Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас, 23.03.2011г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV-ти административен състав, на двадесет и четвърти февруари две хиляди и единадесета година, в публично заседание в състав :

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АТАНАС ВЪЛКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                2. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 204 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Атара” ЕООД, с ЕИК 102070112, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”Сливница” 72-74, представлявано от управителя Радка Петкова Пеева, подадена чрез процесуален представител, против решение № 2088, постановено по н.а.х.д. № 4099 по описа на БРС за 2010г., с което е потвърдено наказателно постановление № 749/13.08.2010г., издадено от заместник териториален директор на ТД на НАП – гр.Бургас, с което за нарушение на чл.40, ал.1, вр. чл.47, ал.3 от Закона за счетоводството (ЗСч), на основание чл.47, ал.3 от ЗСч. на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като неправилно и незаконосъобразно. В тази връзка излага довод, че потвърденото от районния съд наказателно постановление е издадено въз основа на АУАН,  съставен при очевидни нарушения на ЗАНН. Оспорва твърдението, съдържащо се в АУАН и в наказателното постановление, че представител на дружеството не се явил за съставянето на акта в указания срок и не бил намерен на адреса за кореспонденция. Твърди, че се е явил в ТД на НАП – гр. Бургас веднага щом получил покана за съставяне на АУАН и в срока, посочен в нея.  Сочи, че по обективни причини, изтъкнати в писменото му възражение против АУАН, не е спазил законоустановения срок за подаване на годишния финансов отчет за 2008 г, но същият е бил входиран заедно с ГФО за 2009г., преди да бъде съставен АУАН. По тези съображения моли съда да отмени оспореното решение и да отмени наказателно постановление № 749/13.08.2010г., издадено от заместник териториален директор на ТД на НАП – гр.Бургас, а при условия на евентуалност - да намали размера на наложената с него имуществена санкция, поради прекомерност на същата и невъзможност дружеството- касатор да я плати. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата. Не ангажира нови доказателства.

Ответникът, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата в съдебно заседание и моли съда да потвърди първоинстанционното решение като правилно и законосъобразно. Не ангажира доказателства.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура пледира решението на Бургаския районен съд като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е основателна по следните съображения:

Предмет на оспорване в производството пред БРС е било наказателно постановление № 749/13.08.2010г., издадено от заместник териториален директор на ТД на НАП – гр.Бургас, с което за извършено нарушение на чл.40, ал.1, вр. чл.47 от ЗСч на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. на основание чл.47, ал.3 от ЗСч. Наказателното постановление е издадено въз основа на АУАН № 0020124/30.06.2010г., съставен от инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Бургас, на „Атара” ЕООД за това, че не е подало в търговския регистър при Агенция по вписванията годишния си финансов отчет за 2008г. в законоустановения срок 30.06.2009г. – деяние, квалифицирано в АУАН като нарушение на чл.40, ал.1 от ЗСч., вр. чл.47, ал.3 от същия закон. Нарушението е  констатирано след извършена съпоставка на всички пререгистрирани по търговския закон дружества, на дружествата, изпратили заявления за ГФО за 2008 г. и след получено писмо № 12-00-338/21.05.2010г. на Агенция по вписванията, при което на „Атара” ЕООД е изпратена покана № 12-00-338/04.06.2010г. да изпрати свой представител в ТД на НАП – гр.Бургас за съставяне на АУАН. Впоследствие, цитираният АУАН е съставен в отсъствие на представител на дружеството, като в него изрично е отбелязано, че задълженото лице не се е явило за съставянето му в указания срок, нито е било открито на адреса му за кореспонденция.

За да постанови оспореното решение, районният съд е изложил мотиви, че с деянието си Радка Пеева – управител на „Атара” ЕОООД, е нарушила чл.40, ал.1 от ЗСч., за което правилно била санкционирана с глоба по чл.47 от ЗСч. Счел е за неоснователни възраженията, че е нарушена процедурата по съставяне и връчване на АУАН и наказателното постановление и е приел, че са спазени правилата, установени в чл.40, ал.2 от ЗАНН. Изложил е съображения, че смяната на счетоводителя не оневинява жалбоподателя за неподаване на ГФО, тъй като съгласно ЗСч. това е негово задължение като управител да организира отчетността.

Решението на БРС е постановено при допуснати съществени процесуални нарушения.

Потвърждавайки наказателното постановление, районният съд неправилно е възприел, видно от мотивите на съдебния акт, съответно  посочил в диспозитива на решението, че с него е наложена глоба, вместо имуществена санкция, при това на Радка Пеева, в качеството й на управител на „Атара” ЕООД, вместо на санкционираното юридическо лице. Административнонаказателната отговорност на едно лице може да бъде ангажирана единствено за извършено административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, установено по надлежния ред чрез съставяне на АУАН на нарушителя. Предвид това, районният съд незаконосъобразно е изменил не само субекта на конкретното административно нарушение, установено с АУАН № 0020124/30.06.2010г., съставен от инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Бургас, но е променил и вида на наказанието, наложено с оспореното наказателно постановление. С така постановеното решение съдът е излязъл извън правомощията си на арбитър по спора, като на практика е „иззел” функциите на административнонаказващия орган. Следва да се посочи, че изменение на наказателно постановление съдът може да направи само по отношение на размера на наложеното административно наказание, не и по отношение на субекта на нарушението, установен с АУАН. Излизайки извън обхвата на контролните си функции, районният съд е ограничил правото на защита на санкционираното лице. Допуснато е съществено нарушение на  процесуалните правила – отменително касационно основание по смисъла на чл.348, ал.1, т.2 от НПК, което не може да бъде изправено от настоящата касационна инстанция.

Предвид разпоредбите на чл.221, ал.2 и чл.222, ал.2, т.1 от АПК, решението следва да бъде отменено и делото върнато на същия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав, който следва да отстрани допуснатото процесуално нарушение съобразно изложените в настоящото решение мотиви.

При новото разглеждане на делото, районният съд като инстанция по същество следва да извърши цялостна проверка за материалната и процесуална законосъобразност на наказателно постановление № 749/13.08.2010г., издадено от зам.териториалния директор на ТД на НАП – гр.Бургас, да обсъди всички възражения на жалбоподателя, като отговори на въпроса дали са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и конкретно на разпоредбата на чл.40, ал.2 от ЗАНН при съставяне на АУАН, както и спазена ли е разпоредбата на чл.34, ал.1 от ЗАНН за съставяне на АУАН.

 Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. второ от АПК, във вр. с чл.222, ал.2, т.1 от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ХІV– ти административен състав,

 

Р   Е   Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 2088 на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 4099 по описа на БРС за 2010г.

 ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд съобразно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.

Решението е окончателно.

                           

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./                                            

                                           2./