Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер           572                 от 28.03.2017г.,                  град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на шестнадесети март две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.Д. и прокурор Галя Маринова като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 204 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по чл. 63, ал.1 от ЗАНН, във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от Х.Й.П. ***, с ЕГН **********, против решение № 1930/19.12.2016 година по НАХД № 5686/2016 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0769-002266/17.082016 година, издадено от началник на група в сектор "Пътна полиция" при ОД – Бургас на МВР .

С наказателното постановление, на Х.Й.П.., за нарушение на чл. 21, ал.2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 182, ал.1, т.6 от ЗДвП, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 400 лева и административно наказание "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 3 месеца.

Касаторът оспорва решението с твърдения, че същото е неправилно, поради  допуснати съществени нарушения на процесуални правила в административнонаказателното производство и неправилно приложение на материалния закон.

Иска решението да бъде отменено, като бъде отменено и наказателното постановление.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът пледира за неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С наказателно постановление Х.П. е наказан за това, че на 22.12.2015 година, около 9.16 часа, на път първи клас Е-773, км 491, в посока от квартал Ветрен към КПП-1 Бургас, до бензиностанция "Ромпетрол", при разрешена скорост в участъка от 90 км/ч (въведена със знак В-26), е управлявал лек автомобил с регистрационен № *** със скорост 145 км/ч в нарушение на чл. 21, ал.2 от ЗДвП. Нарушението е засечено със система "MultiRadar SD 580" № 00209D32D4F9, снимка № S 0000288F057.

За да постанови решението си, съдът е приел, че от формална страна обжалваното наказателно постановление съдържа всички изискуеми реквизити. Съдът е преценил, че нарушението е надлежно описано, като ясно са отразени дата, място и час, както и доказателствата, които го потвърждават. Обосновал е извод за съставомерност на констатираното деяние и правилно ангажиране на административнонаказателната отговорност на лицето, на соченото основание, с налагане на наказанията, предвидени в съответната санкционна разпоредба. Обсъдил е подробно основните възражения на санкционирания .

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл. 218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни. Настоящата инстанция споделя напълно мотивите на РС, довели до потвърждаване на издаденото наказателно постановление, като приема, че са спазени всички предпоставки за неговото издаване.

Фактическата обстановка е изяснена напълно. Изложени са логични и еднопосочни съображения защо съдът приема, че извършването на нарушението е доказано. Фактите са съпоставени с приложимото материално право и е направен обоснован извод за отговорността на Х.П., във връзка с извършеното нарушение.

В административнонаказателното производство не са допуснати процесуални нарушения, които РС е следвало да обсъди.

Съставянето на АУАН в отсъствието на нарушителя не е засегнало по никакъв начин правото му на защита. Актът е съставен по изготвена снимка от автоматизирана система за контрол на скоростта, съдържаща данни за скоростта, с която се е движил автомобила на П. и е подписан от двама свидетели по съставянето му. АУАН е връчен по надлежния ред на 20.05.2016 година. Видно от датата на наказателното постановление, наказващият орган е предоставил достатъчно време на нарушителя да осъществи правото си, гарантирано от цитирания текст на ЗАНН.

Не е налице твърдяната материална незаконосъобразност на решението на РС.

В случая, нарушението, за което е ангажирана отговорността на касатора и за което е издадено процесното наказателно постановление, е свързано с превишаване на разрешената скорост, която е установена с пътен знак В-26, с който е установено ограничение на скоростта от 90 км/ч, в какъвто смисъл е текста на разпоредбата на чл. 21, ал.2 от ЗДвП.

Предвид събраните по делото доказателства, се установява съставомерност на констатираното нарушение, тъй като автомобилът, управляван от П., е заснет при движение със скорост над разрешената от стационарно разположено автоматизирано техническо средство.

Изготвената снимка и прилежащото детайлно увеличение на регистрационния номер на МПС дават възможност то да бъде идентифицирано по несъмнен начин (лист 8 от НАХД № 5686/2016 година). Съответно - в декларация (лист 11 от НАХД № 5686/2016 година), попълнена по реда на чл. 188 от ЗДвП, П. е посочил, че е ползвател на процесния автомобил и в деня на нарушението същият е бил управляван лично от него.

Съгласно чл. 188, ал.1 от ЗДвП, собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение.

По изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила. Правото на защита на жалбоподателя не е нарушено по изложените по-горе съображения.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав

Р Е Ш И

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1930/19.12.2016 година по НАХД № 5686/2016 година на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                        2.