ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 30.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесети май                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ А.

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 2054 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „НМ хотел мениджмънт“ ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат К., с пълномощно, представено на л.44 от делото.

За ответника - Дирекция „Инспекция по труда“ Благоевград, редовно призован, се явява представител по пълномощия ст.юрисконсулт П., надлежно упълномощена, с представено по делото на л.9 пълномощно.

Заинтересованата страна Х.Г.К., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Явяват се свидетелите Т.Г.К. и А.А..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ К. – Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ П. – С оглед редовното призоваване на страните няма пречка за даване ход на делото, поради което ви моля да дадете ход на същото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът пристъпи към разпит на свидетелката А. Л. А. – Ч..

Изведе от залата другия свидетел Т.Г.К..

 

Сне се самоличността на свидетелката, както следва:

А. Л. А. – Ч., на 46 г., неосъждана, работи при ответника и към настоящия момент.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на СЪДА – Знаете ли за какво е това дело?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Да, зная за какво е дело.

ВЪПРОС на СЪДА – Участвали ли сте в проверката, отразена в протокол за извършена проверка на 02.09.2016г. на „НМ Хотел мениджмънт“ ЕООД?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Участник съм в тази проверка на 02.09.2016г. Съставен е протокол за нея в Дирекция „Инспекция по труда“ Благоевград на 16.09.2016г.

ВЪПРОС на СЪДА – Протоколът е представен по делото, но в него няма отразени констатациите за лицето Х. Кондова. Моля да разкажете какво сте констатирали по отношение на това лице Х. Кондова при извършената проверка.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – На 02.09.2016г., към 15.00 – 15.30 часа с колегите К. и И. извършихме проверка в хотел „Зара“, в гр. Банско. Същият хотел се стопанисва от жалбоподателя „НМ Хотел Мениджмънт“ ЕООД. Поводът за извършване на проверка беше депозиран сигнал в Инспекция по труда - Благоевград, че в пералното помещение на хотела работи лицето Х.К., без сключен в писмена форма трудов договор. При проверката в хотела влязохме в пералното помещение. В момента на проверката се перяха чаршафи, на К. беше дадена декларация по образец, в която тя отрази условията, при които работи в хотела.

ВЪПРОС на СЪДА – Когато влязохте в пералното помещение, лицето Кондова какво правеше?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Наблюдаваше процеса, гледаше барабана на пералнята как върти, перилни препарати подреждаше. Ние се легитимирахме и тя като разбра, не помня какво сме предизвикали като асоциация у нея. Подадохме декларации по образец на всички работещи в обекта, декларация и на нея дадохме. На самата жена не сме споменавали, че проверката е по повод подаден сигнал. Бяхме в рамките на 15 минути там, а за заключенията си съдихме от декларацията, която тя беше попълнила. Тя беше сама в помещението и явно преди това е била заредила мръсното бельо в пералнята и се складираше спалното бельо. Беше сама в пералното помещение и това беше човекът, който извършваше дейността по пране на спалното бельо.

ВЪПРОС на СЪДА – Тя даде ли ви обяснения, които да имат отношение към това, защо се намира там и какви са ѝ договорките с дружеството?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Това, което е отразила в декларацията, това и разказа, там посочи, че от една седмица е на работа, какво е договореното заплащане.

Проверката приключи с призоваване на дружеството по чл. 45 от АПК, в която призовка се посочваше датата, на която следва да се яви в „Инспекция по труда“ Благоевград на 16.09.2016г., да се яви управителя или упълномощено от него лице. По отношение на лицето Кондова не беше изпратен договор, твърдеше се, че тя е на граждански договор, но възприятията на място бяха други и се изготви постановлението за обявяване съществуването на трудово правоотношение по отношение на Х.К..

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Установихте ли Х.К. да фигурира в графика на служителите, които към момента са били на работа?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Аз нямам спомен по време на проверката да е имало график. Впоследствие се представиха такива графици, но не помня да е имало график в пералното помещение, а и на други работни места проверявахме.

АДВОКАТ К. – Нямам други въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ П. – От това, което възприехте като фактическа обстановка при проверката на работни места, както и от това, което възприехте от декларацията изложено от К., останахте ли, формира ли се убеждение, че К. извършва самостоятелна трудова дейност.

СЪДЪТ към юрисконсулт П. – Въпросът изисква от свидетеля да прави изводи, а гласните доказателства служат за установяване на факти.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ П. – При проверка по документи сте издали обжалвания акт с колегата И.. Каква е причината за невключване на същия в протокол за извършена проверка, защо не са включени?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ  А. – Това е отделен административен акт. Това е практиката ни и това е причината, да не фигурира в протокола. Констатациите фигурират в обжалваното постановление и считам, че по тази причина не следва да се описва в протокола.

ЮРИСКОНСУЛТ П. – Нямам други въпроси.

Съдът освободи свидетелката от залата.

 

Съдът въведе свидетелката Т.Г.К.,

Сне самоличността й .

Т.Г.К., 35 г., неосъждана, работи при ответника и към настоящия момент.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на СЪДА – Знаете ли за какво е това дело?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Зная за какво е делото.

ВЪПРОС на СЪДА – Участвали ли сте в проверката, отразена в протокол за извършена проверка на 02.09.2016г. на „НМ Хотел мениджмънт“ ЕООД?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Да, зная за делото и съм участвала проверката.

ВЪПРОС на СЪДА – При извършването на тази проверка какво констатирахте относно лицето Х.К.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – На 02.09.2016г. с колегите А. и И. извършихме проверка на хотел „Зара“, гр.Банско, стопанисван от жалбоподателя. Проверката беше по повод постъпил сигнал в „Инспекция по труда“ Благоевград, че лицето Х.К. предоставя работна сила без да има сключен трудов договор и че същото се намира в пералнята на хотела и работи като перачка. За това, когато отидохме на проверка в хотела, веднага отидохме в пералното помещение. Госпожата беше там. Питахме как се казва и установихме, че става въпрос за същото лице по сигнала. Дадохме й декларация и тя написа личните си данни, от кога работи там, работно време, длъжност, договорено трудово възнаграждение. Не ѝ е предоставяно копие от трудов договор, няма сключен договор.

ВЪПРОС на СЪДА – Какво правеше, когато отидохте в пералното помещение?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Стоеше до пералните машини и те работеха. Нямаше други лица в помещението, тя беше сама там.

ВЪПРОС на СЪДА – Разговори провеждахте ли с нея?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Не, не си спомням.

ВЪПРОС на СЪДА – Колко време прекарахте в помещението?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Лично аз - докато попълни декларацията. Оттам с колегата А. отидохме в ресторанта, в лоби бара. Там остана колегата И. да огледа пералнята.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Беше ли установено Х.К. да фигурира в графика на служителите, които към момента са били на работа?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Тя няма трудов договор и няма как да е в графика. По време на проверката не видях график, оформих призовката и чаках управителя да дойде и връчихме само една призовка, за да дойдат в дирекцията за представяне на документи.

АДВОКАТ К. – Нямам други въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ П. – Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освободи свидетелката от залата.

 

АДВОКАТ К. – Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ П. – Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните за липса на други доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ К. – Моля да поставите решение, с което да отмените процесния индивидуален административен акт като незаконосъобразен, като моля за срок за представяне на писмена защита, в която да аргументирам подробно становище въз основа на събраните в хода на делото писмени и гласни доказателства.

Моля да ни присъдите разноски по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ П. – Моля да постановите съдебен акт, с който да потвърдите като правилно и законосъобразно обжалваното постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение между жалбоподателя „НМ хотел мениджмънт“ ЕООД и заинтересованата страна Х.Г.К. и да оставите без уважение депозираната срещу него жалба като необоснована.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, в предоставен ми от вас срок.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 8 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за другата страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: