ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 19.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети декември                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2053 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА – Началник на МП „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Г. и юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на така представеното пълномощно считам, че същото не е датирано.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да се посочи точно какво обстоятелство би удостоверила една дата в пълномощното, което обстоятелство да е от значение за надлежно упълномощаване по настоящото дело предвид, че пълномощното е по конкретно дело, представено е преди съдебно заседание и е очевидно, че същото е подписано в периода след упълномощаване на г-н Г..

 

         Съдът по отношение на упълномощаването на юрисконсулт М., действително констатира, че представеното по делото пълномощно на лист 30 няма посочена дата, но в него изрично е посочено, че се издава за настоящото административно дело № 2053/2014 – т.е., то е издадено след образуването му на 15.10.2014 г., от което може да се направи извод, че към този период – от образуването на делото до сега лицето С. Г. има представителна власт да представлява жалбоподателя с оглед даденото пълномощно от председателя на Управителния съвет С.А., което е с нотариална заверка на подписа.

        

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

          Производството е образувано по жалба срещу Решение №32-104513/05.09.2014г. на началника на МП „Пристанище Бургас-център”, потвърдено с Решение №32-117508/03.10.2014г. на началник Митница Бургас. Към делото е приложена административната преписка по която е издадено оспореното решение. В жалбата е направено искане за допускане извършването на съдебно-химическа експертиза, по което съдът не се е произнесъл, тъй като ответникът не е дал становище по това искане.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам жалбата и моля да приемете представените писмени доказателства. Поддържам искането за назначаване на съдебно-химическа експертиза с въпросите към жалбата, като добавям още три въпроса, които представям в писмена молба с копие за ответника, по която да се даде заключение за свойствата и характеристиката на процесната стока.

Представям превод на сертификат за качество на стоката, който е представен с жалбата по административен ред. Моля поради допусната неточност в жалбата Митническа лаборатория - Русе да се чете Централна митническа лаборатория.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените с административната преписка писмени доказателства.

Считам искането за назначаване на съдебно-химическа експертиза за неоснователно, тъй като предмет на спора е решение на началника на МП „Пристанище Бургас-център”, с което е определен нов тарифен номер на стока, а за неговото правилно класиране са необходими знания и умения за тарифното класиране и извършването на експертиза в конкретния случай не е необходимо, тъй като основен критерий за правилното тарифно класиране е определяне на ароматните съставки, което е извършено в Приложение А на Комбинираната номенклатура. За правилното класиране на стоката не е необходимо да се  установи как тя е добита, начина на получаване и обстоятелствата, които иска жалбоподателят.

Представям сертификат за акредитация ведно със заповедта.

По отношение на въпросите за исканата съдебно-химическа експертиза от 1-4, считаме, че същите не следва да бъдат допускани. Лабораторията е акредитирана, но няма акредитация да извършва изследвания по метода в Приложение А. Съгласно Закона за българската акредитация същата не е задължителна. В конкретния случай  пробата е изследвана единствено и само с цел анализ на стоката за целите на митническия надзор и контрол и по-конкретно за правилното тарифно класиране, а съгласно Закона за българската акредитация органите, които извършват анализа са свързани с окачествяване на стоката и дали същата отговаря на БДС, поради което моля въпроси от 1-4 да не бъде допуснати. По отношение на това къде се съхранява проба, правя изявление, че такава се съхранява в МП „Пристанище Бургас-център”.

         По отношение на въпроси от № 5-12 считам,  че същите са неотносими към предмета на спора, тъй като за конкретното тарифно класиране с код 2707 99 99 не е необходимо да се изследва получаването на продукта. Алтернативно ако счетете, че следва да бъде допусната такава експертиза, правя искането да бъде комплексна, в която да вземе участие специалист-химик в областта на нефта и нефтопреработването, специалист в  областта на преработката на въглища, тъй като ще се съпоставят продукти получени от преработката на въглища и нефт, както и да бъде назначено вещо лице-специалист в областта на тарифното класиране -  Л.Ц.Й., фигуриращ в списъците на вещите лица в Окръжен съд гр.Хасково и Окръжен съд гр. София.

Поставям допълнителен въпрос към вещото лице да изброи продуктите получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани предвид тълкувателните текстове на Комбинираната номенклатура и тълкувателните текстове на Обяснителните бележки към Хармонизираната система за позиция 2707 и Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура за кодове 2707 99 11 и 2707 99 19, с които се сравнява продукта. Да се направи уточнение кои са тези продукти, с които се прави сравнение и на база на кои документи и какви анализи се установява аналогичността на процесния продукт с тези продукти, получени при първична дестилация на каменовъглени катрани.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Поддържам казаното от колегата. В конкретния случай методът е съгласно Приложение А, който е използван от ЦМЛ и е метод, който е предвиден в Обяснителните бележки към КН и нито в Закона за митниците, нито в ППЗМ, Регламент 2454 има такова изискване методът да бъде акредитиран.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Искаме искане за допускане на химическа експертиза. Предоставям на съда да прецени относно вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля по настоящия спор да не бъде назначавано за вещо лице Д.Л..

 

Съдът, с оглед направените доказателствени искания от страните, намери, че следва да допусне комплексна тройна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на всички въпроси, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства с жалбата и тези представени по административната преписка, както и представения в днешно съдебно заседание превод на сертификат за акредитация ведно с приложената заповед.

ДОПУСКА извършването на тройна комплексна съдебно-техническа експертиза, която да даде отговор на въпросите поставени в жалбата, нарочната молба представена от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД в днешно съдебно заседание, както и на въпроса, поставен от юрисконсулт Т. в днешно съдебно заседание, като ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника да уточни този въпрос в 3-дневен срок от днес.

Експертизата да се извърши след внасяне на депозит в размер на 600 лв., от които 2/3 или 400 лв., платими от жалбоподателя в 10-дневен и 1/3 или 200 лв., платими от ответника в 10-дневен срок.

Съдът допълнително ще определи вещите лица, които да работят по тази експертиза.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.02.2015 г. от 9.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: