ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и осми февруари                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2054 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „НМ хотел мениджмънт“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Д.К., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника - Дирекция „Инспекция по труда“ Благоевград, редовно призован, се явява представител по пълномощия юрисконсулт Н., надлежно упълномощена, представя пълномощно от и.д. директор на „Инспекция по труда“ Благоевград.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение изх.№16/216943/16.09.2016г. издадено от гл.инспектор при Дирекция „Инспекция по труда“ Благоевград, с което е обявено съществуването на трудово правоотношение между жалбоподателя и физическото лице Х.Г.К. за престиране на труд на длъжност перачка в обект хотел „ЗАРА“, находящ се в гр. Банско, считано от 02.09.2016г.

СЪДЪТ докладва, че преди предходното съдебно заседание по електронната поща са постъпили доказателства от пълномощника на жалбоподателя. Тези доказателства след протокола от предходното съдебно заседание са приложени още веднъж, защото са били изпратени и по пощата.

 

АДВОКАТ КАРАИВАНОВА – Поддържам жалбата.

Имаме доказателствени искания. Представям и моля да приемете декларация от лицето Х.Г.К., видно от която същата удостоверява, че не желае да сключва трудов договор. Декларацията е дадена след предписанието. Декларацията е представена в хода на административното производство. Представям и справка от дружеството на жалбоподателя за начислени данъци по отношение на доходи от друга стопанска дейност. Считам, че същите са относими към спора и моля да ги приемете.

На основание чл.153, ал.1 от АПК лицето Х.Г.К. се явява заинтересована страна, тъй като с процесното постановление се засягат нейни интереси, води до извода, че за следващото заседание същото следва да бъде конституирана като заинтересована страна по делото. Но, с нейното становище ще бъде установено нейното нежелание да сключи договора по подадената декларация.

Нямам други искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Оспорвам жалбата.

По отношение на представените писмени доказателства, нямам възражение да се приемат, като единствено по отношение на представената декларацията считам, че същата е съставена след връчване на постановлението, с което е предписано да бъде сключен договор с лицето, тъй като в декларацията Х.К. цитира това предписание на Инспекцията по труда Благоевград и няма как да предхожда самото предписание и да е събрано в хода на административното производство.

Нямам искания по доказателствата.

По отношение на заявеното, че Х. Кондова се явява заинтересована страна, считам, че същата няма такова качество, защото с оспореното постановление се вменяват задължения на „НМ хотел мениджмънт“ ЕООД.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административният орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.1 от адм.д. №589/2016г. по описа на Административен съд Благоевград, приложено към процесното дело.

ПРИЕМА представената от представителя на жалбоподателя служебна бележка за доходи от друга стопанска дейност и/или от наем и/или от друго възмездно предоставяне на ползване на права или имущество, издадена на 04.01.2017г., както и декларация, в която се сочи, че е собственоръчно изготвена и подписана от Х. Кондова.

 

Съдът счита, че искането на пълномощника на жалбоподателя да бъде конституирана Х.К. като заинтересована страна се явява основателно, тъй като същата е адресат на обжалваното постановление. Вярно е, че постановлението не поражда задължения за нея, но поражда правото, което е корелативно свързано със задължението на жалбоподателя да бъде сключен в надлежна форма писмен трудов договор, като с процесния административен акт се признава обективно неговото съществуване, считано от датата на извършване на проверката. Доколкото АПК не разграничава заинтересованите лица на такива, които са на страна на ответника и такива, които са на страната на жалбоподателя, от гледна точка на упражняването на техните права, съдът счита, че този пропуск следва да бъде изправен и лицето да бъде конституирано като заинтересована страна, която да бъде призована за следващото съдебно заседание, като й бъде дадена възможност за становище и за ангажиране на доказателства, както и за запознаване с дотук събраните доказателства.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Х.Г.К., ЕГН **********, като заинтересована страна по жалбата на „НМ хотел мениджмънт“ ЕООД против постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение от 16.09.2016г., съставено от гл.инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ Благоевград, по която е образувано настоящото производство.

Лицето да бъде призовано за следващото съдебно заседание, като в призовката му бъде указано, че следва да се запознае със събраните доказателства приложени по делото и най-късно на следващото съдебно заседание да изрази становище по тях и да ангажира доказателства.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.03.2017г. от 10.20ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове новоконституираната страна.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.55 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: