ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,20.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети януари                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2054 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощена с представено пълномощно по делото на л.31.

За ответника - началник Митнически пункт „Пристанище Бургас-център“, се явяват представители по пълномощие юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г., надлежно упълномощени, представят пълномощни.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против решение № 32-104523 от 05.09.2014г. на началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, с което е определено ново тарифно класиране на стоката по ЕАД МРН 13BG001007Н0010039/07.04.2013г. и е определен размер на възникналото митническо задължение и дължимите държавни вземания в общ размер на 665 570,99 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Уважаема госпожо съдия, поддържам жалбата и моля да приемете представените с нея доказателства. Поддържам искането за допускане на съдебно-техническа експертиза с въпроси формулирани към жалбата, като към въпросите моля да бъдат добавени и въпроси, които са формулирани в нарочна молба, която представям с копие от ответника. Въпроси 1 и 2 касаят произхода на продукта, който е част от качествените характеристики на същия, които са определящи за правилното тарифно класиране. Третия въпрос касае взетата проба от митническия орган, относно възможността за допълнителен анализи, след тази експертиза. В условията на евентуалност, ако не допуснете въпрос 3, моля да задължите митническата администрация да представи справка за съдържанието на съхранената контролна проба от процесния продукт.

Представям и два броя сертификати за качество към момента на вноса на продукта, които са представени на митническите органи, има приложен превод на сертификата, който е на английски език.

Представям и моля да приемете писмо от зам.директора на Агенция Митници до „Лукойл Нефтохим” Бургас от 23.09.2009г., от което е видно, че за стока подобна на разглежданата, е дадено указание за позиция на тарифиране 2710.

Моля, да задължите ответника да представи превод на документите от административната преписка, които са на чужд език.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Оспорвам жалбата. Моля, да приемете представените писмени доказателства в административната преписка.

Считам искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза за неоснователно, тъй като предмет на спора е решение на началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас – център“, с който е определен нов тарифен номер на стока и за неговото правилно класиране са необходими знания и умения за тарифно класиране. Считам, че искането е неоснователно, основния критерий за правилното тарифно класиране по спора е определянето на ароматните съставки съгласно Приложение А на Комбинираната номенклатура (КН). За правилното класиране на стоката не е необходимо да се установи как е била придобита и начина на получаване, това което се стреми да докаже жалбоподателя.

Във връзка с въпросите към съдебно-техническа експертиза, от тире 1-4, моля, същите да не бъдат допускани. В тази връзка представяме сертификат на Митническа лаборатория (МЛ) Русе, ведно със заповед на изпълнителния директор на Българската служба за акредитация.

Съгласно Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието не е необходима такава, не е необходимо да има акредитация по Приложени А. В този случай пробата е изследвана единствено и само с цел анализа на стоката с цел митническия контрол и за нейното тарифно класиране. Съгласно същия закон органите, които извършват анализа са свързани с окачествяването на стоката, дали същата отговаря на БДС, поради което моля, въпросите от тире 1-4 да не бъдат допускани.

По отношение на въпрос 3 от представената в днешното съдебно заседание молба, дали се съхранява проба и какво е нейното съдържание, правя изявление, че при взимане на пробата е присъствал представител на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, в негово присъствие е взета проба, в негово присъствие е била запечатана и същият не е имал възражения за вземането на проба, поради което моля същия въпрос да не бъде допускан. Държа да изясня, че пробите се взимат съгласно „Ръководство за вземане на проби”, при което е ясно, че се вземат 4 броя проби – 2бр. за МЛ, едната е за декларатора и едната е контролна, в случай на спор.

По отношение на така представените доказателства в днешното съдебно заседание - писмо на зам.директора на Агенция Митници, считам че същото писмо касае не внос на стока, а износ на стока. Това писмо е издадено по конкретен повод, по конкретно питане на „Лукойл нефтохим Бургас” АД. Моля, да бъде прието, но да не бъде кредитирано от съда.

По отношение на въпросите от жалбата, тирета от 5 до 12 считам, че същите са неотносими към предмета на спора, тъй като не е необходимо да се изследва получаването на продукта. Евентуално, ако прецените, че следва да бъде допусната такава експертиза, то правя искане същата да бъде комплексна, в която да вземат участие специалист химик в областта на нефта и нефтопреработването, специалист в областта на преработката на въглища, тъй като ще се прави съпоставка между продукти получени от преработка от въглища и нефт и като трети участник в комплексната експертиза да бъде назначено вещо лице в областта на тарифното класиране. Ако бъде допуснато това искане, ще посочим вещо лице, което фигурира в списъка на Окръжен съд Хасково и Окръжен София. Искам да бъде поставен допълнителен въпрос на експертизата: вещото лице/вещите лица да изброи продуктите получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани предвид текстовете на КН и тълкувателните текстове на Обяснителните бележки на Хармонизираната система (ХС) за позиция 2707 и обяснителните бележки към КН за кодове 2707 99 11 и 2707 99 19, с които се сравнява продукта. Вещото лице/вещите лица да направи уточнение кои са тези продукти, с които се прави сравнение, на база на кои документи и какви анализи се установява аналогичността на продукта с продуктите получени от първична дестилация на каменовъглени катрани.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Искам да направя едно уточнение по отношение на искането относно взетата проба. В протокола, приложен в преписката, е посочен броя и количеството на пробите, в протокол № 226/09.04.2013г. е посочено, че всяка проба съдържа по един литър от продукта.

Представям писмени доказателства – два броя обвързваща тарифна информация, издадена от немска и френска митническа администрация, в които е посочен тарифния код, определен от митническите органи по процесните решения.

Моля, да приемете митническа декларация с идентично описание на стоката по процесната декларация, но тарифния код е различен, който е посочен в процесното ЕАД и съответства с процесното решение.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – В случая има значение акредитацията на лабораторията към датата на извършване на експертизата. Обръщам внимание, че съгласно Закона за акредитация, акредитациите на същите биват спирани, променяни или отнемани. Сертификатът е бил в този вид, когато е издаден. Възможно е в момента на извършване на експертизата митническата лаборатория да е изгубил своята акредитация.

Моля, с оглед възможността за допълнителен анализ да допуснете този въпрос, тъй като е наличие на законова регламентация, както изтъкнаха процесуалните представители на ответника, това не означава, че е спазено, не означава, че са спазени процедурите.

РЕПЛИКА на ЮРИСКОНСУЛТ Т. - Не се иска анализ на стоката, а само техническа характеристика

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Държа на този въпрос.

По повод искането на ответника да се назначи комплексна експертиза по въпросите от наша страна плюс един техен въпрос, считам че въпросите им са недопустими. Комбинираната номенклатура е нормативен акт и класирането на продуктите е изцяло правна дейност и е абсолютно недопустимо да се назначава комплексна експертиза с участието на специалист по тарифно класиране. Освен това тази експертиза не е комплексна, а изцяло химическа. Един химик би следвало да отговори на всички въпроси.

По отношение на тяхното възражение, че въпросите от тире от 5 до 12 са неотносими, считам, че тези въпроси касаят свойствата на продукта, определящи свойствата за тарифното класиране.

Във връзка с възражението относно представеното писмо от заместник-директора на Агенция „Митници“, обръщам внимание, че за тази стока, за която е изпратено писмото, също има решение от страна на началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център“ за промяна на тарифния код, очевидна е промяната в позицията на Агенция „Митници“ - в един момент продуктите да се тарифират 2710, след което се издават решение за тарифиране с код 2707.

Във връзка с представените от страна на ответника справки за обвързваща информация считам, че предвид формата, в която са представени, не представляват годно доказателствено средство - не може да се установи кой е автора на тези справки. Обръщам внимание, че съгласно Регламент 2454 се издава формуляр с подпис и печат на длъжностното лице. Обвързваща тарифна информация се издава за конкретен продукт, на конкретен търговски оператор. Обвързващата тарифна информация може да се сочи единствено от търговския оператор, от който е издадена и то ако пред митническите органи са представени достатъчно доказателства, че продукта, посочен в тази информация и продукта, който се декларира в момента, са идентични. В този смисъл обвързваща тарифна информация е издадена на лице, различно от жалбоподателя за продукт, за който няма никакви доказателства, че е аналогичен на процесния и в тази връзка считам, че е неотносимо доказателство.

Във връзка с представената от страна на ответника декларация - ЕАД за внос на продукт от страна на жалбоподателя, моля същата да не бъде приемана, тъй като касае внос на продукт, различен от процесния. Обстоятелството, че жалбоподателя в определен момент е декларирал някакъв продукт с тарифен код, който административния орган счита за приложим по отношение на процесния, няма никакво отношение към настоящия спор.

Считам, че възраженията на ответника по повод съдебно-техническата експертиза, са възражения по същество на спора. Дали технологията на получаване на продукта, качествените характеристики, които се очаква да се установят с отговора на формулираните въпроси и предназначението на продукта, са определящи критерии за тарифното класиране и ще бъде решено с решението по спора.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя в днешното съдебно заседание писмени доказателства рег.инд. 2611/41 от 29.09.2009г. на зам.директор на АМ и два броя сертификати за изпитване.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.36, както и представените в днешното съдебно заседание сертификат за акредитация на отдел „Митническа лаборатория” при Агенция „Митница“, Русе Митническа декларация – ЕАД от 17.12.2014г. и два броя обвързваща тарифна информация (ОТИ).

 

По искането за назначаването на експертиза съдът счита, че за да бъде правилно тарифно класирана стоката, предмет на процесното ЕАД, е необходимо да се установи на кои показатели от съответният тарифен клас отговаря. В този смисъл съдът указва на ответника, че тарифното класиране е от компетентността на съда и за това е необходимо да бъдат установени онези качества на стоката, които ще предпоставят определянето на правилния тарифен код. Според съда не може да има специалист по тарифно класиране, защото това е правна дейност и тя се извършва от юристи.

Във връзка с възражението на жалбоподателя, касаещо акредитацията на Митническа лаборатория Русе и представения от ответника сертификат, съдът счита, че възражението е основателно, доколкото следва да се установи от издаването на сертификата през 2012г. до датата, когато тази Митническа лаборатория е извършила процесното изследване дали има промяна на показателите, по които е акредитирана и които са релевантни за този спор.

По изложените до тук съображения и на основание чл.195, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-химическа експертиза вещото лице/вещите лица по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши справка в Митническата лаборатория Русе и съответното изследване там, където е необходимо, да даде заключение по формулираните от жалбоподателя въпроси в жалбата на л.8 и л.9 от делото, както и въпросите представени с нарочна молба в днешното съдебно заседание. Също и да даде заключение по въпросите формулирани от процесуалния представител на ответника в днешното съдебно заседание и отразени в този протокол.

УКАЗВА на двете страни, че следва да окажат съдействие на вещото лице/вещите лица за срочното и качествено извършване на експертизата.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 500 лв., от които 350лв. вносими от жалбоподателя и 150лв. вносими от ответника в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд гр.Бургас. УКАЗВА на двете страни, че в този срок следва да депозират доказателство за внесения депозит

УКАЗВА на страните, че съдът ще определи вещото лице или вещите лица в закрито заседание, след представяне на доказателства за внесен депозит.

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.04.2015г. от 11.20 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: