ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 31.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесет и първи януари                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2054 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „НМ хотел мениджмънт“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника Дирекция „Инспекция по труда“ Благоевград, редовно призован, няма представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба на 25.01.2017г. по факса от ст.юрисконсулт Е.П. - процесуален представител на ответника, в която заявява, че не може да присъства в днешното съдебно заседание поради служебна ангажираност пред Районен съд Благоевград по дело, чието заседание е било насрочено преди насрочването на настоящото дело и това делото да бъде отложено за друга дата. Към молбата е приложено пълномощно.

ДОКЛАДВА постъпила по факса молба с вх.№ 905/30.01.2016г. от името на адвокат И.Д.,***, процесуален представител на жалбоподателя „НМ мениджмънт“ ЕООД (с представено на л.4 от адм.д.№ 589/2016г. по описа на Административен съд Благоевград пълномощно), с искане делото да бъде отложено поради влошеното му здравословно състояние. Към молбата са приложени два броя болнични листа, медицинско удостоверение с отбелязване на гърба „Да послужи пред съда“ и епикриза.

 

Съдът, счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Съгласно чл.139, ал.1 АПК съдът отлага делото, ако страната и пълномощникът й не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани, т.е. законът изисква кумулативното наличие на непреодолимо препятствие както за страната, така и за нейния представител. В случая тези предпоставки на закона не са налице. За пълномощника на жалбоподателя са представени доказателства за влошено здравословно състояние, препятстващо явяването, но липсват твърдения и доказателства за наличие на непреодолимо препятствие за законния представител на жалбоподателя.

Същото е положението и относно искането на пълномощника на ответника. За и.д. директор на Дирекция „Инспекция по труда“ – Благоевград е представено доказателство за възникнало препятствие от служебен характер, но за процесуалния представител са налице само твърдения за ангажираност, които без доказателства се явяват необосновани.

По тези съображения и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против постановление изх.№ 16/216943/16.09.2016г. с което е обявено съществуването на трудово правоотношение между „НП Хотел мениджмънт“ ЕООД и Х.Г.К..

Производството е по реда на чл.405а, ал.7 КТ.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административният орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.1 от приложеното адм.д.№ 589/2016г. по описа на Административен съд – Благоевград.

Дава възможност на страните да организират защитата си за следващото съдебно заседание и в 7 дневен срок от съобщаването, в писмен вид да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

На основание чл.171, ал.4 АПК указва на двете страни, че всяка от тях носи тежестта да докаже фактите, които твърди, че са се осъществили – жалбоподателя, относно фактите твърдени в жалбата, ответника – по отношение фактите, мотивирали административния акт.

 

Поради необходимост от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.02.2017г. от 11.15ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: