ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 12.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На дванадесети януари                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2050 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт В.М.-Х. с представено пълномощно, находящо се на лист 30-31 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на МП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт К.Г., която представя пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт М.-Х.: Поддържам жалбата.

         Моля, поради допусната неточност в жалбата ни, „Митническа лаборатория-Русе” да се чете като „Централна митническа лаборатория”. Експертиза в хода на административното производство е извършена в Централна митническа лаборатория.

         Поддържам искането за допускане на съдебно-химическа експертиза, като към въпросите формулирани в жалбата, добавям още три такива, формулирани в нарочна писмена молба, която представям в днешно съдебно заседание с копие за ответната страна.

         Представям и моля да приемете точен превод на един брой сертификат за качество на процесния продукт, който сертификат е представен като приложение към жалбата депозирана по административен ред.

         Юрисконсулт К.Г.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна.

         Моля да приемете приложените с административната преписка писмени доказателства, както и представям в днешно съдебно заседание преводи на документите, които са на чужд език, ведно с фактура за извършения превод.

 

         Считам искането за назначаване на съдебно-химическа експертиза за неоснователно, тъй като предмет на спора е решението на началника на МП „Пристанище Бургас Център”, с което е определен нов тарифен номер на стоката, а за неговото правилно класиране са необходими знания и умения за тарифно класиране. Извършването на съдебно-химическа експертиза в случая не е необходимо, тъй като основният критерий за правилното тарифно класиране е определяне съдържанието на ароматните  съставки, което е извършено в митническата лабораторна експертиза и по-конкретно с изследването по Приложение А на Комбинираната номенклатура. Считам, че за правилното класиране на стоката не е необходимо установяване как тя е добита, начин на получаване и обстоятелствата, които са поискани с въпросите, поставени от жалбоподателя с молбата за назначаване на експертизата.

 

         Във връзка с въпросите от № 1 до № 4, които са поставени в жалбата, представям и моля да приемете сертификат за акредитация на Централната митническа лаборатория, от който е видно, че същата е имала акредитация. Лабораторията е акретидитирана, но няма акредитация да извършва изследване по метода на Приложение А. Съгласно Закона за национална акредитация на органа за оценяване на съответствието, същата не е задължителна. В конкретния случай пробата е изследвана единствено и само с цел митнически надзор и контрол и по-конкретно тарифното класиране на тази стока. Съгласно Закона за националната акредитация, органите, които извършват анализа, са органи по окачествяване на стоката и дали същата отговаря на БДС, поради което моля въпросите от № 1 до № 4 да не бъдат допускани.

 

         По отношение на третия въпрос от депозираната днес молба, дали митническата администрация съхранява контролна проба, също считам, че е въпрос, на който ние бихме могли да отговорим и моля в тази връзка да ми се предостави срок да отговоря дали се съхранява такава проба.

 

По отношение въпроси от № 5 до № 12, считам, че същите  са неотносими към предмета на спора, тъй като за конкретното тарифно класиране с код 2707 9999 не е необходимо да се изследва получаването на продукта. Алтернативно, ако счетете, че е необходимо да се допусне такава експертиза, правя искане експертизата да бъде комплексна, в която да вземе участие специалист в областта на нефта и нефтопреработването, специалист в областта на преработката на въглища, тъй като ще се съпоставят продукти  получени от преработка на въглища и преработка на нефт, както и да бъде назначено вещо лице специалист в областта на тарифното класиране, като такова вещо лице бих могла да посоча, ако се допусне експертизата.

 

Ако се допусне извършването на експертизата, моля да допуснете допълнителен въпрос от наша страна:

Вещото лице да изброи продуктите получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, предвид тълкувателните текстове на Комбинираната номенклатура и тълкувателните текстове на Обяснителните бележки към Хармонизираната система за позиция 2707 и Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура за кодове 2707 9911 и 2707 9919, с които се сравнява продукта;

Да се направи уточнение кои са тези продукти, с които се прави сравнение и на база на кои документи и какви анализи се установява аналогичността на процесния продукт с тези продукти, получени при първична дестилация на каменовъглени катрани.

 

В подкрепа на процесното решение, представям още доказателства, а именно:

ЕАД с изпращач и получател аналогични на изпращача и  получателя по процесната декларация с описания на стоката в колона 31, идентично с описанието на стоката в колона 31 в процесната ЕАД, но с различен код, който е бил деклариран в процесната ЕАД. По ЕАД-то, което представям, вносът е извършен на 21.07.2014г.

Представям два броя Обвързваща Тарифна Информация, издадени от френската митническа администрация и немската митническа администрация, касаещи аналогични стоки на процесните, където е посочен тарифен код, който е определен от чуждестранните митнически органи. Същият тарифен номер е определен в процесното решение от българските митнически органи.

 

Юрисконсулт М.-Х.: В отговор на възраженията на процесуалния представител на ответника по искането ни за извършване на съдебно-химическа експертиза:

От въпрос № 1 до въпрос № 4, които касаят акредитацията на лабораторията, която е извършила митническата експертиза: Тези въпроси касаят акредитацията на лабораторията към датата на извършване на митническата лабораторна експертиза. В този смисъл представеният сертификат за акредитация в днешно съдебно заседание не дава отговор на поставените от нас въпроси, тъй като съгласно Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, акредитациите биват спирани, временно ограничавани и прекратявани. В този смисъл в сертификата е дадена начална и крайна дата. Поддържам искането, за да се установи към релевантния момент на изготвяне на експертизата, дали тази митническа лаборатория е била снабдена с необходимата акредитация за извършеното изследване.

 

От въпрос № 5 до въпрос № 12, както и въпроси № 1 и № 2 от представената днес молба:

Въпросите касаят обективните характеристики и състава на продукта, които са от значение за правилното тарифно класиране. В този смисъл тези въпроси са относими и необходими.

 

По отношение искането да се назначи комплексна експертиза, възразявам, тъй като специалистът в областта на преработката на въглища също следва да има химическо образование, поради което не виждам причина да се назначи химик в областта на нефтопреработването и химик в областта на преработка на въглища. Отделно от това считам, че назначаване на вещо лице специалист в областта на тарифното класиране е недопустимо, тъй като тарифното класиране е правна дейност, изисква тълкуване и прилагане на нормативни текстове и следва да се извърши от съда.

 

По отношение на представените от ответната страна доказателства:

На първо място представената ЕАД считам, че е неотносима към спора, касае продукт различен от процесния и не удостоверява каквито и да е било обстоятелства, които да са от значение за процесния внос.

По отношение представените справки за издадена Обвързваща Тарифна Информация, считам, че предвид формата, същите са недопустимо доказателствено средство. На първо място няма данни за автор и следва да се има предвид, че Обвързващата Тарифна Информация, съгласно Регламент 2454/1993г. се издава под формата на формуляр, с подпис и печат на длъжностното лице, което я издава. Освен това, Обвързващата Тарифна Информация е средство за подпомагане на търговските оператори и същата може да се посочва само и единствено от титуляра за определени стоки и то само, когато е установено достатъчно убедително за митническите органи, че въпросните стоки съответстват на описаните в представената информация.

В този смисъл, Обвързващата Тарифна Информация, която е издадена на търговски оператор, различен от жалбоподателя, за продукт, за  който няма доказателство, че е идентичен с процесния, е неотносима към настоящия спор и моля тези доказателства да не бъдат приемани.

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства; както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаване на обжалваното решение; както и представените в днешно съдебно заседание от пълномощника на административния орган легализирани преводи на писмени доказателства, съдържащи се в административната преписка съставени на чужд език; както и сертификат за акредитация; както и ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ представените също от ответната страна писмени доказателства, представляващи ЕАД 14BG00101ЗН0000109 от 21.07.2014г.; както и легализирани преводи на разпечатка от публичен регистър за Данъчно облагане и Митнически съюз на Европейската комисия, представляващи Обвързваща Тарифна Информация, както и съпътстващите ги преводи на български език, като по отношение ОТНОСИМОСТТА на тези писмени доказателства към настоящия спор, съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт.

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представеното в днешно съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателя писмено доказателство, представляващо сертификат за качество.

 

Намира доказателствените искания на страните за назначаване на съдебно-химическа експертиза за основателни, като в тази връзка съдът намира за целесъобразно експертизата да бъде изготвена в едноличен експертен състав, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, съдържащи се в депозираната жалба, както и на въпросите, съдържащи се в представената днес молба по т.1 и т.2; както и на въпросите поставени от пълномощника на ответната страна, същите подробно записани по-горе в протокола.

Експертизата да се изготви от вещото лице Д.Л. при депозит в размер на 900 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес и в размер на 100 лева, вносим от ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес.

 

 

 

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 06.04.2015г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.30  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: