ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 13.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тринадесети май                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2048 по описа за 2014 година

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощена. 

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Г. и юрисконсулт Т., редовно упълномощени.

 

Явява се вещото лице инж.Д.Л..

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-химическа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

Д.В.Л. – 63 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Коя от двете позиции 2707 или 2710 описва най-специфично продукт с характеристики като процесния?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Позиция, която най-точно описва процесния продукт е 2710, тъй като той е продукт от нефтен произход, нефтена фракция, съдържаща високо(кипящи въглеводороди с температура на начално кипене над 350оС и отговаря на класификацията на тежки масла, съгласно Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура за код 2710 1971.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Тъй като в заключението сте изразили становище, че продуктът може да се характеризира като сурово масло, считате ли, че в рамките на позиция 2707, подпозицията, в която може да бъде класифициран продуктът е позиция 2707 9919?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: За да се проследят характеристиките на процесния продукт с продуктите от всяка една подпозиция на код 2707 съм изготвила сравнителен анализ, който е отразен в Приложение № 2 към експертизата и проследявайки всяка една подпозиция, характеристиките на продукта, сравнявайки с процесния продукт съм стигнала до заключение, че той може да се класира като аналогичен продукт на сурово масло в позиция 2707 9919, т. 2. В т. 1 са посочени продукти, които са получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, а в т. 2 са включени аналогични на тях продукти. Дадено е определението за аналогичност и съм се съобразила с него да кажа, че показателите дават основание да кажем, че продуктът е аналогичен на сурово масло.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Тъждествени ли са понятията „качествен състав” и „качествен елементен състав”, тъй като в т. 2 на подпозиция 2707 9911 и 2707 9919 е дадена дефиниция, като под аналогични продукти се разбират тези, в които ароматните съставки преобладават над неароматните и аналогични се считат тези продукти, които имат качествен състав, подобен на тези продукти, посочени в т. 1, кое е по-общо понятие?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Качеството и качественият състав на едно химично съединение се дефинира като съвкупност от показатели и по този повод съм разработила таблицата към Приложение №1, която илюстрира кои са тези показатели, които дефинират качествения състав на нефтопродуктите. От основно значение за определяне на качеството на нефтопродуктите е качественият елементен състави, груповият въглеводороден състав. Качественият елементен състав е методът за анализ, при който се определя съдържанието на химичните елементи въглерод, водород и хетероатомите, които са също химични елементи и това са азот, сяра, кислород и други. Груповият въглеводороден състав всъщност се определя чрез метода за определяне на съдържанието на характеристичните групи въглеводороди като парафинови, нафтенови, ароматни и други в даден нефтопродукт.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Може ли да се приеме, че основните показатели, посочени от вещото лице, а именно качествен елементен състав и групов въглеводороден състав са достатъчни, за да се открие аналогия  между процесния продукт и продуктите, получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: В експертизата съм казала, че за дефиниране качеството на нефтопродуктите от основно значение са  именно тези параметри – качествен елементен състав и съдържанието на характеристични групи – парафинови, нафтенови и други въглеводороди, които съм посочила в таблицата. За химичните съединения има и още един показател, но тъй като са подобни химичните съединения не присъстват в нефтопродуктите, не са били обект на разглеждане в настоящата експертиза. За анализ на такива съединения се използват методите за определяне на химичен състав, които съм цитирала в Приложение № 1, но още веднъж казвам основни критерии за дефиниране на качеството са качественият елементен състав, т. е. съдържанието на химичните елементи, които изграждат продукта и груповият въглеводороден състав или групите въглеводороди, влизащи в състава на този продукт.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В тази връзка как количествените различия се отразяват на качествения състав на продукта пак във връзка с таблицата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: В таблицата съм посочила, сравнявайки продуктите от нефтен произход, какъвто е процесният продукт – мазутът, т. е. тежко масло, и продуктите, получени чрез дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. За тези два типа продукти съм сравнила и количествените съотношения, изразени чрез количествен елементен анализ, както и различното съотношение между групите въглеводороди, които влизат в състава на тези два продукта. Отразила съм, че има разлика в тези количествени съотношения и съдържанието на химичните елементи, но те се отразяват върху показатели, които са дефинирани с оглед последващата преработка на продукта и настройка на технологичните параметри на процесите, в които той се използва, а именно деструктивни процеси като каталитичен крекинг, термичен крекинг, хидрокрекинг и други и за каквато цел всъщност, подложен на тези процеси, е внесен този продукт с оглед повишаване добива на светли нефтопродукти.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Къде е посочено – в кой нормативен акт или текст, че евентуално последваща преработка е критерий за класиране на продукта, аналогичен на продуктите, получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани в код по Комбинираната номенклатура 2707 9919?

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам срещу този въпрос. Считам че същият е изцяло правен.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Въпроса задавам, тъй като в Обяснителните бележки единствено и само в т. 1 е налице такъв критерий, а вещото лице в своето експертно заключение не се е съобразило с тази дефиниция.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Основанията да посоча, че аналогичните продукти на суровите масла трябва да претърпят преработка са следните – към текстовете на подпозиция 2707 9919 – „Сурови масла”, съгласно Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура в първа точка са посочени продуктите, получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, за които е обяснено, че търпят преработка преди използването си и във втора точка са аналогичните продукти. По презумпция аз съм счела, че за тях изискването да бъдат подложени на допълнителна преработка е в сила, както за продуктите в т.1.

На второ място, процесният продукт в действителност е суровина, която се подлага на допълнителна специфична преработка. При отговора на предходния въпрос казах, че това са дълбочинни деструктивни процеси, при които с помощта на каталитични и други методи за преработка се получава по-висок добив на светли нефтопродукти. И третият мотив, за да посоча, че аналогичните продукти търпят преработка, е подобна варненска съдебна практика, в която в отговор на запитване до Съда на Европейския съюз като критерий за класиране са посочени предназначението и  последващата преработка на продукта. Това ми е дало основание да посоча, че и аналогичните продукти евентуално претърпяват последваща преработка.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В съдебно-химическата експертиза вещото лице е направило анализ на характеристиките на процесния продукт с тези на продукти от подкласове в позиция 2707 и съгласно този анализ в тези продукти не се съдържа бензол, толуол, ксилол, нафтален, сяросъдържащи фракции, феноли и е възможно да се съдържа минимално количество антрацен, като всички те са известни в научната литература като продукти от дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Как при липсата на тези съединения в процесния продукт вещото лице е установило подобен качествен състав между тях и продуктите, получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Посочените съединения се съдържат в по-ниско кипящите фракции на каменовъглените катрани. В Приложение № 1 съм посочила как се получава високотемпературен каменовъглен катран и кои са фракциите, които се получават чрез дестилация – леко, средно, тежко масло, антрацен. Дадени са даже и температурни граници на кипене на тези фракции. Посочила съм с коя точно фракция се сравнява процесният продукт, а именно от гледна точка на дестилационните си характеристики то е подобен на тежкото и на антраценовото масло. В тези две фракции, получени чрез дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, не могат да се съдържат изброените съединения – бензол, толуол, ксилол, нафтален, сяросъдържащи фракции, феноли и антрацен, тъй като те имат много по-ниска температура на кипене. За тях има други подпозиции в код 2707, като бензол, толуол и т.н. са изредени в анализа по Приложение № 2 и са посочени какви са характеристиките на тези продукти. Така например бензолът кипи при 80о С и няма как да се съдържа в тежка фракция като процесния продукт. Също няма как да се съдържа тежкото и антраценовото масло в каменовъгления катран.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Съществува ли аналогия в качествения елементен състав, груповия въглеводороден състав и тегловното съдържание на ароматни състави между процесната стока и стоките с код по Комбинираната номенклатура 2707 9999?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: В текстовете към код 2707 9999 е посочено, че се включват тежки масла, различни от суровите, които са получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани или аналогични продукти на тези масла, при условие, че отговарят на определени критерии и същите са посочени от подточки от а) до г) от тази подпозицията. С други думи критерии за аналогичност тук са посочени изрично в тази подпозиция и са различни от цитираните от юрисконсулт Г..

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Защо приемате, че изискванията, които са от точка а) до точка г) са задължителни за всички продукти, които са описани в код по Комбинираната номенклатура 2707 9999, след като преди самото изброяване има изречение, че между тези продукти могат да бъдат изброените продукти, които да отговарят на тези изисквания?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Хипотезата за непълнота на списъка на продуктите, които са включени в тази подпозиция, беше обект на дискусия в предходни дела и обект на запитването по дело №2498/2012 г. по описа на Административен съд Бургас до Съда на Европейския съюз. В отговор Съдът на Европейския съюз приема тази хипотеза, но никъде не изключва аналогични продукти да не отговарят на условията, посочени в точки от а) до г), т. е. изискването да отговарят на тези условия според мен е императивно заложено.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: В отговор на въпрос № 6 от съдебно-химическата експертиза казвате, че доказателство, че даден продукт е получен от първично преработване са стойностите на показателите бромно число, толуенов еквивалент, ксиленов еквивалент и пептизационно число. Откъде черпите тази информация и срещали ли сте в тълкувателните текстове, касаещи тарифирането, тези показатели като изискване за продукта,  че е получен от първично преработване.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам срещу този въпрос. Считам че в него се съдържа правен елемент. Вещото лице следва да отговори на поставените въпроси, като изхожда от знанията, придобити от своето образование и професионален опит. Няма основание да се задава въпрос дали в тълкувателните текстове към Комбинираната номенклатура се съдържат тези показатели.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Посочените показатели, а именно бромно число, толуенов еквивалент, ксиленов еквивалент и пептизационно число са изведени като характеристика на продукти, получени при първична преработка на базата на богатия производствен опит и научно-изследователска дейност в областта на нефтохимията и нефтопреработката.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Други въпроси нямам. Оспорвам експертизата, предвид факта, че вещото лице без да е компетентно е направило опит да извърши тарифно класиране, поради което и насочва съда в определена посока по отношение тарифното класиране на стоките. Считам че вещото лице няма право да прави правни изводи, а само фактически такива по отношение на характеристиките на продукта.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Изложеното от ответника е неоснователно. Вещото лице Л. е дала изключително подробни характеристики на процесния продукт. Тъй като целта на експертизата е да се дадат обективните характеристики и свойства на продукта, за да може да се извърши правилно тарифно класиране, какъвто е настоящият спор, не е възможно продуктът и неговите характеристики да се обсъждат отделно от  текстовете на Комбинираната номенклатура и Обяснителните бележки към нея. В този смисъл считам, че заключението следва да бъде прието.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям молба за извършване на допълнителна експертиза, по която вещото лице да отговори след анализ на контролната проба, която се съхранява в митническата администрация. Подчертавам, че в самата митническа лабораторна експертиза липсва становище, че продуктът не е сурово масло. В този смисъл административният орган напълно необосновано го добавя в своето решение и не представя никакви доказателства, че продуктът не е сурово масло, тъй като качественият състав на даден продукт е посочен изрично като показател за аналогичност с продуктите, получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани и тъй като от заключението на вещото лице стана ясно, че качественият състав на процесния продукт се определя от неговия елементен и групов въглеводороден състав, считам, че за пълно доказване на застъпената от нас позиция, че продуктът има качествен състав, аналогичен на продуктите от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, е необходимо да се изследва продуктът по показателите, посочени в представената от мен молба и да се установи категорично какъв е неговият качествен състав.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да не бъде допускана така поисканата с нарочна молба експертиза, тъй като считам, че същата няма да доведе до ясен отговор на поставения въпрос и по-ясно няма да спомогне за изясняване предмета на спора, а именно тарифно класиране на стоката. Така поставените въпроси за анализ съдържанието на сяра, водород, въглерод и азот още веднъж считам, че няма да спомогнат за определяне тарифното класиране на стоката. По отношение въпроса за анализ на групов въглеводороден състав на продукта по метода ASTM D - 2007 ноторно известен факт, както на двете страни, така и на Административен съд Бургас е, че няма акредитирана лаборатория в България, която да използва този метод да извърши този анализ, с което още веднъж считам, че експертизата е неоснователна и моля да не бъде допускана, а също така по делото е приложено молба-становище от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, в което те сочат допуснати съществени процесуални нарушения при взимане на пробите. Остава неизяснен въпросът как „Лукойл Нефтохим Бургас” АД оспорва начина на вземане на пробите, извършената от Митническа лаборатория Русе експертиза, изготвена именно на тази проба, а в настоящото дело с изрична молба иска да бъде извършен анализ именно на тази проба, която се съхранява в МП „Пристанище Бургас център”.

 Считам че вещото лице, с допуснатите и изслушани до настоящия момент по настоящото дело експертизи е отговорило достатъчно просторно, разширено, че е налице сходство и няма как при наличие на такъв отговор от вещото лице „Лукойл Нефтохим Бургас” АД да иска да отговори на въпрос, че ще е налице еднакъв качествен състав на продуктите, получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани и продукта, предмет на настоящото дело.

Представям и моля да приемете като доказателства по делото 2 броя обвързваща тарифна информация,  доклад на група на европейските митнически лаборатории, доклад за участие в междулабораторно изпитване и сертификат за акредитация на Митническа лаборатория Русе.

Няма да сочим други доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: По отношение на представените 2 броя справки за обвързваща тарифна информация, считам същите за недопустими доказателства, тъй като нямат автор и няма как да се установи тяхната идентичност. Освен това обвързваща тарифна информация се издава на конкретен търговски оператор и може да се използва само от него и то само след изрично установяване когато става въпрос за идентичен въпрос. В случая обвързващата тарифна информация, издадена  на търговски оператор, различен от жалбоподателя, за продукти, различни от процесния, е недопустимо доказателство по спора.

По отношение на представения доклад на група на европейските митнически лаборатории, също считам, че е недопустимо доказателство, тъй като няма автор. Освен това с подобен доклад не може да се установява техническата компетентност на лабораторията и коректното прилагане на метод за анализ.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме допълнителното заключение на вещото инж.Л. като компетентно и добросъвестно изготвено и определи възнаграждение за положения труд.

Следва да приеме като доказателства по делото представените от юрисконсулт Т. в днешно съдебно заседание заверени преписи на доклад за участие в междулабораторно изпитване; заповед № 137/19.07.2010 г.; заповед №ЗМ-4000-56/23.04.2014 г. на Началник на Митница Русе; сертификат за акредитация на Митническа лаборатория Русе. Останалите документи, представени от процесуалния представител на ответника, не следва да бъдат приемани като доказателства по делото, тъй като няма характер на официални документи.

Следва да уважи искането на жалбоподателя за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, като вещото лице да даде отговор на поставените от жалбоподателя въпроси, след като извърши изследване на конкретния продукт. Искането е основателно затова, защото вещото лице в заключението си многократно заяви, че изводът за сходство на продукта с продуктите, описани в код 2707 9919, е направен въз основа на наличието на приложения сертификат за качество на продукта и въз основа на научни публикации, касаещи характеристиките на продукти от този тип, без да е извършило изследване на конкретния продукт.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. Л., представено и изслушано в днешно съдебно заседание.

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от юрисконсулт Т. в днешно съдебно заседание заверени преписи на доклад за участие в междулабораторно изпитване; заповед № 137/19.07.2010 г.; заповед №ЗМ-4000-56/23.04.2014 г. на Началник на Митница Русе; сертификат за акредитация на Митническа лаборатория Русе.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 250 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-химическа експертиза, като вещото лице да даде отговор на поставените от жалбоподателя въпроси в молба, представена в днешно съдебно заседание, след като извърши изследване на конкретния продукт.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 100 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.09.2015 г. от 10:50 часа, за която дата страните и вещото лице – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: