ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 08.04.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осми април                                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Росица Дапчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 204 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Н., редовно уведомен, се явява лично и с адв.К. с приложено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ Полицейски орган при ПЪРВО РУП БУРГАС – М.Н.Д., редовно уведомен, се явява лично.

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Дапчева.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК да конституирате Бургаска окръжна прокуратура като страна в производството.

 

Като взе предвид изявлението на прокурора и на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА встъпване в производството на прокурор от Окръжна прокуратура – гр.Бургас.

 

Адв.К.: Нямам възражения по хода на делото.

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.К.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените от административния орган писмени доказателства.

         Правя доказателствено искане и моля на основание чл.144 от АПК, във връзка с чл.176 от ГПК да допуснете въпроси към административния орган:

         Първо, какви данни е имал същият за извършено от жалбоподателя престъпление към момента на издаване на заповедта за полицейско задържане;

         Второ, откъде и какви са тези данни?

         ОТВЕТНИКЪТ:  Смятам, че жалбата е неоснователна, защото съм преценил, че има данни да издам заповед за задържане на лицето. Имаше 2-3 свидетели, които обясниха, че лицето, за което съм издал заповедта за задържане – жалбоподателят, е отправил заплахи към тях и въз основа на тези данни съм преценил, че има данни да издам заповедта, както и въз основа на данни от разследващия полицай. Ние бяхме трима служители, които се отзовахме на място и лично аз взех жалбоподателя от мястото на събитието и отидохме в управлението, където издадох заповедта за задържането му.

         Адв.К.: Може ли административният орган да отговори, на място жалбоподателят показал ли е нотариален акт за собственост на имота и той лично разговарял ли е със свидетелите каква работа имат те в неговия имот.

         Това означава някой да иска да влезе в моя имот и да ме задържат, че аз казвам „Не, няма да влезете вътре”.

         На полицейския орган е показан нотариалния акт за собственост на имота.

         ОТВЕТНИКЪТ: В имота има автосервиз и тези лица, които искат да влязат в имота са работници там. Тези лица, за да отидат в този сервиз, трябва да минат през имота. Това са същите лица, които са били заплашвани.

         Имаше документ, който аз лично не съм гледал.

         Адв.К.: Сервизът, сградата е собственост на жалбоподателя.

         ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е допустима. Доказателствени искания нямам.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените от административния орган писмени, доказателства, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и допълнително постъпилите по делото писмени доказателства, част от тази административна преписка с вх.№ 3304/02.04.2013г.

        

Адв.К.: С оглед отговорите на административния орган по реда на чл.144 от АПК, във връзка с чл.176 от ГПК, в представените от административния орган и началника на І-во РУП-гр.Бургас материали липсва нотариалния акт, който доверителят ми е представил и аз лично съм представил на разследващия полицай. Тук са представени част от документите по административната преписка.

Второ, моля да изискате представеният нотариален акт в І-во РУП-гр.Бургас или да ми дадете възможност в следващото съдебно заседание да го представя аз.

По делото е представено писмо от 16.01.2013г. изготвено предполагам от Д.Д., началник група, който на практика е отдал разпореждането за издаване на заповедта за задържане, а присъстващият тук административен орган (ответникът) е изпълнил разпореждането.

Моля да допуснете до разпит този служител, защото той би трябвало, установявайки фактите, да приеме, че може да има основание за водене на разследване, на проверка, но не и за задържане, защото не може да бъде задържан един човек, който защитава собствеността си. Даже и полицаи, когато не се извършва престъпление вътре, нямат право да влизат в чужд имот.

Много държа на разпита на този полицейски служител, защото без неговия разпит, уверявам Ви, ще остане неизяснена фактическата обстановка.

ОТВЕТНИКЪТ: Ние бяхме поканени да влезем в имота от жалбоподателя. Не сме влизали на сила, с  разпореждане „Отваряй” и т.н.

Адв.К.: Жалбоподателят е задържан за това, че други хора искат да влязат в неговия имот.

ПРОКУРОРЪТ: Въпросът за собствеността намирам ирелевантен,  но все пак по направеното искане, предоставям на съда.

 

По отношение на направеното в днешно съдебно заседание от адв.К. доказателствено искане свързано с представяне по делото на нотариален акт, от който да се установи, че процесният имот е собственост на неговия доверител, доколкото посредством това доказателство биха се изяснили правнозначими за  решаването на спора факти към настоящия момент, съдът намира за необходимо да бъде събрано като доказателство по делото този нотариален акт, за който се твърди, че е представен от пълномощника на жалбоподателя още в рамките на административното производство, поради което следва да бъде част от административната преписка и в тази връзка за административния орган е възникнало задължение за представянето му по делото, поради което съдът намира за необходимо тази страна да бъде задължена да представи исканото доказателство, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административният орган в 7-дневен срок, считано от днес да представи по делото нотариален акт за собственост представен от задържаното лице в хода на административното производство.

 

Що се отнася до доказателственото искане за депозиране на гласни свидетелски показания от лицето Д.Д. изготвило писмо от дата 16.01.2013г., същото находящо се на стр.1 от допълнително представената по делото административна преписка, съдът намира това доказателствено искане за неоснователно, тъй като обвързването му с изготвянето на посоченото писмо сочи, че същото е изготвено от една страна след датата на издаване на обжалваната заповед и в този смисъл съдържащите се в него факти и обстоятелства не могат да бъдат отнесени към момента на издаването на процесния административен акт и в този смисъл искането за депозиране на свидетелски показания от този свидетел съдът намира за неоснователно. Касае се за административен орган, който не е издал процесната заповед и в този смисъл депозирането от него на свидетелски показания съдът намира за неотносими.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.06.2013г. от 14.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: