ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 11.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На  единадесети май                                  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 2051 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

            По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с писмо вх.№4824/10.05.2016 г. са постъпили  документи, по списък от  ИЛНП „СЖС България” ЕООД.

Ю.к.М.- Представям  молба  на основание  чл.190, ал.1  от ГПК, с която моля да задължите ответника да представи,  намиращи се в него документи,  описани в молбата.Моля делото да бъде отложено  за друга дата, с  оглед запознаване с постъпилите доказателства от лабораторията  и за  становище.

Ю.к.Т.- Възразявам, моля да не уважавате  така подадената  молба.Считам, че в хода на административното  производство „Лукойл Нефтохим” Бургас АД е получил резултата от митническата лаборатория и е имал възможност да изиска същите, предвид оспорването на експертизата.Моля да бъде отложено делото, за да се запознаем с представените документи.

Съдът, като взе предвид становищата на страните намира, че депозираната молба с поставени доказателствени  искания е относима   към предмета на спора и същата следва да  бъде уважена. Делото следва да бъде отложено и за запознаване на страните с представените от химическата  лаборатория  писмени доказателства.В тази връзка и воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА  ответният орган  не по-късно  от 7 дни преди датата на следващото  с.з. да представи  сочените доказателства.

Съдът, като взе предвид обстоятелството,  че делото не е  пълно и всестранно изяснено от фактическа  страна счита, че събирането  на доказателства  не следва  да бъде приключвано  и делото следва  да бъде отложено за друга  дата, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.06.2016 год.от 14:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 14:45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: