ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети октомври                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2048 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Т.Ц., майка на Е.П.Б., редовно призована, се явява лично и с адвокат Л., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Комисия за защита от дискриминация, редовно призовани, не изпращат представител.

 

На 15.10.2018 г. по делото е депозирано становище от ответника, в което становище не възразява да бъде даден ход на делото, оспорва жалбата, заявява, че няма други доказателствени искания и излага съображения по същество на спора.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.И.П. – директор на СУ „Йордан Йовков“, редовно призована, се явява лично и с адвокат К., редовно упълномощен.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.К.Т. – класен ръководител в СУ „Йордан Йовков“ – гр. Бургас, редовно призована, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Регионално управление по образованието – гр. Бургас, редовно призовани, не изпращат представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба против Решение № 223/29.05.2018 г., постановено от Комисия за защита от дискриминация, с което решение жалбата на настоящия жалбоподател е била отхвърлена от комисията и същата е решила, че с действията настоящите заинтересовани страни А.И.П. и Д.К.Т. не са осъществили дискриминация по признак „увреждане“ по отношение на Е.П.Б. – дъщеря на жалбоподателката.

 

АДВОКАТ Л.: Поддържам жалбата.

Моля по чл. 176 от ГПК да допуснете да бъдат зададени следните въпроси на Д.К.Т.:

Вярно ли е, че Е.Б. не е посещавала часовете по физическо възпитание и спорт?

Вярно ли е, че Е.Б. не изисква постоянна подкрепа от страна на възрастен при извършване на дейности в час.

Моля да допуснете до разпит М.Г., която е ***, която е работила с Е., да даде оценка на Е. относно възможностите за ограмотяване за периода 2016-2017 г. и М.П. – ***, също работила с Е., за същите обстоятелства. Ако прецените, че не са необходими двама свидетели за доказване на едни и същи обстоятелства, то държим на разпита на М.Г..

 

АДВОКАТ К.: Ние оспорваме жалбата, като считаме, че решението на комисията е правилно и обосновано и постановено при обсъждане на всички събрани пред комисията писмени и гласни доказателства.

С оглед направените доказателствени искания в днешно съдебно заседание, противопоставям се същите да бъдат допуснати, тъй като същите бяха поискани пред комисията и бяха обосновано отхвърлени от комисията.

По отношение на доказателствените искания за разпита на двамата специалисти на свободна практика, които са работили с Е. в училище „Йордан Йовков“, в преписката има представени подписани от тях писмени експертни становища и считаме, че с гласните доказателства няма да се наведат факти и обстоятелства, които да са различни от изявленията в техните писмени становища пред комисията.

 

Противопоставяме се на искането за даване на обяснения по чл. 176 ГПК от заинтересованата страна, тъй като въпросите, по които посочиха, че искат да бъдат дадени обяснения, всъщност ние не оспорваме и това е видно от приложените документи, че детето не е посещавало час по физическо възпитание, но не разбирам втория въпрос.

АДВОКАТ Л.: Оттеглям втория въпрос.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Не следва да допуска по реда на чл. 176 от ГПК обяснения на заинтересована страна и възможност за задаване на въпроси, тъй като фактът, че детето не е посещавало занимания по физическо възпитание и спорт не е спорен между страните и следва да бъде приет като такъв и предвид изричното признание на заинтересованата страна Д.Т..

Допустимо е и следва да бъде уважено искането за събиране на гласни доказателства, като бъдат допуснати в качеството на свидетели лицата, посочени от пълномощника на жалбоподателката.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ОТХВЪРЛЯ искането на пълномощника на жалбоподателката да бъдат задавани въпроси на заинтересованата страна Д.Т. по реда на чл. 176, ал. 2 ГПК.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата М.Г. – *** и М.П. – ***, които следва да бъдат призовани на посочения от пълномощника на жалбоподателката адрес по месторабота – ***.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.11.2018 г. от 10:30 часа, за която дата страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призоват свидетелите.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: