ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесет и пети октомври                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Гергана Славова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2050 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МД - ИНВЕСТ“ АД, редовно призован, не се представлява.

По делото е постъпила молба с вх. №11689/24.10.2018 г. от процесуалния представител на жалбоподателя адв. Димитър Пеков, с която моли да се даде ход на делото и да се разгледа в негово отсъствие. Няма да сочи нови доказателства. Във връзка с указаната доказателствена тежест на жалбоподателя прави исканe за назначаване на съдебно-икономическа експертиза с въпроси, посочени в молбата.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмета на Община Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Ефтим Марев с пълномощно, находящо се на лист 212 по делото.

 

         По хода на делото:

ЮК. МАРЕВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на „МД - ИНВЕСТ“ АД, с ЕИК:131462340, с адрес на управление: гр. София, ул. Поручик Неделчо Бончев № 8, представлявано от Борян Петков Борисов, срещу Ревизионен акт № 12/03.04.2018 г. издаден от началник отдел „Контрол и принудително събиране“  при Община Бургас и потвърден изцяло от Кмета на Община Бургас с негово решение № 1723/25.06.2018 г.

ДОКЛАДВА постъпилата с вх. № 8567/30.07.2018 год. жалба, ведно с приложенията към нея.

ДОКЛАДВА постъпилата с вх. № 8784/03.08.2018 г. административна преписка.

ДОКЛАДВА постъпилата молба с вх. № 11689/24.10.2018 г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с която е направено искане за назначаване на съдебно-икономическа експертиза с въпроси, посочени в молбата.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

ЮК.МАРЕВ: Оспорвам жалбата. По направеното доказателствено искане за назначаване на съдебно-икономическа експертиза правя възражение, че ако то бъде прието, ще е в противоречие с един от основните процесуални принципи - бързина и процесуална икономия, тъй като експертиза се назначава, когато съществува обоснована нужда от специални знания. В случая отговорите на поставените въпроси се съдържат в материалите по делото, като например отговорът на първия въпрос - каква е стойността, която е декларирала дружеството. В този смисъл има няколко декларации по делото, подавани от дружеството и там ясно е посочено какво е декларирало, като тези стойности са взети предвид в ревизионния доклад и ревизионния акт за изчисляване на данъчното задължение. По същия начин формулирам и липсата на нужда да бъде даден отговор на въпрос 2, тъй като аналогично има достатъчни книжа и включително изходящи от дружеството счетоводни книжа, приложени по делото, в които самото дружество е посочило каква е данъчната оценка и отчетната стойност на облагаемите имоти. Относно данъчната оценка, тъй като има искане за изчисляването й, стойността й е посочена в констатациите към ревизионния доклад и в този смисъл поне за нас не става ясно конкретно се оспорва определен коефициент.

Искам да приложа и моля да приемете административната преписка, въпреки че по делото не е спорно, доколкото не се възразява дали е представена услугата ТБО, прилагам книжа по опис, с които да докажа, че Община Бургас през годините е предоставяла услугата ТБО. Документите са посочени в описа, това са отчетни документи, протоколи за извършена работа, документи за наличието на депо, заповедите на кмета по чл.62 от ЗМДТ, от които е видно, че централна градска част е фиксирана в заповедта. Принадлежността на имота в централна градска част на Бургас се доказва от приложения нотариален акт, в който има описание и местонахождение на имота.

Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата с вх. № 8567/30.72018г. жалба, ведно с приложенията към нея, постъпилата с вх. № 8784/03.08.2018г. административна преписка, както и представените в днешното съдебно заседание доказателства, по опис.

 

Относно направеното доказателствено искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза, съдът ПРЕДОСТАВЯ допълнителна възможност на жалбоподателя да обоснове нуждата от назначаване на такава, като му предоставя 7-дневен срок, считано от уведомяването да се запознае със становището на ответната страна и да вземе отношение с молба с копие за ответната страна.

 

След получаване на молба със становище на страната, съдът ще се произнесе относно искането за експертиза в закрито съдебно заседание.

 

Предвид горното съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  10.01.2019 г. от 15.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от протокола на жалбоподателя.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи 15:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: