О П Р Е Д Е Л Е Н И Е      № 1163

 

гр. Бургас, 25. 05. 2015г.

 

Административен съд Бургас, ХІІ-ти състав, в закрито заседание на двадесет и пети май през две хиляди и петнадесета година, в следния състав:

Председател: Любомир Луканов

като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 204 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Дял трети, Глава деветнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по жалба от Д.С.К. против решение № 91а/02.12.2014г. на териториален директор на ТД на НАП Бургас, в частта, с която е потвърдено разпореждане с изх. № 94-Д-434#1/30.06.2014г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас.

С молба вх. № 4759/22.05.2015г., жалбоподателят е оттеглил жалбата. Моли производството да бъде прекратено.

Съдът намира, че са налице условията за прекратяване на съдебното производство по адм. дело № 204/2015г. по описа на Административен съд Бургас, поради оттегляне на оспорването. Последното е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

Така мотивиран и на основание чл.159, т.8, предл.1 от АПК, вр. с § 2 от ДР на ДОПК съдът

                              

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.К., ЕГН **********, адрес ***, инициирала образуването на адм. дело № 204/2015 г. по описа на Административен съд Бургас;

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 204/2015 г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от връчването му на страните.

СЪДИЯ: