ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 18.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети март                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2048 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, за него се явява юрисконсулт М., редовно упълномощена. 

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно призован, за него се явява юрисконсулт Г., редовно упълномощена.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

 

По делото е постъпила молба от вещото лице Д.Л.,  в която заявява, че поради голяма ангажираност като вещо лице по множество дела на Административен съд Бургас, не е успяла да изготви заключение по възложената експертиза. Моли да й бъде даден допълнителен срок за изготвяне на заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да се уважи молбата. Представям и моля да приемете молба-становище с копие за ответника, в която са изложени доводи относно незаконосъобразността на оспореното решение, с приложено Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки, както и проект на Регламент за суспендиране на мита.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Относно молбата на вещото лице, предоставям на съда.

Представям и моля да приемете преводи на документи, които са представени по делото на чужд език, заедно с фактура за заплащане на преводите.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме възражение за приемане на доказателствата.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от юрисконсулт М., като становището следва да бъде приложено към делото, впоследствие и взето под внимание от съда при постановяване на акта. Следва да бъдат приети като доказателства, представените от пълномощника на ответника преводи на документи, приети като доказателства по делото, изготвени на чужд език.

На вещото лице следва да бъде дадена възможност да изготви възложеното заключение.

По тези съображения, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото заверени преписи от следните документи, представени от процесуалния представител на жалбоподателя - Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки, одобрено със заповед на директора на Агенции „Митници” и Предложение за изменение на Регламент на Съвета на ЕС, изготвен на английски език и в превод, както и преводи на документи, представени и приети по делото като доказателства, изготвени на чужд език.

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице да изготви възложената експертиза.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.05.2015 г. от 11:00 часа, за която дата  страните са редовно уведомени при реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: