О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                                                      2186

 

Гр. Бургас, 14.09.2018 год.

 

Бургаският административен съд, осемнадесети състав, в закрито заседание на четиринадесети септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

        

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.НИКОЛОВА

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова административно дело № 2053 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на И.П.Д., ЕГН: ********** и на „Дълбока БГ“ ЕООД, ЕИК 124601779, представлявано от управителя П.Д. Д., чрез адв. Н.И., със съдебен адрес:***, офис 15 срещу ЗАПОВЕД № РД-344/02.07.2018 г., издадена от Зам. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с която И.П.Д. е отстранен от участие в конкурс за издаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян „Дълбока“, обявен със Заповед № РД – 225/04.05.2018 год. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Иска се отмяната на оспорената заповед в тази й част като незаконосъобразна.

Ответната страна е представила административната преписка по издаване на оспорения акт.

След преценка на изложените оплаквания и събраните по делото доказателства съдът намира следното:

С оспорената ЗАПОВЕД № РД-344/02.07.2018 г., издадена от Зам. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  - т. ІІІ от същата, вдействителност е отстранен от участие в конкурса И.Д.. Заповедта в тази й част е издадена по отношение на физическото лице И.П.Д., ЕГН: **********. Дружеството-жалбоподател „Дълбока БГ“ ЕООД, ЕИК 124601779 не е адресат на заповедта, касаеща отстраняването на Д. и с издаването на същата не се нарушават или застрашават права, свободи или законни интереси на дружеството, както и заповедта не поражда задължения за същото.

От изложеното в жалбата, както и видно от наличните по делото материали, вторият жалбоподател - И.П.Д. не е лице, участник в конкурса и в тази връзка с издаването на заповедта също не се нарушават или застрашават негови права, свободи или законни интереси, както и заповедта не поражда за него задължения. Нещо повече, евентуалната отмяна на заповедта за отстраняването на И.П.Д., не би създала за него благоприятни правни последици, както и не би създала такива за „Дълбока БГ“ ЕООД, ЕИК 124601779.

         В този смисъл настоящият съдебен състав намира, че както за И.П.Д., така и за „Дълбока БГ“ ЕООД, ЕИК 124601779 не съществува правен интерес от оспорване на т. ІІІ от ЗАПОВЕД № РД-344/02.07.2018 г. издадена от Зам. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, касаеща отстраняването на неучастващото в конкурса физическо лице И.П.Д..

Следователно изводът на съда е, че жалбата е недопустимо и следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159, ал.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА на И.П.Д., ЕГН: ********** и на „Дълбока БГ“ ЕООД, ЕИК 124601779, представлявано от управителя П.Д. Д., чрез адв. Н.И., със съдебен адрес:***, офис 15 срещу ЗАПОВЕД № РД-344/02.07.2018 г. издадена от Зам. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, в частта й с която И.П.Д. е отстранен от участие в конкурс за издаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян „Дълбока“, обявен със Заповед № РД – 225/04.05.2018 год. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2053/2018г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

`             

СЪДИЯ: