РЕШЕНИЕ

 

№  717            13.04.2018 годинаград Бургас

  

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесет и девети март, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

       2.  МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  С. А.

прокурор: Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия М.Николова КАНД номер 204 по описа за 2018   година.

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на П.П.М., в качеството му на ЕТ „Пехо – П.М.“, ЕИК: ***, с адрес за призовки и съобщения: гр. Бургас, ул. „Княз Борис І“ № ***,  против Решение № 537/02.11.2017 г., постановено по НАХД № 2139/2017 г. на Районен съд - Несебър, с което е изменено Наказателно постановление № 1601/20.07.2017 г. на заместник-директора на ТД на НАП Бургас, с което за нарушение на чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18) във връзка с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС на касатора е наложена  имуществена санкция от 1000 лева, която санкция е намалена до размер от 500 лева. От касационната инстанция се иска да се отмени оспорвания акт, като постановен при нарушения на съдопроизводствените правила и да се отмени процесното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства.

 В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – ТД на НАП Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

Производството пред Районен съд - Несебър е образувано по жалба на П.П.М. в качеството му на ЕТ „Пехо – П.М.“ против Наказателно постановление № 1601/20.07.2017 г. на заместник-директора на ТД на НАП Бургас, с което за нарушение на чл. 25, ал. 1 от Наредба Н-18 във връзка с чл. 118, ал. 1  от ЗДДС на търговеца е наложена имуществена санкция от 1000 лева. За да измени процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и на материалния закон, деянието е безспорно установено, като са изложени  мотиви във връзка с установеното нарушение и наложената санкция.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

В жалбата, с която съдът е сезиран, по същество се излагат същите оплаквания, които са направени пред районната инстанция.

Неоснователно е твърдението в жалбата, че липсват доказателства за извършено нарушение – контролният орган по приходите е представил на л. 16 от първоинстанционното дело КЛЕН, като е видно, че няма извършени продажби, установени от приложените договори за наеми на триколки. Тези договори са приложени, макар и на чужд език и без превод, като не се спори, че върху тях е направено отбелязване на дата и час именно от касатора. Без значение е наличието на превод на тези договори, тъй като същите са съставени на английски език само във връзка с дейността, която лицето осъществява – касаторът по този начин получава информация за лицето, което наема триколката и мястото на което същото пребивава, за да има гаранция, че триколката след изтичане на заплатеното време за наемане, ще му бъде върната.

Несъстоятелно е и твърдението, че след като е съставен един АУАН, административнонаказващият орган е приел съществуването на едно нарушение. Видно от съдържанието на акта, установени са три нарушения и съответно са издадени три наказателни постановления. Всяко нарушение е индивидуализирано, поради което за всяко е наложено и отделна санкция. Не може да се приеме и твърдението относно заповедта за налагане на ПАМ № ОП-133-0228521/26.06.2017 г., тъй като производството по тази заповед се реализира по АПК, а наказателното постановление се издава на основание приложимите норми от ЗАНН.

С оглед изложените съображения, съдът намира, че оспореното решение е валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. 1 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас, ХІХ състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 537/02.11.2017 г., постановено по НАХД № 2139/2017 г. на Районен съд - Несебър.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                     2.