РЕШЕНИЕ

 

                                 1227                      дата  04 юли 2014 г.                 град Бургас

 

                                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХV-ти състав,

в публично заседание на 19 юни 2014 год.,  в следния състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:   1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                         2.ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Андрей Червеняков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 204 по описа за 2014 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Началник на РУ „Полиция”, гр.Айтос против Решение № 249/27.12.2013г., постановено по НАХД № 433/2013г. по описа на Районен съд – Айтос, с което е отменено наказателно постановление № 469/13 от 11.09.2013г. на Началник на РУ „Полиция”, гр.Айтос, с което, за нарушение на чл.103, предл.3 от Закона за движение по пътищата и на основание чл.175, ал.1, т.4 от с.з., на Д.Ж.Д. ***, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.

Съдебното решение се обжалва като необосновано, постановено при съществени нарушения на процесуалните правила. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърждаване на издаденото НП.

В съдебно заседание касационният жалбоподател не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касация се явява лично и моли за оставяне в сила на съдебния акт.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество е неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

Настоящият съдебен състав намира, че съдебното решение не страда от сочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му съдът е формирал правилна фактическа обстановка, която е подробно описана и не е необходимо нейното възпроизвеждане. Доколкото първоинстанционното решение е постановено при изясненост на фактите и изводите на съда са направени след съвкупна преценка и анализ на събраните по делото доказателства, то следва да бъдат споделени изложените от съда мотиви за незаконосъобразно ангажиране административнонаказателната отговорност на ответника по касация на соченото основание. В случая ответника Д.  е санкциониран на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП, която разпоредба предвижда налагане на административни наказания на водач на МПС, който откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението, т.е. релевантните за наличието на съставомерно от обективна страна деяние по чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП са: дадено разпореждане от орган за контрол и регулиране на движението и отказ това разпореждане да бъде изпълнено. Видно от съставеният АУАН и в издаденото въз основа на него НП в същите липсва описание на даденото полицейското разпореждане, като не става ясно каква е била волята на полицейския служител и какво поведение точно е следвало да спазва водача вследствие на предупреждението, което му е отправено, в какъвто смисъл са и изложените от районния съд мотиви. Установяването на релевантни за съставомерността на деянието факти едва в съдебно заседание пред районния съд е довело до ограничаване правото на защита на нарушителя да разбере за извършването на какво точно нарушение е ангажирана отговорността му и да организира адекватно защитата си срещу констатации обективирани в АУАН и в наказателното постановление.

На основание изложените по-горе мотиви и поради отсъствие на сочените отменителни основания за касиране на решението, същото следва се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №249/27.12.2013год., постановено по НАХД № 433/2013год. по описа на Районен съд – Айтос.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                ЧЛЕНОВЕ: