ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 06.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На шести април                                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2050 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М.-Х. с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице инж. Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-химическа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

Д.В.Л. – 63 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.-Х.: Вещото лице е отговорила на поставените въпроси. Нямам допълнителни въпроси. Моля заключението да бъде прието.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Може ли да отговорите във връзка с възпроизводимост на резултатите от митническата лаборатория правили ли сте проучване дали Централна митническа лаборатория е участвала в  кръгови изпитвания?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: При посещението ми в Централна митническа лаборатория във връзка с определения по други сходни дела на Административен съд Бургас ми беше даден доклад и документи, с които удостоверяват, че лабораторията е участвала в междулабораторни митнически изпитвания между лабораториите на митническата администрация. Посочено е коя е годината, кои са присъствали като други лаборатории. Това ми беше дадено като сведение.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Тъждествени ли са понятията „качествен състав” и „качествен елементен състав”?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Качественият състав на едно химично съединение се доказва чрез определяне на неговия елементен състав в част качествен и количествен чрез неговия групов въглеводороден състав, т. е. съдържанието на характеристичните групи въглеводороди – парафинови, нафтенови, ароматни и други. За останалите химични съединения има доказване наличие и на функционални групи, но тъй като такива групи присъстват, просто не ги отбелязвам като компонент на качествения състав на химичното съединение. В таблицата към Приложение № 1 съм се опитала да обобщя тези показатели, които дефинират съгласно определението като съвкупност качеството на един продукт. Посочила съм за качествения елементен състав, за количествения елементен състав, наличие на хетероатоми, наличие на характеристичните групи, за които споменахме и тяхното количество, както и други показатели, разглеждам и за процесния продукт и сравнявам с продукти, получени от дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Посочени са в кои показатели продуктите, двата типа най-общо казано продукти от нефтен произход и по-точно тежките нефтени масла, каквото е и процесният продукт и продуктите от каменовъглен произход и по-точно висококипящи фракции, изолирани чрез дестилация от високотемпературни каменовъглени катрани. От таблицата е видно къде са общите неща, а те са именно в качествения елементен състав, т. е. съдържанието на химичните елементи въглерод, водород, сяра, азот и други хетероатоми и в груповия въглеводороден състав – наличие на парафинови, нафтенови, ароматни и други групи въглеводороди.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Предвид факта, че Вие в сравнителната таблица сте посочили, че са налице количествени различия в количествено съотношение, те оказват ли влияние върху качествения състав на двата вида продукти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Така, както съм посочила в заключението си количествените различия се отразяват на други допълнителни показатели, които са изведени от гледна точка технологично използване и последваща преработка на процесния продукт. Те служат за ориентир при настройка параметрите на процесите на деструктивно преработване, на които се подлага процесният продукт, а именно каталитичен крекинг, термичен крекинг, хидрокрекинг и други.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Съгласно Комбинираната номенклатура и Обяснителните бележки на Хармонизираната система за аналогичните продукти необходима ли е последваща преработка?

ЮРИСКОНСУЛТ М.-Х.: Възразявам по този въпрос. Считам че е изцяло правен. Въпросът, който е допуснат към вещото лице, е дали продуктът подлежи на последващи преработки? А дали последващата преработка е критерий за тарифно класиране, е въпрос от компетентността на съда.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Въпроса зададох предвид отговорите, които вещото лице е дало в сходни заключения и още веднъж да припомня на съда, че съгласно легалните дефиниции на глава 2707 9911 и 2707 9919 – Сурови масла, единствено за т. 1 е упоменато, че продуктите,  получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, следва преди използването си тези продукти да претърпят преработка. Такова изискване в т. 2 за аналогични продукти няма, затова зададох въпроса на вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: В подпозиция 2707 9919 са отнесени продукти класирани като сурови масла на първо място и те са получени при първичната дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани.  Във втора точка са отнесени аналогични продукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните съставки. За продуктите от подточка 1 е казано, че преди използване трябва да претърпят преработка и аз съм счела по презумпция, че същата преработка се отнася и за продуктите от подточка 2, т. е. аналогични продукти, към които можем да отнесем процесния продукт.

На второ място, действителност процесният продукт се внася като суровина за процесите на деструктивно преработване чрез дълбочинно преработване чрез процесите на каталитичен крекинг, термичен крекинг, хидрокрекинг и други, с които се цели да се повиши добива на светли нефтопродукти от тежките нефтени фракции, какъвто е мазутът.

На трето място, в приемането ми, че последваща преработка се изисква за аналогични продукти, е едно решение на варненска практика с аналогично запитване до Европейския съд и в отговора си Европейският съд е дал критериите си за класиране. Всичко това ми е дало основание да запиша, че последващата преработка е валидна и за подточка 2 – 2707 9919.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Аналогията в качествения елементен състав, груповия въглеводороден състав и съдържанието на ароматни съставки съществували между стоката, предмет на настоящото дело и тази от код по Комбинираната номенклатура 2707 9999?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: В код 2707 9999 са отнесени тежките масла, различни от суровите, получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани (цитира приложение № 2 към заключението) или аналогични продукти, но тук са заложени други условия, че продуктите трябва да отговарят на изискванията от т. а) до г), т. е. критериите тук са други.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Този отговор съобразен ли е с решенето на Съда на Европейския съюз по дело С-330/2013 г.?

ЮРИСКОНСУЛТ М.-Х.: Възразявам по този въпрос. Считам, че е правен.

 

СЪДЪТ счита, че така зададеният въпрос е правен и вещото лице не следва да отговаря на него.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В Приложение № 2 от съдебно-химическата експертиза Вие сте направили сравнителен анализ на характеристиките на продукта с тези продукти от класове 2707 и считате, че в тях не се съдържа бензол, толуол, ксилол, нафтален, сяросъдържащи фракции, феноли и е възможно да има минимално количества антрацен, като всички тези продукти са известни в научната литература като продукти от дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Как при липсата на тези съединения в процесния продукт сте установил подобен качествен състав между тях и продуктите, получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: От всички налични данни за изпитване на процесния продукт – сертификат за качество, протокол за изпитване в „Сейболт”, резултати от митническа лабораторна експертиза, се вижда, че продуктът е мазут, т. е. тежка нефтена фракция с температура на кипене над 360оС. В този продукт няма как да се съдържат нискомолекулните продукти като бензол, толуол, ксилол, нафтален, сяросъдържащи фракции и феноли. Те се отнасят към други подпозиции на клас 2707, с които аз съм сравнявала процесния продукт и от този анализ е видно, че не може да бъде сравняван процесният продукт с бензол, който кипи при 90оС и няма как да присъства във фракции, кипящи над 360оС. В приложението подробно съм описала какви са междинните фракции, които се отделят при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани и с кои от тях може да се сравнява процесният продукти по дестилационни характеристики, а именно с тежкото и с антраценовото масло, които са най-тежките фракции, изолирани чрез дестилация от високотемпературен каменовъглен катран. Само с тези фракции можем да сравняваме, тъй като имат аналогични дестилационни характеристики. Посочени са в Приложение № 1 и границите, в които кипят тези фракции.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси. Оспорвам заключението на вещото лице.  Считам че така направеното заключение не дава възможност на съда да извърши правилно и точно тарифно класиране на продукта. Подробни съображения ще изложа в хода по същество.

 

СЪДЪТ, с оглед становището на страните счита, че следва да се приеме заключението на вещото лице, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението по изготвената съдебно-химическа експертиза на вещото лице Л..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 600 лева, според приложената справка-декларация, платими от внесения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.-Х.: Представям и моля да приемете молба-становище с изложени допълнителни аргументи за отмяна на оспореното решение, към която молба е приложено Ръководство за вземане на проби, утвърдено от Директор на Агенция „Митници”, както и проект за регламент за суспендиране на мита с приложен превод. Представям писмо от Заместник-директор на Агенция „Митници”, от което е видно, че за стока като разглежданата е дадено указание за  класиране в позиция 2710 от Комбинираната номенклатура. Също така, предвид, че съгласно представеното ръководство за вземане на проби във всяко митническо учреждение се определя митнически служител, който да поддържа отчетност за съхраняваните проби, моля да задължите ответника да представи документ, от който да е видно кога процесните проби са приети в нарочен склад в митническото учреждение. Представям молба, в която формулирам искане за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза за анализи на контролните проби от процесната стока, съхранявани в митническата администрация. Предвид, че за първоначалната експертиза беше внесен депозит в размер на 900 лева, моля в случай, че допуснете допълнителна експертиза, остатъкът от депозита да бъде използвана за тази допълнителна експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Така подадената молба за назначаване на допълнителна експертиза считам за неоснователна. Моля да не бъде допускана, тъй като съгласно посочения в нея анализ, който се иска от дружеството-жалбоподател, установяването на съдържанието на сяра в продукта или съдържанието на въглеводород и азот няма да допринесат за изясняване на тарифното класиране на продукта. Напълно е известен фактът на съда, че към настоящия момент за анализ на групов въглеводороден състав на продуктите по метода  ASTM D – 2007 в България няма акредитирана лаборатория, поради което моля същият да не бъде допускан. По отношение на така представената молба-становище в днешно съдебно заседание, считам същата за неоснователна, тъй като в т. 1 от нея жалбоподателят изцяло е визирал съществени процесуални нарушения при взимането на пробите. Видно от приложените към административната преписка писмени доказателства, а именно протокол за вземане на проба и заявка за анализ и контрол, пробата е извършена от трета независима организация „Сейболт България” ООД. При вземането на пробата е присъствал представител на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Същият е удостоверил в клетка 11 от протокола, че е присъствал при вземане на пробата, не възразява по начина на нейното вземане, количеството и маркировката на пробата. Пробата е пломбирана в присъствието на представител на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Предвид тези обстоятелства, считам за неоснователно възражението на жалбоподателя за процесуални нарушения по начина и реда на вземане на проба. От друга страна жалбоподателят оспорва начина на вземане на пробите, а иска извършване на анализ именно от тези проби, които са на съхранение в Митница Бургас, което считам за абсурдно и недопустимо. Веднъж считат, че пробата не е взета по надлежния ред, въпреки това желаят да бъде извършен анализ именно на тази проба.

Подробни съображения ще изложа в хода по същество.

 

Като взе предвид становището на страните, СЪДЪТ счита, че представените от жалбоподателя доказателства следва да бъдат приети, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото молба-становище от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, Ръководство за вземане на проби за целите на митнически контрол, проект за регламент с превод, писмо от заместник- директор на Агенция „Митници”.

 

По искането за назначаване на допълнителна съдебно-химическа експертиза съдът счита, че такава следва да бъде назначена, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА допълнителна съдебно-химическа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени с представената в днешно съдебно заседание молба.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж. Д.Л..

Депозитът в размер на 400 лева да се приспадне от внесения вече депозит.

 

Относно искането на жалбоподателя да се задължи ответника да представи доказателства кога са приети пробите в нарочен склад в митническото учреждение, съдът счита същото за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника до следващо съдебно заседание да представи доказателства кога са приети пробите в нарочен склад в митническото учреждение.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.06.2015 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните и вещото лице са уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: