ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 13.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети декември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2052 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:31 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА    В.И.М., редовно уведомена, явява се лично и с адв. Е.А., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.О.М., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. А., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Кмет на Община Карнобат, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ З.К.Ч. – гл. специалист в Дирекция Административно-правно и информационно обслужване в Община Карнобат, редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:          

Производството е образувано по жалба против отказ за издаване на удостоверение за наследници на О.А.М., починал в с.Е.А. на 26.12.2014г., обективиран в удостоверение № 94-00-6237/06.10.2016г., издадено от Община Карнобат и подписано от длъжностното лице З.К.Ч.

По молба на жалбоподателката М. от 09.11.2016г. съдът й издаде съдебно удостоверение. С писмо от 09.11.2016г. и отговор от 08.12.2016г. ответниците направиха правни твърдения по спора и представиха писмени доказателства по описи.  

 

АДВ. А.: Поддържаме жалбата. Да се приемат представените с нея писмени доказателства.

Представям и моля да бъдат приети писмени доказателства по опис, включително и съдебно удостоверение. Става въпрос за копие от паспорта на другия жалбоподател и документ за това, че е получавал преводи на пенсията.

Представям за справка решение № 74/20.11.2013 г. на Административен съд – гр. Габрово, постановено по административно дело № 121/2013 г.

Представям списък на разноските по чл. 80 от ГПК и доказателства за извършването им.

Други доказателства няма да сочим.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, тези представени с административната преписка, както и в отговорите на страните по делото, както и представените от жалбоподателите писмени доказателства в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. А.: Моля Ви да отмените като незаконосъобразен и противоречащ на материалния закон изричния отказ на Община Карнобат на моите доверители да бъде издадено удостоверение за наследници, продължително пребиваващи в Република България. Считаме, че е нарушен българския кодекс за административно право, действащ договор между Народна република България  и СССР, който има съответното приложение. Налице е съответно и практика на друг равен по степен на настоящия съд, поради което моля да бъде отменен като незаконосъобразен постановения отказ и да бъде задължен кмета на община Карнобат да издаде удостоверение за наследници на моите доверители.

Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски, за което представих списък.

Моля да ми бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на процесуалния представител на жалбоподателите за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: