ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 25.10.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети октомври                 две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2053 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

Жалбоподателят С.А.С. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

За ответника - началник на РУ Карнобат при ОДМВР - Бургас - редовно уведомен, представител не се явява.

 

Съдът констатира, че по делото неправилно е призован като ответник началникът на РУ Карнобат при ОДМВР - Бургас. Процесната заповед е издадена от пол. инспектор в РУ Карнобат при ОДМВР гр. Бургас, който следва да бъде конституиран като ответник в настоящето производство.

Ето защо началникът на РУ  Карнобат при ОДМВР - Бургас следва да бъде заличен като ответник в настоящето производство, а като такъв да бъде конституиран пол. инспектор в РУ Карнобат при ОДМВР – Бургас.

Ето защо и на основание чл. 154, ал. 1 апк, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Заличава като ответник в производството началника на РУ Карнобат при ОДМВР - Бургас и прекратява производството по отношение на него.

Конституира като ответник в производството пол. инспектор в РУ Карнобат при ОДМВР - Бургас.

 

Определението в прекратителната част подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България.

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ:

 

В залата се явява пол. инспектор в РУ Карнобат при ОДМВР - Бургас И.П., издател на процесната заповед.

 

Изявление на пол. инспектор И.П.: Нямам възражение да бъде даден ход на делото в днешно съдебно заседание, независимо че съм конституиран като ответник днес.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

пол. инспектор П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на С.А.С., с адрес: *** против заповед за прилагане на принудителна административна мярка /ЗППАМ/ № 17-0282-000386/10.07.2017 г. на полицейски инспектор при РУ Карнобат към ОДМВР - Бургас, с която на основание чл.171, т.2А ЗДвП е приложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1/една/ година.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

пол. инспектор П.: Оспорвам жалбата. Прилагам и моля да приемете като доказателство заповед № 8121з-1524 от 09.12.2016 г. на министъра на вътрешните работи и заповед № 8121з-1496 от 06.12.2016г. на министъра на вътрешните работи. Моля да се приеме административната преписка.

Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези представени от ответника в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

пол. инспектор П.: Моля да отхвърлите жалбата и да потвърдите заповедта за срока, за който съм я наложил. Взел съм предвид допуснатото нарушение от водача, както и справката му като нарушител водач, която е приложена към делото.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: