ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 15.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на петнадесети април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 204 по описа за 2015 година.                  

 

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.С.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на ТД на НАП-Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Д.С.К. против решение № 91а/02.12.2014г. на териториален директор на ТД на НАП Бургас, в частта, с която е потвърдено разпореждане с изх. № 94-Д-434#1/30.06.2014г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас. В жалбата се излага твърдения, че тези задължения са погасени по давност с изтичането на тригодишен срок съгласно чл. 111, б.“в“ от ЗЗД.

 

ПОСТЪПИЛА е писмена молба вх.№ 3440 от 09.04.2015г. от жалбоподателката Д.С.К., с доказателствени искания да бъдат изискани от ТД на НАП актове за установяване на задължения по декларация № 1111357/10.11.2011година и декларация №1111372/14.11.2011 година. След представяне на документите се прави искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът указва на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка документи, като писмени доказателства по делото.

 

Съдът намира направените доказателствени искания на жалбоподателката са относими към спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването да представи по делото заверени копия от актове за установяване на задължения по декларация № 1111357/10.11.2011година и по декларация №1111372/14.11.2011 година.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да сочат други доказателства в срок до следващото съдебно заседание.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 24.06.2015 година от 13.30 часа, за която дата и час страните – уведомени при условията на чл.137, ал.7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:13 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: