ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 20.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесети февруари                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2051 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – Началник на МП „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т. и юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

         Вещите лица Е.Т., Д.Л. и Л.Й..

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Решение 32-104517/05.09.2014 г. на началника на МП „Пристанище Бургас-център”, потвърдено с Решение № 32-117505/03.10.2014 г. на началник Митница Бургас.

В съдебно заседание на 19.12.2014 г., съдът допусна комплексна съдебно-техническа експертиза, която е извършена и представена в срок по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към изслушване на вещите лица.

 

 

Съдът СНЕМА самоличността на вещите лица както следва:

Е.М.Т. – ** г., българка, българска гражданка, семейна, неосъждана, без дела и родство със страните.

Д.В.Л. – ** г., българка, българска гражданка, семейна, неосъждана, без дела и родство със страните.

Л.Ц.Й. – ** г., българин, български гражданин, женен, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупредени за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещават да дадат заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Поддържам заключението на тройната експертиза. Работили сме заедно. На въпросите, на които не съм отговорила изрично в експертизата, приемам това, което са отговорили колегите експерти. Там, където има разминаване, трябва да изслушаме колегите. Разминаване имаме по Приложение А, което се прилага като метод за изпитване. Поддържам тезата, че съобразно новите методи и съобразно това, че и СЕС също така приема, че могат да се приложат и други методи за изпитване, би следвало ние да приемем, че този метод не е точен и прецизен, защото има неща при самия анализ, които са свързани с пълнителя, поляризацията на самия пълнител, това са технически изисквания.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Й.: Поддържам заключението.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице Й..

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Искам да задам въпрос на вещото лице Й. дали се придържа към приложенията към заключението, тъй като лицата са се подписали към заключението, а след това има още три приложения.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам, че така посочените приложения са коментирани единствено и само от вещото лице Л..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Й.: Аз видях тези приложения, но те са извън обсега на въпросите, на които аз мога да отговоря. Те са извън моите професионални знания и аз се солидаризирам с колегите като съвместна работа и по моя идея и коментар относно Приложение А, което е цитирано в МЛ.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам изцяло дадените отговори от вещото лице  Й., тъй като самият той каза, че няма компетентност. Тези приложения съдържат характеристики. В отговорите на вещото лице Й. като изключим първите за акредитацията, нещата са ясни. Отговорите на вещото лице Й. съдържат позоваване на МЛЕ. Обръщам внимание, че жалбоподателят оспорва тази МЛЕ именно чрез допускане на вещото лице да се потвърди тази експертиза вярна ли е, или не.

Въпросът ми касае качествения състав. Дали сте отговор на стр. 14 и 15 за тарифното класиране на стоката. В случая Вие се обосновавате с МЛЕ. Може ли да кажете на каква база МЛЕ стига до извода, че продукта е различен от суровите масла?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Й.: Не съм правил МЛЕ, за да кажа това. Аз видях какво е заключението на тази експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към вещите лица.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Имам въпрос към вещото лице Л.:  съгласно таблицата в приложението Вие сте направили характеристика на продуктите по качествен елементен състав и количествен елементен състав?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Така, както съм отбелязала в таблицата към Приложение 1 за определението за качество, то е съвкупност от определени свойства и удовлетворяват дадени изисквания. Илюстрирах тези свойства както на процесния продукт и тежките масла, така и продуктите получени от каменовъглените катрани. Проследявайки тези показатели се виждат качественото и количественото съдържание в продуктите - въглеводородите, както и някои други показатели, за които съм цитирала данни в Приложение 1. Правила съм съпоставка. От тази съпоставка се вижда, че по отношение на качествения състав и съдържанието на характеристични групи съм намерила количествения състав.

ВЪПРОС НА К.: Може ли да приемем, че намерената аналогия и продуктите, които сте сравнявали, може ли да се приеме, че качественият състав на аналогичния продукт е еднакъв с качествения състав с продукта, който сте съпоставили?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Намерената аналогия в основните показатели, които характеризират двата продукта наред има с тях и други физико-химични показатели, които са дефинирани с приложението на продуктите. За тях разликата се дължи на различните количествени съотношения между даденият продукт от нефтен и каменовъглен произход.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Къде в нормативните и тълкувателните текстове като съществен критерий е записано последващата преработка на продукта?

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам. Кои са критериите за тарифно класиране, е правен въпрос.

 

Съдът ДОПУСКА отговор на въпроса.

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Продуктът има характеристика. Мотивът да посоча, че продуктът има характер на сурово масло, той се счита за аналогичен на продуктите от т. 1, за които е казано, че не се използват самостоятелно в този си вид, а трябва да претърпят допълнителна преработка. Приела съм, че аналогичните продукти като такива в подточка 1, трябва да претърпят допълнителна преработка.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Как вещото лице при отговора си на въпроси 11-12 е взела предвид направеният в Приложение 3 от съдебно-химическата експертиза сравнителен анализ на характеристиките на процесния продукт с тези на подкласове 2707, съгласно който в процесния продукт категорично не се съдържа бензол, толуол, ксилол, нафтален, сяросъдържащи фракции, феноли и е възможно да се съдържа минимално количество антрацен, като всички изброени дотук продукти е ясно, че са получени от преработката на въглища и каменовъглени катрани, като продукти от дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани и как при липсата на тези съединения в процесния продукт, вещото лице е установило качествен състав между тях и получени каменовъглени катрани?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: На първо място с кои от всички продукти в позиция 2707 сравняваме процесния продукт? В Приложение 1 съм посочила как се получават и какви са продуктите получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани и на база на какво да сравнявам въпросния продукт с някои от тези продукти. Това са дестилационните характеристики, с които сравняваме процесния продукт с висококипящите фракции. Аз съм посочила, че се получават и по-нискокипящи фракции. В тях се съдържат продукти от вида на бензол, толуол, ксилол, нафтален, сяросъдържащи фракции, феноли, които са упоменали в подпозиции 2707. Няма как да сравняваме процесния продукт с тях, тъй като те кипят при много по-ниска температура отколкото температурната граница на дестилация и кипене на мазута. От друга страна, свойствата на тези тежки масла какъвто е процесният продукт са сравнени с продукти с аналогична температура на кипене - висококипящи фракции и данни за това сравнение съм намерила в цитираните публикации в Приложение 1.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Защо търси вещото лице Л. подобие с висококипящи фракции от високотемпературните каменовъглени катрани като в задача № 16  с продукти получени от дестилация на каменовъглени катрани, а от друга страна следва да се имат предвид и тълкувателните текстове на КН и ОБ, които продукти висококипящи фракции на високотемпературен каменовъглен катран не съществува. Какво разбира вещото лице под висококипящи фракции?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Аз считам, че този въпрос се припокрива с предходния. В Приложение 1 съм посочила кои са продуктите, които се получават при първичната дестилация на високотемпературните каменовъглени катрани и с кой от тези продукти може да сравняваме процесния продукт. В отговора на въпроса съм посочила с кой от въпросните продукти съм сравнявала процесния продукт. Направила съм и сравнителен анализ.

В отговорите, които давах досега, цитирах Приложение 1, а следва да се има предвид Приложение 2. Касае се за техническа грешка.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Аналогичният качествен елементен състав съществува ли между стоката, предмет на настоящото дело и тежките масла от подпозиция 2707 99 99?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Така, както е посочено в подпозиция 2707 99 99 са упоменати продукти от смеси на въглеводороди, както и продукти аналогични при условие, че отговарят на четири изисквания от т. „а” – т. „г”, а не както там са посочени критериите за аналогичност.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считате, че за да е налице аналогия, следва да са налице и четирите белега, което е противно на решението на СЕС по дело № 330?

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам срещу този въпрос. Той съдържа правен елемент. Вещото лице не следва да се съобразява с това решение.

 

СЪДЪТ не допуска този въпрос, тъй като същият е правен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице Л..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Същият ми е въпроса и към вещото лице Т..

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Придържам се към колегата. Каменовъглените катрани се изучават в отделна дисциплина. Много добре и точно колежката Л. отрази нещата.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Отъждествява ли г-жа Т. качествен състав и качествен елементен  състав?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Нека да се има предвид фактът, че в документите, които съпътстват европейското законодателство се обръща особено внимание какво отношение има тарифното класиране и КН, какъв е продуктът, откъде идва, как е записан по документи. Това се изисква за всички, за да може да се направи оценката на самия продукт. Отделно от това, тарифното класиране е свързано с анализ на продуктите в химическа лаборатория и затова следва да се вземе предвид фактът, че продуктът се изпитва и има резултат от изпитването. Друго е това кое е изпитвано. Как пристига продукта и следва да се взема предвид при тарифното класиране.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Как е записана стоката в придружаващите документи - ЕАД? Като сурово масло или тежко масло?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Аз се съобразявам с това как е записано и как пристига. В последните нормативни документи, които касаят нефт, вече съвсем други текстове има по отношение на нефт, продукт от нефтопродукти.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вещото лице не отговори на въпроса за качествен състав и качествен елементен състав. Еднакви понятия ли са, тъй като в КН се казва, че аналогични се считат продуктите с еднакъв качествен състав, а не тези, които имат качествен елементен състав?

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам срещу този въпрос.

 

Съдът ДОПУСКА отговор на въпроса.

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Качественият състав е по-общото понятие, а качествен елементен състав е по-тясното понятие.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Какво разбира вещото лице под понятието „висококипящи фракции” от високотемпературни каменовъглени катрани?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: В тетралогията по отношение на преработката на въглищата и съответните технологии, по които те се преработват, се получават нискокипящи и високипящи фракции. И в единия случай за нефтопродукти и за каменовъглените катрани за висококипящи фракции.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Предвид факта, че въпрос № 16 беше зададен кои са продуктите? Вещото лице да изброи продуктите получени при първична дестилация. Кои продукти изброява вещото лице Т.?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Аз се придържам към становището. Отново заявявам, че подкрепям това, което е написала колежката Л.. Ние сме го обсъждали. Считам, че не следва нещо по-различно да се каже.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Предвид факта, че няма анализ, Вашето заключение се извършва само на база на теоретични данни?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: По отношение на методите, които се прилагат за анализ в МЛ и които са включени в МЛЕ е изписано кои от методите са под акредитация и кои от методите не са. Включвам този метод, тъй като непрекъснато методите се усъвършенстват и метода по Приложение А от ОБ е количествен метод, който се влияе от много странични нови неща, свързани с пълнителя, вида на пълнителя, с температурата, с това дали е стриктно спазена температурата, докато новите методи са усъвършенствани. Този метод като по-съвършен метод би следвало да се използва.

Аз правя този извод по отношение на определеността, която е включена в Приложение А и по отношение на другите методи, които са по-прецизни. В същото време, ако Вие ми задавате този въпрос, бих искала допълнително да се даде становище в лабораторните експертизи Приложение А как е направен анализа, защо не е описана неопределеността и пак се връщам за това защо няма протокол от изпитване със съответната стойност и неопределеността.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице Т..

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т. КЪМ ВЕЩО ЛИЦЕ Й.: Аналогията в качествения елементен състав съществува ли между стоката предмет на спора и тежките масла в подпозиция 2707 99 99.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Й.: Тарифното класиране е правен въпрос. Това е икономическа дейност. Ако сте обърнали внимание сложените тиренца са за подредба на стоките.

По отношение на аналогията, в тази връзка с тези четири подусловия искам да обърна внимание на текста в стр. 26 от заключението. Там са изброени тези четири условия.

Преди т. 1 има едно кратко изречение, което завършва с две точки. Това означава, че това е пример. Не е изчерпателно.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Категорично оспорвам заключението на вещото лице Й., защото както стана ясно, вещото лице няма представа от характеристиките на продуктите. Позовава се на МЛЕ. Сурови масла се класират по друг вид, продуктите са получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Считам, че заключението е невярно. В случая вещото лице Л. и вещото лице Т. се придържат към сравненията с качествените характеристики на продукта и казват, че продуктът може да се класира като сурово масло. Административният орган променя позицията, в която класира продукта – 2710. Те го преместват в 2707. Това не е направено в МЛЕ и оттам нататък се започва повтаряне на МЛЕ.

По отношение на експертизите на вещите лица, да се приеме заключението на останалите вещи лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорваме заключението на вещото лице Т. и Л.. Подробни съображения ще изложа в писмен вид. Жалбоподателят също не е извършил анализ за тарифно класиране на продукта в сурово масло.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да приемете заключението на вещото лице Й., който освен, че се е съобразил с колегите химици, се е съобразил с текстовете на КН, с ОБ на КН, тълкувателните текстове на ЗМ и е направил правилно тарифно класиране на стоката.

 

         Съдът ПРИЕМА заключението на вещите лица по тройната комплексна тройна съдебно-техническа експертиза, като им ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение съобразно представените декларации както следва:

         За вещото лице Т. – 250 лв., за вещото лице Л. – 250 лв. и за вещото лице Й. – 385 лв. или всичко 885 лв., от които внесени като депозит 600 лв., а за остатъка от 285 лв. ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд – Бургас сумата от 190 лв., а ответника сумата от 95 лв., в 7-дневен срок.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям и моля да приемете молба- становище с аргументи за незаконосъобразността на административния акт. Към молбата становище прилагам ръководство за вземане на проби, което соча с посочените процесуални нарушения в представената молба. Представям и моля да приемете писмо от Агенция митници от 23.09.2009 г., от което е видно, че за стоките е дадено указание за класирането им в позиция 2710 19 99 и в този смисъл дружеството е изпълнило указание. Представям молба за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, която касае конкретен анализ на контролна проба, тъй като в заключението е отбелязано, че такава проба се съхранява и доколкото вещите лица - химици правят аналогия за качествения състав на високотемпературни каменовъглени катрани на база на аналогия считам, че е необходимо да се определи качественият състав (елементен и групов въглеводороден), тъй като е посочено, че такъв не е правен.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на така поставената задача за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза възразявам. Анализът на съдържанието на сяра в продукта и водород и азот не са относими към предмета на спора, а тарифното класиране на продукта, какво е съдържанието на тези продукти, биха повлияли за класирането на тези продукти по отношение но водородния състав на продуктите. Вещите лица казаха, че няма акредитирана лаборатория.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: В жалбата жалбоподателят не оспорва тегловното съотношение на ароматни и неароматни съставки.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Представям и моля да приемете Доклад за участие в междулабораторно изпитване и Окончателен доклад за изпитване на пригодност на минерални масла.

 

         Съдът по отношение на представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства намери, че следва да приеме същите, като се даде възможност на страните да вземат становище в следващо съдебно заседание.

По отношение на поисканата допълнителна съдебно-химическа експертиза, съдът намери, че следва да допусне извършването на същата, но само от едно вещо лице, тъй като не е нужно същата да бъде комплексна.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените от страните в днешно съдебно заседание писмени доказателства, като ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да вземат отношение по тях в срок до следващо съдебно заседание.

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-химическа експертиза от вещото лице Л., която да отговори на поставения в днешно съдебно заседание въпрос от жалбоподателя след внасяне на депозит в размер на 200 лв., в 7-дневен срок.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.04.2015 г. от 9.50 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: