ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и осми март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ А.

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 2054 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:25 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „НМ хотел мениджмънт“ ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат К., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника - Дирекция „Инспекция по труда“ Благоевград, редовно призован, се явява представител по пълномощия юрисконсулт Н., надлежно упълномощена, с представено пълномощно от и.д. директор на „Инспекция по труда“ Благоевград.

Заинтересованата страна Х.Г.К., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ К. – Нямам искания по доказателствата. Представям договор за адвокатско възнаграждение във връзка с претендирано възнаграждение.

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Нямам искания по доказателствата.

 

Съдът, след като се запозна с административната преписка установи, че съгласно представен в нея протокол, който е съставен на 02.09.2016г., проверката е извършена от служителите на Дирекция „Инспекция по труда“ Благоевград Т.Г.К. – главен инспектор, Б.В.И. – главен инспектор и А.А. – главен инспектор.

Административният акт, който е предмет от процесния спор е съставен от едно от тези лица, а именно Б.И., а протоколът отразяващ проверката съдържа данни за други констатирани нарушения, но не съдържа данни, които да имат отношение към процесния случай. За това съдът счита, воден от служебното си начало, че лицата извършили проверката, с изключение на служителя съставил процесния административен акт, следва да бъдат разпитани в качеството на свидетели по отношение на направените от тях констатации по време на проверката, които са релевантни към процесния спор, доколкото в протокола от извършената проверка такива констатации липсват. С този протокол са дадени предписания на процесния жалбоподател по отношение на други констатирани нарушения, за това съдът допуска, че именно тази е причината, поради която констатираните факти, релевантни към настоящия спор не са описани. След като те не са описани в официален документ, не съществува пречка лицата да бъдат разпитани в качеството на свидетели, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпита на свидетелите Т.Г.К. и А.А., двете заемащи длъжност главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ Благоевград.

Същите да бъдат призовани за следващото съдебно заседание на техния служебен адрес.

ДАВА възможност на двете страни, най-късно в 7-дневен срок от днес, да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.05.2017г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се призоват двете свидетелки, допуснати от съда.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.34 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: