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото от жалбоподателя становище с вх. № 5172/17.05.2016 г.,  в което са изложен доводи по съществото на спора.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юк. М.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението. Моля да приемете становището, което поддържаме изцяло. В него са съдържат доводи за отмяна на решението на административния орган.

Юк. И.: Присъединявам се към казаното от колегата.

 

Юк. Т.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението. Становището на жалбоподателя ще коментирам в хода по същество на спора.

Относно начина на вземане на пробите остава неизяснен въпроса как представителите на жалбоподателя го оспорват, като точно по този начин са извършени и двете съдебно-химически експертизи.

Моля да приемете молба за допускане на допълнителна задача към вещото лице, предвид факта, че експертизата не е извършена все още. Моля да се допусне задачата, формулирана в нарочна писмена молба, представена в днешното съдебно заседание.

В предходното съдебно заседание вещото лице твърди, че допустимите методи, които определят ароматните съставки са методите ASTM D-2007 и ASTM 2549-02. При изслушването на експертизата се установи, че вещото лице противно на своето предходно становище заявява, че тези два методи не определят съдържанието на ароматните съставки, а съдържанието на ароматни фракции и ароматни въглеводороди, които не решават въпроса. Вещото лице следва да каже ли конкретен метод, който по безспорен начин да установява наличието на ароматни съставки и ако има да го извърши.

 

Юк. И.: Направеното доказателствено искане за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза е недопустимо. АПК във връзка с ГПК определя особен процесуален ред за допускане на допълнителна експертиза - само след изслушване на вещото лице и установена непълнота на заключението. Неоснователна е поисканата допълнителна експертиза при така поставените въпроси. Вещото лице е заявило и по останалите дела, че това са методите за анализ при определяне на съотношението между ароматни и неароматни съставки. Това вещо лице няма какво повече да направи. Първият въпрос считам недопустим. Искането за повторно анализ на продукта по Приложение А е също неоснователно. Оспорили сме резултатите от МЛЕ. Заявяваме, че оспорваме метода като некоректен. С решението на СЕС и от практиката на Върховен административен съд по другите идентични делата, се установява, че е безпредметно да се повтаря метода.  Искането за допълнителна експертиза цели бавене на процеса.

 

Юк. К.: Не се намираме в хипотезата, цитирана от процесуалния представител на жалбоподателя - ГПК, тъй като в конкретния случай задачите, която искаме да бъдат изследвани, са съвсем различни от задачите поискани от жалбоподателя. Така както е допусната експертизата вещото лице ще установи само характеристичните групи на продукта, но няма да даде тегловно съотношение между ароматни и неароматни съставки, което е основата на спора.

 

Дуплика на юк. И.: Вещото лице в съдебно заседание, а и вече в решенията на Върховен административен съд е установено, че е използвало всички налични и приложими методи. По някое от делата по метода ASTM D-2007 г. се установи съотношението между ароматни и неароматни съставки.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОСТАВЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС по допусната съдебно-химическа експертиза, който е формулиран в нарочна молба, представена от ответника в днешното съдебно заседание, при депозит в размер на 100,00 лв., вносими от ответника в 7-дневен срок, считано от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.09.2016 година от 11,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Да се уведоми вещото лице за поставения нов въпрос по допуснатата СХЕ, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: