ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 03.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На трети юли                                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2053 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 09:51 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.             

         ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА– Началник на МП „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К.-Г. и юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

         Не се явява вещото лице Д.Л..

          

          По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

          

 С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Решение № 32-104513/05.09.2014г. на началника на МП„Пристанище Бургас-център”, потвърдено с Решение № 32-117508/03.10.2014г. на началник Митница Бургас.

В съдебно заседание на 20.02.2015г. съдът допусна допълнителна съдебно-химическа експертиза от вещото лице Л., която не е извършена. На 24.06.2015г. постъпи молба от вещото лице, че все още не е приключил анализът на съдържанието на ароматните съставки, което е довело до забавяне на изготвянето на експертизата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям Регламент (ЕС) 2015/802 на Съвета от 19.05.2015 г. - извадка от Официален вестник и молба-становище, в която са развити подробни доводи за неправилното тарифно класиране извършено от административния орган поради обстоятелството, че продуктът не отговаря на всички изисквания посочени в т. 1 на Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура за подпозиции 2707 99 91 и 2707 99 99. С оглед пълното и всестранно изясняване на характеристиките на процесния продукт, които са от съществено значение за правилното определяне на тарифния код, съм формулирала два въпроса и съм направила искане за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, за да се установи плътността на процесния продукт и дали има иглена пенетрация.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да не допускате така направеното искане за допълнителна експертиза по поставените два въпроса формулирани в молбата-становище, като считам, че плътността и пенетрацията не са от съществено значение за класиране на стоката в код 2707 99 99. Съгласно решение на СЕС по дело С-330, основният критерий за класиране на стоката в Глава 27 и позиция 2707 е съдържанието на ароматни и неароматни съставки, поради което моля да не бъдат допускани тези въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам възражението за неоснователно. В молбата-становище подробно съм развила доводи защо тези показатели са от съществено значение за тарифиране на продукта.

 

Съдът, с оглед гарантиране правото на защита на жалбоподателя намери, че следва да се допуснат поставените в днешно съдебно заседание въпроси към допълнителната съдебно-химическа експертиза, предвид което и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ДОПУСКА вещото лице по допълнителната съдебно-химическа експертиза да отговори и на двата допълнителни въпроса поставени от жалбоподателя в представената днес молба-становище.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.10.2015 г. от 10,10 часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: