ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 24.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти април                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2053 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.            

         ОТВЕТНИКЪТ – Началник на МП „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

         Не се явява вещото лице Д.Л..

          

          По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

          

 С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Решение № 32-104513/05.09.2014 г. на началника на МП „Пристанище Бургас-център”, потвърдено с Решение № 32-117508/03.10.2014 г. на началник Митница Бургас.

В съдебно заседание на 20.02.2015 г., съдът допусна извършването на допълнителна съдебно-химическа експертиза от вещото лице Л., която не е извършена.

На 20.04.2015 г. е постъпила молба от вещото лице, в която заявява, че все още не е приключила анализа на съдържанието на ароматните съставки, което е довело до забавяне изготвяне на експертизата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям и моля да приемете проект на Регламент за суспендиране на мита, от текста на което може да се направи изводът, че за да се класира един продукт в позиция 2707 99 99 е задължително същият да отговаря кумулативно на посочените изключения в т. 1 от б. „а – г” от ОБ на КН за тази подпозиция.

С оглед предоставената възможност за изразяване на становище по доказателствата представени от ответника в минало съдебно заседание, моля да се има предвид, че считаме окончателния доклад на група митнически лаборатории за недопустимо доказателство, тъй като е представено във формата на електронен документ и няма доказателствена сила. Освен това, същият е неотносим. Лабораторното изпитване не доказва по никакъв начин компетентността на лабораторията за прилагане на който и да е метод за анализ. Предвид горното, не е възможно да се направи изводът, че при  определяне на ароматните съставки, митническата лаборатория е посочила точния метод. Освен това, Окончателният доклад не е представен в цялост, а са представени избрани текстове. Освен това, в двата доклада са посочени по няколко дати, поради което са неточни датите на издаване на докладите. Не е ясно в какво качество в изпитването, на какви точни функции е съставял същия.

Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам, че с предоставянето на Окончателния доклад сме визирали, че това е извадка от такъв, тъй като същият е в голям обем. Жалбоподателят счита, че няма визирани данни - точно обратното, на първа страница е визирана дата на изготвянето му, в доклада е описано кои лаборатории са взели участие и кога са извършени изследванията. Неоснователно е възражението по отношение на доклада, изготвен от митнически служител, който е участвал в лабораторното изпитване. Няма как лице, което не е свързано с това изпитване да изготвя доклад. В тази връзка, моля същите да бъдат приети като годни доказателствени средства.

 

С оглед изявленията на страните, съдът намери, че следва да отложи делото за друга дата за изслушване на вещото лице Л., предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.07.2015 г. от 9,40 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: