Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №    2035     /09.11.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на единадесети октомври , през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                      ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар М. В., изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 2049/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Районно управление Малко Търново при ОД на МВР Бургас, чрез началника си М.С.Т., е оспорил решение № 15/06.07.2018г. постановено по АНД № 40/2018г. на Районен съд Малко Търново, с което е отменено наказателно постановление № 18-0299-000100/06.06.2018г. на началник РУ Малко Търново при ОД МВР Бургас. С наказателното постановление на Н.Ж.Н. ***, кв.“Ветрен“, е наложена глоба в размер на 3 000 лв. за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.3, т.1 от същия закон. Касаторът твърди, че обжалваното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърдено издаденото наказателно постановление. С касационната жалба представя писмени доказателства.

В съдебно заседание касаторът, чрез законния представител – началник на РУ Малко Търново М.Т., поддържа касационната жалба и пледира за отмяна на оспореното решение и потвърждаване на наказателното постановление.

Ответникът по касация, чрез представител по пълномощие, оспорва касационната жалба и иска от съда да остави в сила обжалваното решение на Районен съд Малко Търново.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е основателна, а обжалваното решение предлага да бъде отменено.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно.

Съдебният състав на Районен съд Малко Търново е приел, че наказателното постановление е незаконосъобразно и го е отменил, тъй като в хода на съдебното производство е представено копие от фискален бон, издаден от „ОМВ България„ООД, с който е удостоверено, че на 30.05.2018г., в 07:05ч. е закупена винетка 18К1 месечна със сериен № 320002179888# за автомобил с рег.№ А7473МВ. Поради този факт съдът е направил извод, че в случая е налице друго нарушение, за което Н. не е наказан, а именно незалепването на винетен стикер – чл. 100, ал.2 от ЗДвП.

Административнонаказателната отговорност на Н.Ж.Н. е ангажирана за това, че на 30.05.2018г. в 15:27ч. е управлявал товарен автомобил с рег.№ А7473МВ, с прикачено ремарке с рег. № А1044ЕК, по път първи клас №9 (ПП 1-9 КПП Босна, посока гр. Бургас) без заплатена винетна такса за движение по републиканските пътища.

С касационната жалба е представен дубликат на фискален бон издаден от „ОМВ България” ООД, отразяващ същия номер транзакция – 2584833, какъвто е номерът на транзакция на копието от фискален бон, представено пред районния съд. Според дубликата предмета на продажба е винетка 18К1- месечна за сумата от 134.00 лв., както е според фискалния бон, представен пред районния съд. В дубликата серийният номер на винетката е абсолютно идентичен със серийния номер, отразен в копието на фискален бон, представен пред районния съд - сериен № 320002179888#, но за разлика от копието на фискалния бон, според дубликата транзакцията касае винетка за автомобил с рег. № А4745КТ, извършена на 08.01.2018г. в 14:02ч., а не на 30.05.2018г. в 07:05 ч. В потвърждение на удостовереното с представения дубликат на фискалния бон със същия номер транзакция, е представена извадка, заверена от служител на „ОМВ България” ООД, според която на 30.05.2018г. на същата бензиностанция са продадени 6 винетки, пет от които на стойност 97.00 лв. всяка и една винетка на стойност 15.00 лв. Никоя от продажбите не е извършена в 07:05ч., както и никоя от винетките не е за автомобил с рег. № А7473МВ.

Тези доказателства, при съобразяване и на факта, че наказаното лице не е възразило при констатиране на нарушението и съставянето на АУАН, че има платен и закупен винетен стикер, водят до извода за съмнение, че представеното копие на фискален бон, намиращо се на л.6 от АНД № 40/2018г. по описа на Районен съд Малко Търново, е неистински или подправен документ.

По делото няма други доказателства, които да опровергават фактите, констатирани от наказващият орган. АУАН е съставен в деня и часа на констатиране на нарушението. Наказателното постановление е издадено една седмица по-късно. Не са налице нарушения на чл.34 от ЗАНН. Всички констатирани факти, които имат отношение към съставомерността на деянието са описани. Не са допуснати други нарушения на процедурата, регламентирана в ЗАНН за съставяне на АУАН и издаване на наказателно постановление.

По тази причина съдът счита, че обжалваното решение като неправилно следва да бъде отменено, а по съществото на спора следва да бъде потвърдено наказателното постановление издадено от на началник РУ Малко Търново при ОД МВР Бургас

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 15/06.07.2018г. постановено по АНД № 40/2018г. на Районен съд Малко Търново.

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18-0299-000100/06.06.2018г. на началник РУ Малко Търново при ОД МВР Бургас, с което на Н.Ж.Н. ***, е наложена глоба в размер на 3 000 лв. за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП, на основание чл. 179, ал.3, т.1 от същия закон.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: