ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 19.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети декември                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2051 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 11:04 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – Началник на МП „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Решение №32-104517/05.09.2014г. на началника на МП Пристанище Бургас-център”, потвърдено с Решение №32-117505/03.10.2014г. на началник Митница Бургас. Към делото е приложена административната преписка по която е издадено оспореното решение. В жалбата е направено искане за допускане извършването на съдебно-химическа експертиза, по което съдът не се е произнесъл, тъй като ответникът не е дал становище по това искане.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам жалбата и моля да приемете представените със същата писмени доказателства. Поради неточност в жалбата, моля Митническа лаборатория - Русе да се чете като Централна митническа лаборатория.

Поддържам искането за допускане на съдебно-химическа експертиза с въпроси, формулирани в жабата, като добавям още три въпроса, които са формулирани в нарочна писмена молба, която представям в днешно съдебно заседание с препис за ответната страна. Въпросите касаят характеристика на продукта.

Представям и моля да приемете точен превод за сертификат за качество на продукта.

         ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Оспорвам жалбата изцяло. Считам същата за неоснователна. Моля да приемете цялата преписка с приложените писмени доказателства.

По искането за допускане съдебно-химическа експертиза считам, че предвид това, че спорът касае правилно тарифно класиране на процесната стока, следва да бъде допусната комплексна експертиза, която да бъде извършена от специалист-химик в областта на нефта и нефтопреработването, специалист в областта на преработката на въглища, тъй като ще се съпоставят продукти получени от преработката на въглища и нефт, както и да бъде назначен специалист в областта на тарифното класиране  - вещото лице Л.Ц.Й., който фигурира в списъците на вещите лица в Окръжен съд гр. Хасково и Окръжен съд гр. София.

         Ако евентуално бъде допусната тази експертиза, моля да бъде допуснат още един въпрос:

1.Вещите лица да изброят продуктите получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани предвид на Комбинираната номенклатура и тълкувателните текстове на Обяснителните бележки към Хармонизираната система за позиция 2707 и Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура към кодове 2707 99 11 и 2707 99 19, с които се сравнява процесният продукт, както и да се уточни с кои от тези продукти се извършва сравнение, на база на какви документи и анализи се установява аналитичността на процесния продукт с продуктите получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

 

Представям като доказателство сертификат за акредитация на ЦМЛ придружен със заповедта, която е неразделна част от този сертификат, където са посочени методите, които влизат в обхвата на лабораторията. По повод използвания метод по Приложение А на Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура не се изисква акредитация предвид обстоятелството, че в специалните закони – ЗМ, ППЗМ, Регламент/ЕИО/2913 и Регламент /ЕО/2454 няма изискване на лабораториите за акредитация. Съгласно Закона за българската акредитация на лабораториите се изисква за изследване на продукти по методи, които са по БДС и касаят стоки, които се разпространяват на местния пазар. В настоящия случая се касае за внос на стока.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Категорично се противопоставям на искането на ответника да бъде назначено вещо лице-специалист в областта на тарифното класиране. Това е правна дейност, поради което считам, че назначаването на такъв специалист е недопустимо. Във връзка с представения сертификат за акредитация в настоящото съдебно заседание считам, че въпросите, които са формулирани относно акредитацията са необходими, тъй като от сертификата не става ясно дали към датата на извършване на експертизата, лабораторията е била акредитирана за приложените от нея методи.

 

Съдът, с оглед направените доказателствени искания намира, че следва да бъдат приети представените по делото писмени доказателства и да допусне извършването на комплексна тройна съдебно-техническа експертиза по всички въпроси поставени от страните, предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и тези представени с административната преписка, както и представените в днешно съдебно заседание сертификат за акредитация и превод на сертификат за качество.

ДОПУСКА извършването на тройна съдебно-техническа експертиза (комплексна), която да отговори на поставените въпроси в жалбата и нарочната молба представена от процесуалния представител на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, както и на въпроса поставен от пълномощника на ответника в днешно съдебно заседание, като му ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ да уточни този въпрос в 3-дневен срок.

Експертизата да се извърши след внасяне на депозит в размер на 600 лв., от които 2/3 предвид обема на поставените въпроси да бъде платен от жалбоподателя или 400 лв. и 1/3 или 200 лв. да бъде платена от ответника, в 10-дневен срок от днес. Съдът  допълнително ще определи вещите лица, които да участват при изготвяне на експертизата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.02.2015 г. от 09.50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: