ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1833               

гр. Бургас, 31.07.2018 г.

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в закрито заседание на тридесет и първи юли две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                         СЪДИЯ:  МАРИНА НИКОЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Николова адм.д. № 2052 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.60 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186, ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на „Актив - 02" ООД, ЕИК: ***, с адрес: гр. София, р-н „Надежда“, бул. „Рожен“ № 9, представлявано от управителя Й.Г.В., против разпореждане за предварително изпълнение на Разпореждане от 26.07.2018 г. на п.и. Д.У. при РУ Несебър при ОД на МВР Бургас, с което на дружеството е разпоредено да не допуска функционирането на увеселителните съоръжения пързалка „Камикадзе, Космическа забивка“ в Аквапаркт „Аква Парадайс“, находящо се в с. Равда, общ. Несебър и да изпълнява разпореждането на РП-Несебър № 1509/26.07.2018 г., издадено от административния ръководител районен прокурор на РП-Несебър.

Ответникът – полицейски инспектор при  РУ Несебър при ОД на МВР Бургас, на 31.07.2018 год. представя административната преписка по издаване на обжалваното разпореждане и изразява становище по жалбата.

С обжалваното разпореждане, на основание чл.64 от Закона за министерството на вътрешните работи и в изпълнение на възложените му функции по чл. 6, ал. 1, т. 8 от ЗМВР и Разпореждане №  1509/26.07.2018 г., издадено от административния ръководите районен прокурор на РП-Несебър, полицейски инспектор Д.У. е разпоредил да не се допуска функциониране на увеселителните съоръжения пързалка „Камикадзе, Космическа забивка“ в Аквапарк „Аква Парадайс“, находяща се в с. Равда, общ. Несебър.

В жалбата се твърди, че оспореното разпореждане за предварително изпълнение на разпореждането е незаконосъобразно. Твърди се още, че разпореждането не е надлежно мотивирано. Моли се съдът да отмени допуснатото предварително изпълнение на Разпореждане от 26.07.2018 г. на п.и. Д.У. при РУ Несебър при ОД на МВР Бургас.

Административен съд - Бургас приема, че жалбата е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в срока по чл.60, ал.4 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА.

В Районна прокуратура Несебър се провежда досъдебно наказателно производство № 304-ЗМ-836/2018 г. по описа на РУ на МВР-Несебър и досъдебно наказателно производство № 304-ЗМ-1067/2018 г. по описа на РУ на МВР-Несебър за осъществен състав на престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, респ. по чл. 134, ал. 1 от НК. Двата случая касаят възникнали отделни инциденти от 10.07.2018 г. и 23.07.2018 г. с причинени телесни увреждания на малолетно дете и пълнолетно лице от женски пол на пързалка „Камикадзе, Космическа забивка“ в Аквапарк „Аква Парадайз“, находящ се край с. Равда, общ. Несебър, с налична безспорна и безусловна връзка между тях.

В разпореждането от 26.07.2018 г. на п.и. Д.У. при РУ Несебър при ОД на МВР Бургас е включено разпореждане за предварително изпълнение по чл. 60, ал. 1 от АПК.

Разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение на разпореждането от 26.07.2018 г. на п.и. Д.У. при РУ Несебър при ОД на МВР Бургас, е законосъобразно.

В нормата на чл.60, ал.1 от АПК е регламентирана възможността административния орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес.

В процесния случай административният акт е издаден на основание чл. 64 ал. 1 от Закона за министерството на вътрешните работи (ЗМВР), съгласно която норма, полицейските органи могат да издават разпореждания до държавни органи, организации, юридически лица и граждани, когато това е необходимо за изпълнение на възложените им функции, а съобразно ал. 4 тази административни актове имат задължителен за изпълнение характер, освен ако налагат извършването на очевидно за лицето престъпление или нарушение, или застрашават живота или здравето му.

Обжалваното разпореждане по чл. 60, ал.1 АПК, съдържащо се в разпореждането от  26.07.2018 г. на п.и. Д.У. при РУ Несебър при ОД на МВР Бургас, е законосъобразно, като издадено от компетентен орган, в предвидената писмена форма и с изискващото се съдържание, като с постановяването му е постигната целта, предвидена по чл. 60, ал.1 АПК - за защита на обществен интерес, предвид настъпилите инциденти с граждани, на процесните увеселителни съоръжения в Аквапарка. Също така допуснатото предварително изпълнение е оправдано и предвид местонахождението на съоръжението - в курортна местност, която е с висока посещаемост от туристи през летния сезон и възможността да настъпят и други инциденти с тях.

Съдът намира за неоснователно възражението на жалбоподателя, че разпореждането е немотивирано.

Същото е мотивирано, включително и чрез препращане към съдържанието на разпореждането на РП-Несебър № 1509/26.07.2018 г., издадено от административния ръководител районен прокурор на РП-Несебър, в което са изложени подробни мотиви, касаещи наличието на възникнали конкретни инциденти с причинени телесни увреждания. В практиката мотивите да съществуват в друг документ, съставен от друг или същия орган, преди издаване на оспорения административен акт, се прилага постоянно, не противоречи на закона и е в съответствие с ТР №16/1975 г.

Нещо повече, Разпореждането по чл. 60, ал.1 АПК, съдържащо се в разпореждането от  26.07.2018 г. на п.и. Д.У. при РУ Несебър при ОД на МВР Бургас е съобразена и с целта на закона, доколкото не касае целия аквапарк с всички съоръжения в него, а единствено тези, във  връзка с функционирането на които са причинени инцидентите.

С оглед на изложеното, искането за отмяна на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на разпореждането от  26.07.2018 г. на п.и. Д.У. при РУ Несебър при ОД на МВР Бургас е неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено.

Предвид горното и на основание чл.60, ал.5 и ал.6 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Актив - 02" ООД, ЕИК: ***, с адрес: гр. София, р-н „Надежда“, бул. „Рожен“ № 9, представлявано от управителя Й.Г.В., против разпореждане за предварително изпълнение на Разпореждане от 26.07.2018 г. на п.и. Д.У. при РУ Несебър при ОД на МВР Бургас, с което на дружеството е разпоредено да не допуска функционирането на увеселителните съоръжения пързалка „Камикадзе, Космическа забивка“ в Аквапаркт „Аква Парадайс“, находящо се в с. Равда, общ. Несебър и да изпълнява разпореждането на РП-Несебър № 1509/26.07.2018 г., издадено от административния ръководител районен прокурор на РП-Несебър.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: