ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 17.06.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На седемнадесети юни                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:  Галина К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 204 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 15.20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Н., редовно уведомен, се явява лично и с адв.К..

 

         ОТВЕТНИКЪТ Полицейски орган при Първо РУП БУРГАС – М.Н.Д., редовно уведомен, се явява лично.

        

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор К..

 

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.К.: Постъпило е по делото изискания от предходно съдебно заседание нотариален акт. Запознат съм.

         Видях, че по делото е постъпил с писмо от прокурора един диск със запис от видео системата за наблюдение в дома на жалбоподателя. За съжаление обаче считам, че това доказателство дори и да бъде приобщено към доказателствения материал по делото, няма как да бъде ползвано за постановяване на обоснован съдебен акт. В същото време в Районна прокуратура-гр.Бургас тече досъдебно производство, предмет на което е твърдение за извършено от жалбоподателя престъпление по чл.143 от НК по същия случай. Известно ми е, че има назначена съдебно-техническа експертиза по това производство. При разговор с прокурора, каза че не е  готова още експертизата. За да не правим експертиза по това дело, моля да не се приключва събирането на доказателства в днешно съдебно заседание, да се отложи делото с около месец, и да ползваме онази експертиза, която да приложим по настоящото дело. Идеята е преди всичко да бъде установено по настоящото производство, че в нито един момент жалбоподателят с нищо не е дал основание да се счита, че той е извършил или че е имало данни за извършено от него престъпление.

         По делото е представен от административния орган акт за това, че имотът е собственост на жалбоподателя. Всяко лице в по смисъла било на Конституцията на Република България или Конвенцията за защита правата на човека има право да защитава своя дом и най-малкото непрофесионално, непрецизно, недопустимо и на последно място незаконосъобразно би било неговото задържане без да бъде изяснен повода.

         За това моля да не приключвате събирането на доказателства в днешно съдебно заседание, да отложите делото за друга дата и правя официално искане да изискате от Районна прокуратура-гр.Бургас заверен препис от заключението на вещото лице по назначената от прокуратурата експертиза по воденото за същия случай в Първо РУП-гр.Бургас за деяние по чл.143, ал.1 от НК  ДП № 1/2013 по описа на Първо РУП Бургас.

         Моля да ми се даде възможност при положение, че уважите това ми искане, с нарочна молба да посоча номера на воденото в Бургаска районна прокуратура досъдебно производство.

         Експертизата е във връзка със записа на диска.

        

         ОТВЕТНИКЪТ: Във връзка с искането за препис от заключението на експертизата по досъдебното производство, не мога да преценя доколко  това доказателствено искане е относимо към нашия спор и към законосъобразно на издадената от мен заповед.

 

         ПРОКУРОРЪТ: По така направеното доказателствено искане за прилагане на заключението по назначената в досъдебното производство експертиза, аз лично считам, че не може да се ползва като доказателство в настоящия процес заключение по експертиза назначена в хода на досъдебно производство, поради което намирам същото за неоснователно.

 

         По направеното от адв.К. доказателствено искане съдът намира същото за неоснователно, именно поради съображенията изложени и от представляващия Окръжна прокуратура-гр.Бургас, като в тази връзка също следва да се отбележи, че назначената и изготвена експертиза по досъдебното производство дори и да бъде приобщена към друго административно производство, в частност - настоящото, не може да послужи като годно доказателствено средство, което да бъде обсъждано от съда за целите на настоящия процес.

         С оглед на което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ОСТАВЯ без уважение доказателственото искане на адв.К. за събиране като доказателство по делото на съдебно-техническа експертиза, изготвена в досъдебно производство водено в Районна прокуратура-гр.Бургас.

 

         Адв.К.: Нямам други доказателствени искания.

         В днешно съдебно заседание представям и моля да приемете договора за правна защита и съдействие, както и пълномощно за представителство на моя доверител, което съм пропуснал да представя. 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поради представяне на пълномощното на адв.К. за първи път в днешно съдебно заседание заявявам, че потвърждавам извършените от адв.К. до настоящия момент процесуални действия, включително тези по съдебно заседание проведено на 08.04.2013г., както и извънсъдебно постъпилите от моя пълномощник доказателства по делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ: Няма да соча доказателства.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се приключи събирането на доказателства.

 

         Съдът като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         Дава ход на делото по същество.

 

         Адв.К.: Моля да уважите жалбата и като намерите, че административният орган към момента на издаване на обжалваната заповед за задържане на жалбоподателя е незаконосъобразна, да отмените същата с последиците по закон.

         На първо място: Заявявам и моля да констатирате, че Заповед с рег. № 1, издадена в 9.30 часа е изцяло незаконосъобразна. Тя дори не е мотивирана. Посоченото „извършва принуда, като отправя заплаха към  граждани” не позволява на почитаемия съд дори без други данни по делото да  си направи собствени изводи за основателността на същата.

         На второ място: Представеният от административния орган нотариален акт ясно и недвусмислено  говори, че към онзи момент, датата и часът на издаване на оспорената заповед или административният орган не е имал никакви данни за извършено престъпление от страна на жалбоподателя, или пък не си е свършил съобразно законово вменените му изисквания работата си, за да си изясни фактите по случая. Отделен е въпросът, че той всъщност е изпълнявал заповед на началника на групата Д.Д., който му е разпоредил да бъде задържан жалбоподателя, защото лично г-н Д. с този случай, съм убеден, че не се е занимавал. Той просто е взел лицето Н. и го е откарал в районното управление  по разпореждане на дежурната част, дали е офицер или старшина, без значение. Въпросът е много по-проблемен. Въвеждането на едно лице в районно управление в никакъв случай не означава неговото задържане. Там веднага е бил уведомен разследващ полицай Г.Р. и не е било изобщо необходимо да бъде задържан жалбоподателя. Човек, който е бранил собствения си имот. Друг е въпросът, че от полицията, не конкретизирам г-н Д., хал хабер си нямат от права на защита на собствеността, от гражданскоправни отношения, а просто изпълняват план за задържане.

         И доколкото в това производство не жалбоподателят, а някой друг трябваше да установи наличието на данни за извършено от жалбоподателя престъпление, аз считам, че това императивно разпореждане на закона не беше изпълнено или осъществено. Това ми дава основания да помоля да отмените обжалваната заповед на две основания:

         Първо - липса на мотиви, което е абсолютно нарушение.

         На второ място, което е също много важно - липсата на каквито и да е данни за спазване двата основни принципа в административното правораздаване - законосъобразност и принципа на предвидимост. Този човек, отведен в районното управление, е очаквал да получи защита на своите законови признати право на собственост и право на защита. Вместо това е получил заповед за задържане. За удоволствие на други не длъжностни лица, а на други лица, които се  възползват от несъвършенството в работата на полицията.

         Моля, ако уважите жалбата, да присъдите на моя доверител направените по делото разноски, а именно държавна такса и адвокатско възнаграждение.

 

         ОТВЕТНИКЪТ: Първо искам да кажа, че Д.Д., началник група „Охрана” не ми е разпоредил той да отидем да задържим Н.. Разпореждането е дошло от началник сектор „Криминална полиция” до дежурния в дежурната част и след като е разпоредил на дежурния,  разпореди лицето да бъде отведено в управлението.

         Във връзка с това, че жалбоподателят е бранил собствеността си, искам да кажа, че в тази собственост има помещение – автосервиз, което се отдава под наем и тези, които са се обадили, че са били заплашвани, те е трябвало да отидат на работа в този сервиз. След като са били заплашвани с прословутия арбалет, ние сме длъжни да откараме господина и тъжителите, за да могат да се изяснят двете страни.

         А след като са отведени в управлението, трябва да му се пусне заповед за задържане, тъй като ние сме нарушили свободното му придвижване и затова трябва да има заповед за задържане.

         Считам, че заповедта, която съм издал е правилна.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Жалбата против заповедта за задържане, издадена от служителя М.Д. намирам за неоснователна. Считам, че процесната заповед е съобразена със законовите изисквания по чл.63, ал.1 от ЗМВР. Същата е издадена от компетентен орган, в рамките на вменените му от закона правомощия. В настоящия случай е имало основание да се предполага, че лицето е извършило престъпление, като това се доказва и от обстоятелството, че в последствие е образувано досъдебно производство. С оглед на което моля да потвърдите заповедта за задържане като правилна и законосъобразна.

 

         Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.43 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: