ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети октомври                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2051 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:48 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Д.А., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Л.Р..

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.А.: Упълномощавам адвокат Л.Р. да ме представлява по това дело, за което се подписвам.

 

                                                                             ПОДПИС:

 

 

          ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Началник сектор „Криминална полиция“ към Второ районно управление при Областна дирекция на МВР – Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

          АДВОКАТ Р.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:     

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № 434з-304/12.06.2017 г. на началник-сектор Криминална полиция към Второ Районно управление - Бургас, ОД на МВР-Бургас, потвърдена с Решение № 434з-9738/06.07.2017г. на началника на Второ Районно управление -Бургас, ОД на МВР-Бургас.

 

          Органът е представил административната преписка.

В жалбата е направено искане за разпит на двама свидетели без да се посочват обстоятелствата, които ще се установяват с техните показания.

На 30.08.2017 г. постъпи отговор от ответника, с който се оспорва жалбата, иска се да се даде ход на делото в негово отсъствие и се  противопоставя на разпита на свидетели. Изложено е становище и по съществото на спора.

 

          АДВ. Р.: Поддържаме жалбата и изложените в нея твърдения за незаконосъобразност на оспорената заповед.

Моля да допуснете до разпит един свидетел, който водим в днешно съдебно заседание, който ще установява и доказва обстоятелства във връзка с тенденциозното отношение на административнонаказващия орган.

 

С оглед гарантиране правото на защита срещу атакувания административен акт, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел, на когото СНЕМА самоличност както следва:

 

К.Н.Т.– ** г., български гражданин, семеен, неосъждан, без дела и родство с жалбоподателя, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          Обещава да говори истината.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ Т. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Р.: Бях служител във Второ районно управление - Бургас от края на 2015 г. до месец юли 2017 г. Аз не му бях пряк ръководител на жалбоподателя А., но в едно районно управление работиш с всички служители. Ние работим с оперативните работници. Аз бях оперативен работник.

През целия период, в който съм работил във Второ районно управление, аз имам добри впечатления от него. Ние сме работили съвместно. Доволен съм от работата. Аз лично съм го обучавал, когато момчето постъпи от академията. Извършвали сме акция за наркотични вещества.

          Това, което аз знам от момчето е когато дойде и ме попита, и аз разбрах, че са изброени 10 точки за нарушение на служебната дисциплина. Чисто професионално погледнато мога да заявя, че няма как служител, който имаше към тогавашния момент по-малко от една година професионален стаж без никакво обучение, да бъде натоварен с толкова голям обем работа. Той има редица задължения - дежурен 24 часа в управление, където натоварването е голямо - психически и физически, оперативно-издирвателни мероприятия, задържане, работи по заявителски материали, задържа извършители на престъпления, издирва вещи и много други, произтичащи от длъжностната характеристика. Аз също съм работил по този начин и моето мнение е, че не това е начина да мотивираш един млад служител.

          Той трябва да има заповед за определяне на наставник. Не знам дали има издадена такава заповед. На всеки новопостъпил в МВР се издава заповед за наставник, който те въвежда в работата и след 6 месеца се провежда изпит, и се получава достъп до работа.

          В едногодишен период от заемане на длъжността, той се счита за новопостъпил, съгласно Инструкцията на министъра на вътрешните работи, и обучението му продължава.

          А. обслужваше район ж. к. „Славейков“. Там по щат бяха 5 разузнавачи и началник група, така мисля. Не съм сигурен, но реално за периода може би са били двама. Текучеството беше голямо. Единствено той беше основния служител в групата. На него се падаше по-голямата част от работата. Лично моето мнение е, че голямото текучество се дължи на лошото отношение от прекия ръководител г-н Н.. Имам преки наблюдения за тенденциозно отношение към А. от И.Н.. В много случаи съм чувал негативни думи и отношение към служителя А.. Много пъти съм изказвал мнение, че служителят е млад и му е нужно време за адаптация, и трябва да бъде обучен. Като цяло отношението видно за всички е, че не е добре спрямо личността А.. Лично моето впечатление е, че г-н Н. трудно работи с хора и това се доказва с големия отлив на служители. Не може да се натоварва един служител и да се случи нещо. Няма чисто технически как да стане.

          Считам, че трябва да се изготви справка по чл. 208 от ЗМВР, който дава възможност без издаване на писмена заповед да се стартира процедура по дисциплинарно нарушение, но това става с изготвяне на справка за установеното нарушение. Срещу мен също са били водени проверки, но такива проверки, които са приключвали без успех, тъй като са били незаконосъобразни. Аз съм страна в случая и давам писмени обяснения кое е нарушено, и приключват.

 

          АДВ. Р.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

          Поради изчерпване на въпросите към свидетеля, съдът освободи същия.

 

АДВ. Л.Р.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

          Моля, ако е възможно, жалбоподателят иска да каже нещо.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.: Това, което искам да кажа е, че г-н Н. според мен има някакво лично отношение. Не мога да кажа защо. Не сме били в конфликтни и словесни контакти. Аз когато започнах във Второ РУ, бях в групата в ж. к. „Братя Миладинови“. Поради това текучество на хора и те си тръгнаха заради г-н Н.. Бях прехвърлен в ж. к. „Славейков“. В период от 2 месеца аз бях абсолютно сам и оттогава започнаха тези проблеми с началника Н.. Според мен отношението е лично. По всякакъв начин търси възможност да бъда наказан. В момента вече не съм във Второ районно управление, но това нещо продължава. Търсят цаката да ме накажат, за нещо със задна дата се пущат проверки, да се пишат докладни. Говорих и с други колеги за отношението на г-н Н.. Едва ли към всички има лични отношения или професионална завист. Не сме имали словесни контакти, не съм го обиждал.

          След прехвърлянето ми в групата в ж. к. „Славейков“, поради това, че нямаше други служители освен началник група, в период от около 2 месеца аз бях абсолютно сам за целия комплекс. Месец март бях прехвърлен, а заповедта за наказание е месец май. Два месеца бях сам. Г-н Н. ми взе делата, провери ги и реши да ме накаже.

 

          С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

          О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените с исковата молба писмени доказателства, както и представените такива с отговора на ответника.

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Р.: Във връзка с депозирания отговор от ответната страна, моля съдът да има предвид, че съгласно ЗМВР и Инструкция за организация на дейността при установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания в МВР, няма императивно изискване дисциплинарното производство да се образува и провежда само при констатиране на тежки дисциплинарни нарушения.

С оглед представените с жалбата доказателства и предвид съдържащите се в нея твърдения, моля да отмените заповедта, тъй като на основание чл. 146, т. 2, 3, 4 и 5 от АПК заповедта е немотивирана, издадена в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, изразяващи се неспазване на изискванията на чл. 200, чл. 206 и чл. 210 от ЗМВР, при грубо нарушаване защитата на жалбоподателя.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.21 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: