ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 14.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети декември                 две хиляди и шестнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2055 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно уведомен, се явяват юк. М. и юк. И. с представено по делото пълномощно.

За ответника Началник МП ”Пристанище Бургас център” - редовно уведомен, се явява юк. Т. и юк. К. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице инж. Д.Л..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 11152/05.12.2016 г., което е в срока по чл. 199 ГПК.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юк. М.: Да се изслуша заключението.

         Юк. И.: Да се изслуша заключението.

         Юк. Т.: Да се изслуша заключението.

         Юк. К.: Да се изслуша заключението.

 

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице със снета по делото самоличност.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Представила съм писмено заключение, което поддържам и съм приложила към него протоколи за изпитване.

 

         ВЪПРОСИ НА ЮК. М. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: В изпълнение на задачите по експертизата, продуктът е анализиран по метода АSTM D 2007 за определяне на груповия въглеводороден състав на продукта и сте приложила протокол за изпитване. На база на протокол от този анализ на стр. 8 сте посочили, че в продукта се съдържат четири групи въглеводороди като сте посочили по какъв начин и с какви разтворители са определени тези групи. Кои групи въглеводороди по така посочените 4 на стр. 8 могат да се отнесат към ароматните съставки и кои към неароматните съставки? Има ли връзка между посочените разтворители и ароматността, съответно липсата на ароматност на съответните групи въглеводороди?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Съгласно допуснатата експертиза трябваше да се изпита процесния продукт и да се определи неговия елементен състав и групов въглеводороден състав с висококипящите фракции, изолирани от каменовъглен катран. Анализите са правени с тази цел като сравнението с характеристиките на каменовъгления катран е на база данни приложени в списъка към експертизата. Относно това дали и как изолираните групи въглеводороди със стандарт АSTM могат да се отнесат до тяхната ароматност, коментирам така: за да се определи дали има наличие на ароматно ядро в даден нефтопродукт или отсъства такова и да може да бъде отнесен към групата на ароматни съставки или наситени съставки, трябва да се определи кои от групите имат ароматно ядро. Групата на парафинонафтеновите въглеводороди, която е елюирана с нормален пентан, не съдържа ароматни ядра в структурата си. Втората група въглеводороди - ароматните, както и самото наименование подсказва, съдържат ароматно ядро в молекулите си и може да бъде отнесена към ароматните съставки, тоест имат ароматен характер. Третата група са полярните съединения, които са извлечени със сборния разтворител толуен, ацетон и се установява, че съгласно последните научноизследователски данни една част от тях имат ароматно ядро в молекулата си, а част от тях не съдържат такова. В такъв случай, частта на полярните съединения, които имат ароматно ядро в молекулата си, може да бъде отнесено към групата на ароматните съставки, но тези, които нямат ароматно ядро, са наситени и не могат да бъдат характеризирани като ароматни съставки. На стр. 4 съм дала доста подробна информация относно характеристиките на тази група съединения, които се извличат по време на анализа АSTM и по-точно за подгрупите съдържащи серни атоми, кислородни атоми или азотни атоми в молекулата си. Цитирала съм и научни изследвания, които доказват за двойствения характер на полярните съединения, тест, че една част от тях съдържат ароматни ядра, а една част нямат такива и са с наситени компоненти. Цитирали съм публикации и методи. Последната група въглеводороди, която се отделя от процесния продукт с цитирания стандарт, са асфалтените. Те първо се отстраняват чрез утаяване с нормален пентан, съобразно приложението  към самия стандарт. Тази група на асфалтените са най-високата част от тежки нефтопродукти, какъвто е процесният и съдържат висококондензирани ароматни ядра и могат да бъдат оприличени като ароматни съставки.

 

         ВЪПРОС: Въз основа на изложеното, може ли да се направи извода, че по метода АSTM D 2007 се използват два разтворителя нормален пентан и ацетон, които извличат такива въглеводороди, които нямат ароматно ядро?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Споменахме, че полярните съединения се извличат с толуеан-ацетон. Съгласно полярността на тези разтворители може да се каже, че толуенът в тази сборна смес би абсорбирал тази част от полярните съединения, които имат полярна структура, защото самият толуен е ароматен разтворител, докато вторият разтворител в сместа, която елюира полярните съединения, това е ацетонът - той няма ароматен характер и би трябвало да извлече тази част от полярните съединения, които нямат ароматно ядро в молекулата си.

 

         ВЪПРОС: На база на извършения анализ по метод АSTM D 2007  кои съставки преобладават в продукта - ароматните или неароматните?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Само на базата на този метод за разделяне на тежки нефтопродукти от типа на процесния и при получените резултати отразени в Протокол № 514/14.06.2016 г., би могло да се каже, че наситените въглеводороди преобладават, тъй като те са в съдържание 51,44 % над всички останали. Ако чрез допълнителни методи се изолират и разделят съответно тегловно, тази част от полярните съединения, които нямат ароматен характер, посоченият процент 51,44 % ще се повиши и това доказва, че наситените компоненти в този продукт преобладават над ароматните съставки.

 

         ВЪПРОС: В изпълнение на задачите от ответната страна, продуктът е анализиран по метода на Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН. Какви разтворители са използвани и по какъв начин е определен резултата по този метод?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Съгласно методиката на изпитване се използва хроматографска колона,  напълнена с абсорбент силикагел и през колоната попълнена с абсорбента се пропуска разтворената в пентан проба от продукта. След като се поеме първата порция на разтворената с разтворител проба се допуска допълнително количество пентан, което представлява фракция от наситени въглеводороди, разтворени в пентан. Така събраната фракция от наситени въглеводороди или неароматни въглеводороди се подлага на изпарение и се изпарява нормалния пентан. Пробата се тегли до постоянно тегло, при което се намира процентното съдържание на наситените или неароматните въглеводороди, което се докладва в самото приложение по формулата приложено в  него. По презумпция се счита, че остатъкът до 100 % е количеството на ароматните въглеводороди, както е дефинирано в самото определение. Предмет на предишната и на настоящата експертиза са неточностите и некоректностите на методи и не може по категоричен начин да се каже, че се анализират ароматни съставки и ароматни въглеводороди. Не е посочена точност на метода. Точността на метода повторяемост и възпроизводимост е твърде ниска и не съответства на тези два показателя за тегловни методи. При другите тегловни методи за определяне на други въглеводороди, чрез хроматографско изследване, което е тегловен метод, точността е значително по-висока.

 

         ВЪПРОС: Въз основа на това по този метод, може ли да се каже, че се използва само един разтворител пентан, който извлича само една от групите въглеводороди, а те са четири и не са отделяни полярните съединения и асфалтните, които се съдържат в продукта, видно от анализите?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В Приложение А не е регламентирано отделяне и тегловно определяне на други групи въглеводороди, а само на неароматната част, която съдържа парафинонафтенови въглеводороди.

 

         ВЪПРОС: Как се отразява присъствието на асфалтени в продукта при анализ на Приложение А?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Приложение А не регламентира предварително отделяне на продукти от типа на процесния, а както вече споменахме асфалтените са вай-високо молекулната част от пробата с най-висока плътност и като такава, ако не бъде отделена предварително, тя задръства колоната, което пречи на точността на разделянето. Ненапразно  в стандарт АSTM D 2007  е записано, че продукти съдържащи асфалтени над 0,1 % трябва предварително да бъдат деасфалтезирани и след това бъдат подложени на анализ за хроматографско изследване. Приложение А не регламентира това отделяне предварително на асфалтените.

 

         ВЪПРОС: Коя според Вас е водещата и специфична характеристика на продукта, нефтения произход или съотношението ароматни-неароматни съставки, кои характеристики са определящи за продукта  и в тази връзка коя от двете групи продукти 2707 или 2710 от КН описва най-специфично продукта от вида на процесния?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  На базата на всички налични резултати от описване на процесния продукт и всички анализи, които са възложени и извършени на базата на настоящата експертиза, категорично може да се каже, че продуктът е тежко нефтено масло. Същото не съответства на характеристиките за продукти посочени в код 2707 9999, а това са именно дестилационни характеристики плътност, пенетрация и да има характеристики на продукти от типа на битумни смеси, в която подпозиция е казано, че ако не съответства на тези изисквания от букви а/ до г/, според своите характеристики, продуктът може да се отнесе към позиция 2710 1971, тоест всички характеристики на процесния продукт потвърждават неговата принадлежност към код 2710.

 

         Юк. М.: Нямам други въпроси.

 

         Юк. И.: При анализирането на продукта по Приложение А сте провели изпитването и сте дали резултат за съотношение между ароматни и неароматни въглеводороди, на какво се дължи тази разлика в близо 14 единици, това е в резултат на лабораторна грешка, на некоректността на метода, на какво се дължи това отклонение повече от 14 единици?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Коментирахме неточността на метода по Приложение А от КН и това отклонение се дължи на всички тези неточности на метода.

 

         ЮК. И.: Нямам други въпроси.

 

         ВЪПРОСИ НА ЮК. Т. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: Допустимо ли е 14 % разлика, а не 1-2 %?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Да, след като не са отделени асфалтените, които пречат на точността на анализа и след като е нерегламентирана коректната грешка за тегловни анализи – възможно е.

 

         ВЪПРОС: Да разбирам ли, че Вие не сте отделяли асфалтените?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Да, не са отделени асфалтените.

 

         ВЪПРОС: В Протокол 527/14.11.2016 г. съдържанието на неароматните въглеводороди е 48,70 %,  а по метода в Протокол № 514/14.06.2016 г. съдържанието на визираните групи е 51,44 % . Възможно ли е да има такава разлика и на какво се дължи?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Разликата е видима и стандарт АSTM D 2007 е по- коректният и точен метод и е регламентирано предварителното отделяне на асфалтените. Двата метода са различни и не могат да бъдат съпоставими.

 

         ВЪПРОС: Протокол № 527/14.11.2016 г.,  извършен по Приложение А, в коя група са асфалтените и полярните съединения в т.1 или в т.2?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Съгласно методиката по която се провежда анализа по Приложение А се регламентира отделянето на наситените въглеводороди отделени с нормален пентан. Приложение А не регламентира отделяне на другите видове въглеводороди. Другите до 100 % се считат ароматни. Една част от тях имат неароматен характер и те се извличат с друг полярен разтворител – ацетона. Полярните съединения са в тази частта на ароматните въглеводороди в т. 2 от Протокол № 527/14.11.2016 г.

         Юк. Т.: Нямам други въпроси.

 

         ВЪПРОСИ НА ЮК. К. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС:  Лабораторията към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас има ли акредитация и в частност, методите които е ползвала, попадат ли в обхвата на акредитираните методи. Коя от лабораториите, в които е изпитван продукта, има акредитация. Само в един от протоколите е посочена акредитация.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Лабораторията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас няма акредитация, метод за изпитване АSTM D 2007, както и метода по Приложение А, не са включени в обхвата. Това не са методи на изпитване на нефтопродукт като процесния, които са регламентирани в съответното приложение на Наредбата по контрол и качество на нефтените продукти. Самият мазут не е краен продукт, тоест суровина за допълнителна преработка. Лабораторията в „GSG България” ЕООД има акредитация, на протоколите издадени от самата лаборатория носят информация за това, дали дадена лаборатория ще посочи в издаваните от нея протоколи информацията с лого на акредитираща организация и номера на сертификата, като това е решение на ръководството на лаборатория. Третата лаборатория, в която е изпитана пенетрацията на продукта, е лабораторията към „НИСИ” ЕООД София, която има акредитация, но не е посочила номера на сертификата и логото на сертифициращата организация, което е решение на ръководството. Информация за това, че лабораторията на „НИСИ” ЕООД София е акредитирана и кои показатели за изпитване са включени в обхвата на акредитация, може да се види в сайта на Българската служба за акредитация, в раздел „Регистри”.

 

         ВЪПРОС: Твърдението във Вашата експертиза, че полярните съединения съдържат както ароматни, така и неароматни въглеводороди, се базира само на теоретични постановки или сте извършвали анализ, за да удостоверите това твърдение?

 

         Юк. И.: Възразявам, на вещото лице не е поставена такава задача.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Подробно съм дала обяснение в експертизата. Анализ не е правен, но съм посочила литературни източници, че една част  от полярните съединения съдържат ароматно ядро, а друга част - не. Тази информация е от научни изследвания цитирани под номера 24, 25, 26 от списъка. Тези публикации са изследвали сяросъдържащите и кислородосъдържащите съединения в тежки масла и в резултат на няколко използвани методи и при предварително разделяне на продукта на по-тесни фракции чрез абсорбционна селективна екстракция или вакуумдестилация и последващ  масспектрометър, комбинирана с инфрачервена спектроскопия е посочено именно тази химична структура на сяросъдържащите и азотосъдържащите  полярни съединения, които имат ароматно ядро и такива, които нямат ароматно ядро. Това е комбинация от няколко метода. Към лабораториите, към които се обърнах за информация дали могат да изследват продукта, получих информация, че лабораториите не са разработени.

 

         ВЪПРОС: Съгласно терминологията на метода АSTM D 2007 е записано в терминологията, че полярната ароматика е синоним на полярни съединения, това означава ли, че полярните съединения се причисляват към ароматните съединения? Защо са дадени като синоними?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Както е отразено в раздел „Терминология” на стандарт АSTM D 2007 е казано, че полярните ароматни съединения са синоними на полярните съединения, но съдържат и ароматни структури в ядрата си.  Тълкува се в обратен ред. Те са част от полярните съединения и в АSTM D 2007 не е допълнително определено количеството на полярните съединения. 

 

         ВЪПРОС: Във връзка с метода АSTM D 2007, защо след като се сумират всички резултати от изпитването, не се получава 100 %, а сборът е по-голям от 100 %  - 103,11 %?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Първоначално пробата се деасфалтезира при което се отделят количествено и се притеглят асфалтените /Протокол № 514/14.06.2016 г./, след това деасфалтезираната проба се подлага на хроматографско разделяне и се отделят три групи въглеводороди – наситените, полярните и по-използваната втора методика допусната от стандарт 2007 са определени ароматните въглеводороди като разлика до 100 %. Процентното съдържание на наситените въглеводороди се събира с процентното съдържание на полярните съединения и разликата до 100 %  е съдържание на ароматните въглеводороди. Продуктът е един и същ, не е променен по никакъв начин.

 

         ВЪПРОС: По изпитването по Приложение А от 29.09.2016 г. взели ли сте предвид изменението на Приложение А или изпитването е извършено  по старата версия на Приложение А?

 

         Юк.И.: Възразявам по допускане на въпроса. Обновената версия не беше публикувана. Няма как вещото лице да извърши анализ по обновена, непубликувана версия.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Работила съм по старата версия. Новата е още по- некоректна от тази по която съм работила.

 

         Юк. К.: Моля да се приеме заключението, но да не го кредитирате, тъй като се касае за извършени изследвания от лаборатории без акредитация или методите, които използват не попадат в обхвата на акредитация на лабораториите. Голяма част от заключението е изградено по теоретични постановки. Моля да съобразите тези възражения при постановяване на акта.

 

         Юк. Т.: Моля да приемете Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз (2016/С 357/04) и (2016/С 445/02). Видно е новата версия в т. 2 е дадено определение какво са ароматни и неароматни съставки, ведно с обясненията на ОБ към КН на ЕС,  за измененията от 29.09.2016 г. и съответно от 30.11.2016 за сведение.

Няма да сочим други доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Юк. М.: Моля да се приеме заключението на вещото лице. Възраженията по отношение на изводите на вещото лице са неоснователни. Теоретичните постановки представляват специални знания на вещото лице, което е и основание същото да бъде привлечено като експерт. Във връзка с представените от ответника ОБ към КН на ЕС – същите са неотносими към спора, нямат правно задължителна сила и не съдържат дефиниции, за да имат връзка към понятието ароматни и неароматни съставки, имат действие занапред и не са били приложими към датата на процесния внос.

         Представям допълнително направени разноски и доказателства за дължимостта им. Моля да бъдат признати като част от разноските по производството. Останалите разноски са възнаграждението на вещото лице и държавна такса. Няма да сочим други доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

        

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание доказателствата: Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз (2016/С 357/04) и (2016/С 445/02) за измененията от 29.09.2016 г. и съответно от 30.11.2016 - за сведение. 

         ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 600.00 лв., от които 300.00 платени от жалбоподателя, 100.00 лв. - платени от ответника, като в 7-дневен срок, считано от днес, Митница Бургас следва да доплати 150.00 лв. за изготвяне на заключението, а „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - още 50.00 лв. в същия срок.

         При невнасяне на допълнително определените суми, в полза на вещото лице ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Юк. М.: Моля да отмените обжалваното от нас решение на началника на МП „Пристанище Бургас-център”, с което е определен различен тарифен код.

         Подробни съображения са представени в становището ни от 16.05.2016 г., което поддържаме и моля изложените в него съображения да бъдат взети предвид при постановяване на съдебния акт.

         Моля за присъждане на  юрисконсултското възнаграждение и разноските по делото.

         Ще представим подробни писмени бележки.

 

         Юк. И.: Присъединявам се към становището на колегата. Ще представим допълнителни доводи в писмени бележки. Моля за присъждане на   юрисконсултското възнаграждение и сторените по делото разноски.

 

         Юк. Т.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Решението на началника на МП „Пристанище Бургас-център” е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма и срок, при спазване разпоредбите на Закона за митниците. Същото и издадено след изготвена експертиза в митническата лаборатория. Видно от заключенията на вещото лице в хода на съдебното производство се установи, че не съществува метод, който по безспорен начин да установи съдържанието на ароматните и неароматните съставки на продукта, въпреки твърденията на вещото лице, че полярните съединения имат ароматно и неароматно ядро, такива изследвания не са направени.

         Моля изцяло да потвърдите процесното решение като правилно и законосъобразно.

         Моля за присъждане на направените по делото разноски и  юрисконсултското възнаграждение.

         Ще представя подробни писмени бележки.

 

         Юк. К.: Изцяло се присъединявам към становището на колегата. Моля да ни се присъдят  юрисконсултското възнаграждение и разноските по делото.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

ПРЕДОСТАВЯ на страните тридневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: