ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 27.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и седми април                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2052 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:48 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт М., редовно упълномощена от по-рано и юрисконсулт И., редовно упълномощена от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г., редовно упълномощени от по-рано.

 

Явява се вещото лице инж. Д.Л..

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило становище вх. № 4398 от 25.04.2016 г. от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, чрез пълномощник юрисконсулт М., в което прави уточнение, допълване и систематизиране на твърденията им относно фактическата обстановка и на доводите им за отмяна на обжалваното решение.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване допълнителното заключение на вещото лице Д.В.Л., която е със снета по делото самоличност и я предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 7 от заключението посочвате, че в процесния продукт се съдържат следните групи въглеводороди – наситени въглеводороди, ароматни въглеводороди, полярни съединения и асфалтени. Моля да уточните на база на кои от извършените лабораторни анализи на контролната проба правите извод за съдържанието на тези групи.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Малко по в края на стр. 6 от заключението съм посочила, че съдържанието на тези групи въглеводороди, т. е. груповият въглеводороден състав е определен чрез адсорбционно-хроматографско разделяне, при прилагане правилата на стандарт ASTM D 2549, като последната група от характеристичните групи асфалтени са отделени по метода ASTM D 6550. За да определя групите, съм приложила два методи – предварително определяне и отделяне на асфалтените по метод ASTM D 6560 и след това прилагане на стандарт ASTM D 2549 за определяне на наситените въглеводороди, ароматните въглеводороди и полярните съединения.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Какво наложи да се използва стандарт ASTM D 6560 за отделяне на асфалтените, а да не се приложи само един стандарт – ASTM D 2549?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: С допускането на настоящата експертиза беше посочен методът ASTM D 2007 за определяне на груповия въглеводороден състав, но аз предложих да бъде заменен с алтернативен метод – ASTM D 2549, но в самия стандарт 2549 не е регламентирано отделянето и предварителното определяне на асфалтените, както е в метода ASTM D 2007 и тъй като търсихме аналогия между двата стандарта, това е една от причините. В самия стандарт ASTM D 2007 е казано, ако съдържанието на асфалтени е над 0,1 %, то те трябва предварително да се отделят и това беше вторият мотив да се използва стандарт ASTM D 6560, за да могат предварително да бъдат отделени асфалтените и тегловно определени като една от характеристичните групи, влизащи във въглеводородния групов състав на продукта. Третият мотив да бъдат предварително отделени асфалтените е това, че те като най-високо молекулната и най-тежката част от продукта, ако не бъдат отделени, биха запушили колоната и биха възпрепятствали точното определяне на останалите характеристични групи по метода ASTM D 2549. Аз съм посочила, че съм се съобразявала с указанията на общата схема за разделяне на нефтени продукти, която е дадена на стр. 3 от заключението, от която схема се вижда, че при нефтени фракции от типа на процесния продукт, т. е. тежки нефтени масла, се прилага задължително отделянето на неразтворимите в хептан продукти, каквито са асфалтените. Това е четвъртият мотив .

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Кои групи въглеводороди от така сочените от Вас четири, които се намират в продукта, представляват ароматни съставки и кои неароматни? Говорим за наситени въглеводороди, ароматни въглеводороди, полярни съединения и асфалтени.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Първата група – наситените или парафино-нафтеновите въглеводороди, не съдържат в структурите си ароматно ядро, т. е. те са  неароматни въглеводороди. Ароматните въглеводороди не ги коментираме, те имат ароматни ядра.  От останалите групи асфалтените също са въглеводороди, които съдържат поликондензирани ароматни ядра, т. е. много ароматни ядра, с други думи и те имат ароматен характер.

Полярните съединения, съгласно последни научно-изследователски резултати, в тази група са концентрирани сяра, азот и кислород съдържащи съединения и те са включени в различни функционални групи, които придават полярен характер. Установено е от последните научни изследвания, че една част от тези полярни съединения включват ароматно ядро в структурата си, но има и такива, които нямат ароматни ядра, т. е. имат наситен характер, т. е. не са ароматни.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В протокола за извършен анализ по метода ASTM D 2549 е отразено съдържание на ароматна и неароматна фракция. Въз основа на този метод правите извод за съдържание на наситени въглеводороди, ароматни въглеводороди и полярни съединения в продукта. Можете ли да кажете количеството на полярните къде е изчислено – в ароматната или неароматната фракция?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Съдържанието на характеристичните групи така, както е отразено на стр. 7 от заключението, и коя от тях с какъв разтворител се извлича, тоест се елюира, съм дала на базата на последователността при провеждане на анализа по стандарт ASTM D 2549. Първо се елюират (извличат) парафино-нафтеновите с разтворител пентан. След това с колоната се пропуска диетилов етер, който разтворител, според неговата полярност, извлича ароматните въглеводороди. След това продължава пропускане на сборен разтворител смес от хлороформ и етилов алкохол. Това са разтворители с голяма полярност и се прилагат при извличането на полярните съединения. А как са подредени самите разтворители, използвани в адсорбционната хроматография, съм посочила на стр. 6 от експертизата.

Как се рапортуват резултатите по стандарт ASTM D 2549? Съгласно последната точка от стандарта резултатите се представят като количество неароматна фракция тегловни проценти, изчислено на базата количеството отделени въглеводороди с нормален пентан и сумарно количество на ароматна фракция, в която са събрани в сума тази част, която е елюирана с диетилов етер и частта, която е елюирана с хлороформ и алкохол. С други думи полярните съединения са причислени към голямата група на ароматната фракция.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В така наречената „ароматна фракция“ съдържат ли се неароматни съставки, предвид, че вътре са включени полярните съединения?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, включени са и част от полярните, които съгласно научни изследвания имат и неароматен характер. Всички полярни съединения са включени в ароматната фракция.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На база на извършените анализи може ли да кажете кои съставки преобладават в продукта – ароматни или неароматни, като говорим за съставки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Само на базата на този метод не може да се каже каква част в тегловно отношение са ароматните съставки и каква част са неароматните, поради тази причина, че групата на полярните съединения не може само по този метод да бъде дефинирана каква част имат ароматен и каква неароматен характер. Споменах научни изследвания през последната година, затова се използва методът на масспектрометрията, комбинирана с различни други методи.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Фракция и съставки различни понятия ли са според Вас от гледна точка на химията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Понятието фракция в химията се прилага специално в нефтохимията да обобщи група въглеводороди, кипящи в определен температурен интервал. Конкретно за процесния продукт това е температурен интервал над 360 о С нагоре. Що се касае за съставки, в случая коментираме ароматни съставки, са тази част от фракцията, която съдържа ароматно ядро. С други думи фракция е по-широко понятие.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Предварителното отделяне на асфалтените отразява ли се на резултатите от изследването, извършено след това по метода ASTM D 2549 и ако не беше извършена деасфалтизация, какъв щеше да бъде резултатът, щеше ли да бъде същият?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предварителното отделяне на асфалтените се отразява на резултата само когато говорим за тегловно отношение. В случай ако асфалтените не са предварително отделени, то при изследването, те ще се отнесат към ароматната фракция, защото съдържат поликондензирани ароматни въглеводороди в структурата си. В случая процентът на асфалтените е спрямо количеството на изходния продукт изчислен, а количеството на ароматната и неароматната фракция е изчислено по отношение на деасфалтизираното масло.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Така получените резултатите като ароматна фракция и неароматна фракция може ли този продукт да бъде сравняван с продукта на база, на който е изготвена митническата лабораторна експертиза? Един и същ ли е продуктът след като вече ги няма асфалтените?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, продуктът е един и същ – мазут. Разликата в резултата от митническата лабораторна експертиза и тази, която аз представям, се дължи на използване на различни методи на изследване и в случая имах за задача да определя груповия въглеводороден състав на мазута.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вие присъствахте ли при извършване на изследването?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, присъствала съм на всички хроматографски изпитвания.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Лаборатория „SGS България“ ли сама извърши изпитването, както е посочено в метода, или вие възложихте на „SGS България“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, аз посочих метода, по който ще се извърши изследването, „SGS България“ извърши по моя заявки с предварителното отделяне така, както обясних.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Полярните и смолистите съединения различни ли са по характеристики?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В нефтохимията се използват и двете понятия – смолисти вещества и полярни съединения, защото е установено, че именно полярните съединения, т. е. тези, които съдържат хетероатомите сяра, азот, кислород, се концентрират в смолистите вещества на даден тежък нефтопродукт. Тези две понятия в химията се използват като синоними.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Лабораторията, в която е извършено изследването по метода ASTM D 2549, има ли акредитация и по-конкретно за този метод?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Изпитването по стандарт ASTM D 2549 е извършено в „SGS България“, която има акредитация. В обхвата на лабораторията методът ASTM D 2549 не е включен. Този метод при предварителното ми проучване се установи, че не е включен в обхвата на акредитация на нито една от акредитираните лаборатории, изпитващи нефтопродукти.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам други въпроси към вещото лице.

Оспорвам експертизата, тъй като изследванията не са извършени в акредитирана лаборатория и голяма част от самата експертиза е базирана само на теоретични постановки, а няма доказателства за твърденията относно полярните съединения дали действително съдържат и ароматни, и неароматни съставки и в тази връзка правя едно искане по чл. 192, ал. 1 от ГПК, като представям молба. Тъй като вещото лице няма как да отговори на тези въпроси, искаме първичните записи от изследванията.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да се приеме заключението като обосновано и компетентно

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам изцяло заключението на вещото лице. Считам същото за противоречиво. В предходно съдебно заседание в предходната експертиза вещото лице на стр. 7 е  посочило, че методът, който определя ароматни съставки е ASTM D 2007. В даденото в днешно съдебно заседание заключение вещото лице обоснова друг извод, различен от вече изготвения от нея, че по използвания метод ASTM D 2007 и извършеното по метод ASTM D 2549 не може да определи съотношението на ароматни съставки спрямо неароматни.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Изложеното от юрисконсулт Т. е абсолютно неоснователно, тъй като в случая не се коментира по никакъв начин прилагането на метод ASTM D 2007. Същият не е приложен спрямо контролната проба. Обръщам внимание, че задача на експертизата е да се определи груповият въглеводороден състав, т. е. характеристичните групи въглеводороди в продукта, което е направено от вещото лице и същото нямаше за задача да определи ароматни и неароматни съставки.

По повод подадената молба по чл. 192, ал. 1 от ГПК, намирам същата за неоснователна, защото документите, които са изброени в молбата, съдържат предимно и изключително данни и информация за чието тълкуване и оценка са нужни специални знания. За събирането на тези данни, изискването им по реда на чл. 192 ГПК се явява недопустим процесуален способ. По отношение на актуална версия на стандарт ASTM D 2549, обръщам внимание, че стандартите не са нито официален, нито нормативен документ и представянето им като доказателство е недопустимо. Също така искам да отбележа, че използването на стандартни сертифицирани материал (т. 2 от молбата)  служи за преценка на дейността на дадена лаборатория, когато тя подлежи на акредитация.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Представям молба за допускане на допълнителна задача. Обосновали сме защо искаме тази допълнителна задача и какво искаме да докажем с нея, тъй като считаме, че съществото на спора е установяване тегловното съотношение на ароматни и неароматни съставки и тъй като до настоящия момент няма резултати да опровергаят митническата лабораторна експертиза, желаем да бъде извършена по метод, който вещото лице прецени. Искаме потвърждение с метода по Приложение А.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям и моля да приемете като доказателство по делото заверен препис от писмо изх. № 26-00-12/06.02.2015 г., адресирано до дружеството-жалбоподател и подписано от Директор дирекция „Външноикономическа политика“ към Министерство на икономиката.

Представям молба със списък на допълнително направените от дружеството-жалбоподател разноски

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да не бъде прието представеното писмо. Считам, че издателят не е органът, в чиято компетентност влиза тарифно класиране на стоките.

 

СЪДЪТ намира, че искането по чл. 192, ал. 1 от ГПК не следва да бъде уважавано, тъй като с него се иска представяне на документи, целящи да удостоверят факти, които не са спорни по делото. На първо място, не е спорно, че лабораторията, която е извършвала изследването, въз основа на което е дадено заключението, е сертифицирана като в обхвата на сертификацията не е включен методът ASTM D 2549.

Неотносимо е искането за представяне на всички първични записи, водени по време на анализите на арбитражната проба по двата посочени метода, тъй като по делото не е спорно, че изследването е извършено с отделяне на асфалтените.

Четвъртият пункт от молбата изобщо не представлява искане за събиране на доказателства по реда на чл. 192, ал.1 от ГПК. Недопустимо е лаборатория, извършила изследването, да дава отговор на въпрос, който е от компетентността на вещото лице, каквото в случая има назначено по делото.

Неотносимо и представянето на актуална версия на стандарта ASTM D 2549, защото вещото лице подробно посочва на какъв етап от изследването е извършило съобразяване със стандарта, както и че резултатите от изследванията, на база на които е дадено заключението, не се базират единствено върху резултатите от изследване, проведено на база този метод.

Неоснователно е искането за поставяне на допълнителна задача към вещото лице, което да отговори на въпроси, формулирани в представената от ответника писмена молба. По първи въпрос, поставен в молбата, вещото лице изрично е заявило, че е използвало наличните и приложими според него методи, които дават възможност да бъде извършена преценка за тегловното съотношение между ароматни и неароматни съставки в процесния продукт.

Що се касае до второто искане – да бъде извършено повторно изследване с прилагане на метода по Приложение А, то съдът отбелязва, че с приложението на този метод са представени резултатите от изготвената митническа лабораторна експертиза. Тези резултати не се оспорват от жалбоподателя. Жалбоподателят оспорва изобщо приложимостта на метода по Приложение А, като го намира за недостатъчно коректен да даде отговор на въпроси, чиито отговори да позволят извършване на преценка за правилно тарифно класиране. При това положение, повтаряне на изследване отново по използване на метода по приложение А е неоснователно.

Съдът намира, че следва да приеме като доказателство по делото представения заверен препис от писмо, подписано от Директора на дирекция „Външноикономическа политика“ при Министерство на икономиката. Същото представлява частен документ, адресиран е до жалбоподателя и с представянето на същия жалбоподателят цели да докаже тезата си. Това е допустим способ за събиране на доказателства. Що се отнася до неговата относимост към конкретния правен спор, съдът извърша преценка наред с останалите доказателства и доказателствени средства, с които е целено в хода на производството да бъдат установени релевантните факти.

По изложените съображения и предвид липсата на други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника за събиране на доказателства по реда на чл. 192, ал. 1 от ГПК, формулирано в отделна писмена молба, депозирана по делото в днешно съдебно заседание.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника за поставяне на допълнителни въпроси към вещото лице, формулирани в писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

ПРИЕМА като доказателство по делото заверен препис от писмо № 26-00-12/06.02.2015 г., подписано от Директор на дирекция „Външноикономическа политика“ при Министерство на икономиката.

ПРИЛАГА по делото списък на разноски, направени от страна на жалбоподателя.

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лева, 100 лева от които да се изплатят от внесения депозит, остатъкът от 250 лева да бъде внесен от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания:

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което да отмените обжалваното от нас решение. Считаме, че решението е незаконосъобразно поради допуснати съществени нарушения на процесуалните и материалноправните норми.

Подробни съображения са изложени в становище, депозирано на 25.04.2016 г.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение и направените по делото разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Присъединявам се към казаното от колегата.

Моля да ни се даде възможност да изложим допълнителни доводи и съображения в подробни писмени бележки, като моля да ни укажете подходящ срок.

Моля, при постановяване на решението да съобразите същото с практиката на Върховен административен съд по аналогични дела.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна. Считам, че решението на Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център“ е издадено от компетентен орган, в предвидените от закона форма и срок. Считам, че изготвената митническа лабораторна експертиза е правилна, а така изготвеното заключение, оспорено от нас в днешно съдебно заседание, е противоречиво. Алтернативно, ако бъде взето предвид, то моля да вземете предвид дефинициите на стандарта, съгласно който е извършено изпитването, където ясно и точно са дадени понятия що е ароматна фракция и неароматна фракция.

Моля да потвърдите решението на Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център“.

Моля да ни бъдат присъдени разноски и юрисконсултско възнаграждение.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните в 14-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в защита на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: