ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 17.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети декември                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2048 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 12:25 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно призован, се явява юрисконсулт Г., редовно упълномощена от днес.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам жалбата и моля да приемете представените със същата доказателства.

Поддържам искането за назначаване на съдебно-химическа експертиза с въпроси, формулирани в жалбата, като добавям още три въпроса, които са формулирани в нарочна молба, която представям в днешно съдебно заседание, с копие за ответника.

Представям и моля да приемете преводи на сертификати за качество на процесния продукт, които са приложени към жалбата по административен ред.

Представям и моля да приемете писмо от заместник-директора на Агенция „Митници” от 23.09.2009 г., адресирано до „Лукойл Нефтохим Бургас”АД, от което е видно, че за стока подобна на разглежданата, е дадено указание за тарифиране в позиция 2710.

Моля да задължите ответника да представи превод на документите от административната преписка, които са на чужд език.

Нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Оспорвам жалбата изцяло. Считам същата за неоснователна.

Предвид представеното в днешно съдебно заседание писмено доказателство, а именно писмо регистрационен индекс 2644/41 от 23.09.2009 г., възразявам същото да бъде кредитирано като годно доказателствено средство, тъй като на първо място това писмо касае конкретна операция, за която е било отправено запитване до Агенция „Митници”. Касае се за износ, а в настоящия случай процесният продукт се внася за преработка, за специфично предназначение, още повече, че ако този код беше деклариран от жалбоподателя, тарифната ставка на този код е много по-висока и не виждам по какъв начин страната би могла да се  възползва от декларирането на този код.

По отношение искането за допускане на експертиза, възразявам да бъде допусната по този начин, като се назначи само едно вещо лице. Правя молба за допускане на комплексна експертиза, в която да вземат участие освен химик, който е вещ в областта на нефтопродуктите, и специалист в областта на продуктите, получени при преработка на въглища, както и специалист по тарифно класиране, като ако допуснете комплексна експертиза, бих могла да посоча такъв специалист в тарифното класиране.

Във връзка с въпросите, които са формулирани в жалбата от първо до четвърто тире, представям и моля да приемете сертификат за акредитация на Митническа лаборатория Русе, който е придружен със заповед, от която се вижда кои са методите, които попадат в обхвата на акредитация на лабораторията. Твърдя, също така, че акредитация за метода по Приложение А не се изисква, тъй като няма изрично изискване в Закона за митниците, в Правилника за прилагането на Закона за митниците, както и в Регламент 2913/92, който е действащ на територията на целия Европейски съюз, този метод да попада в акредитация и лабораторията, която го извърша да бъде акредитирана. Съгласно изискванията на Закона за акредитация единствено и само когато има изрични разпоредби за акредитация на лаборатория за извършване на конкретни изследвания, тази акредитация е задължителна. Твърдя че е налице пожелателно изискването за акредитация, същото има пожелателен характер. Моля и след като разгледате нашето искане, вещо лице, което да е химик в областта на нефтопродуктите, да бъде допуснато като такова, различно от Д.Л., тъй като желаем да чуем и друго мнение на друго вещо лице – химик.

По отношение на третия въпрос от молбата, която е представена от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, дали митническата администрация съхранява контролна проба от продукта, моля да ми предоставите срок, тъй като на този въпрос мога да отговоря след справка в митническия пункт и същият е излишен.

Моля на вещото лице да бъде поставен и следният въпрос: Да изброи продуктите, получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, предвид легалните текстове на Комбинираната номенклатура и тълкувателните текстове на Обяснителните бележки на Хармонизираната система за позиция 2707 и Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура към кодове  по Комбинираната номенклатура 2707 9911 и 2707 9919, с които да сравни процесния продукт и да уточни с кои точно от тези продукти е извършило сравнение, как и на каква база и на какви документи установява аналогичността на процесния продукт с тези продукти.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, че представения сертификат за акредитация, заедно със заповед, не са достатъчни да се отговори на въпросите, поставени в жалбата към експертизата, тъй както в случая е от значение дали митническата лаборатория е била акредитирана по приложените методи към датата на изпитване на процесния продукт. Съгласно Закона за националната акредитация на органи за оценяване съответните акредитации биват спирани или временно ограничавани, или променяни.

Във връзка с искането да бъде назначен специалист в областта на продуктите, получени при преработка на въглища, считам че за това също е необходима специалност химия, поради което считам същото за неоснователно. Категорично се противопоставям да се назначи специалист в областта на тарифното класиране, тъй като това е правна дейност и не са необходими специални знания.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: По отношение на това дали към момента на извършване на митническата лабораторна експертиза, лабораторията е разполага с акредитация, експертизата е извършена на дата 24.09.2014 г., в сертификата е посочен начален момент на акредитацията и срок на валидността й, като тази дата влиза точно в периода на акредитация на лабораторията – от 2012 до 2016 година.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези, представени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

Следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи и превод на документите, съдържащи се в административната преписка, изготвени на чужд език.

Като доказателство следва да бъде приет и представения от ответника сертификат за акредитация, придружен със съответната заповед, като тези доказателства не са пречка да бъде извършена проверка относно обстоятелствата, касаещи акредитацията на митническата лаборатория към датата на извършване на изследването от назначено по делото вещо лице.

Съдът намира за неоснователни исканията на ответника за допускане на комплексна експертиза, тъй като формулираните от жалбоподателя въпроси са такива, че да е възможно отговор да им бъде даден от вещо лице – химик, специалист по нефтопродукти.

Неоснователно е и искането за определяне на вещо лице специалист по тарифно класиране, тъй като в случая именно това е спорният предмет по делото, по отношение на който съдът следва да вземе решение.

Неоснователно е и искането на ответника по делото да бъде назначено вещо лице, различно от инж. Л., с аргумент да бъде изслушано и друго мнение. Към настоящия момент инж. Л. е изготвила значителен брой експертизи по дела, които са на производство пред Административен съд Бургас и приключили такива и по нито едно от  тези дела не е направено възражение от страните досежно професионалната квалификация, компетентност и заинтересованост на това вещо лице.

Искането за поставяне на въпрос от страна на ответника към вещото лице следва да бъде уважено само в първата му част, като следва да бъде поставена следната задача на вещото лице: да изброи продуктите получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, предвид легалните текстове на Комбинираната номенклатура и тълкувателните текстове на Обяснителните бележки на Хармонизираната система за позиция 2707 и Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура към кодове по Комбинираната номенклатура 2707 9911 и 2707 9919, с които да сравни процесния продукт, тъй като в случая не се касае до наличие на нормативна регламентация, на която вещото лице да се позовава, а на изследване на химични показатели на съответни продукти, въз основа на които се извършва сравнението.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени в днешно съдебно заседание от процесуалните представители на страните.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи преводи на документите, приложени към делото, изготвени на чужд език, както и в 7-дневен срок от днес да представи по делото справка, съдържаща информация относно налични количества от процесния продукт, с оглед възможността за извършване на допълнителен анализ.

ДОПУСКА извършването на съдебно-химическа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от жалбоподателя в жалбата му и в писмената молба, представена в днешно съдебно заседание, с изключение на този дали при ответника се съдържат количества от процесния продукт, както и да отговори на въпроса, формулиран от ответника в днешно съдебно заседание, с уточнението, направено в обстоятелствената част на определението.

За вещо лице НАЗНАЧАВА инж. Д.Л..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 250 лева, от които 200 лева да се внесат от жалбоподателя и 50 лева – от ответника, в 14-дневен срок от днес.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.03.2015 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл.137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            СЪДИЯ: