ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 11.11.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На единадесети ноември                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2048 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 15.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АЛЕН МАК 2003” ООД, редовно уведомен, се представлява от адв.М., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М., който представя пълномощно.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.М.: Поддържам подадената жалба.

Доказателствени искания: Моля да бъде назначена комплексна съдебно-техническа експертиза, за което представям нарочна молба с въпроси подробно изброени в нея, с препис за ответната страна.

 

         Юрисконсулт М.: Оспорваме жалбата. Считам същата за неоснователна.

         Нямаме възражение относно искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, но процесуалният представител на жалбоподателя да направи следните уточнения:

         Въпрос 1 – дневниците за продажби на кой?

         Адв.М.: Отнася се за Доставчиците.

Юрисконсулт М.: Въпрос 2 не знам каква връзка има, в смисъл ако има грешка там, тя се поправя по друг начин.

Адв.М.: Отнася се за Дневниците за покупки.

         Юрисконсулт М.: Възразявам по допускането на въпрос 2  с подвъпроси 2 и 3 по тази точка, като считам, че ако има несъответствие то тогава проблемът е друг и се решава по друг начин.

         Въпросът Как са извършени плащанията – първо, това не е релевантно за спора. Дали са осчетоводили доставчиците – този въпрос също не е спорен; Дали са притежавали доставчиците материалите – значи вещото лице трябва де е ясновидец да отговори на този въпрос.

         Считам ирелевантен въпрос 5.

         Не виждам по кой въпрос се изискват специални знания,  за да се назначи вещо лице. Не знам какво вещото лице ще проверява счетоводството на доставчика, защото експертизата, която се иска е техническа.

         От тези доставчици не са извършени услуги и затова е отказан данъчен кредит. Никъде не написано, че въпросните строежи липсват в действителността.

          Тъй като жалбата е подписана от Н.Д., а подписът положен в края на жалбата считам, че е на упълномощеното лице Я.Д., който е получил ревизионния доклад, където е положен същия подпис, моля да бъде изяснено дали жалбоподателят поддържа така представената жалба. Подписът е като „Я” и подписа в ревизионния доклад също, а жалбата е от Н.Д..

 

         Адв.М.: Не мога да кажа дали подписа на жалбата изхожда от моя доверител. Ако колегата се притеснява, няма проблем да приложа нотариално заверени документи.

 

         Юрисконсулт М.: Ревизионният доклад е връчен на 12 април и това лице, което го е получило, мисля че се казва Я., има подпис и на други документи, защото същият кореспондира с нашата дирекция.

 

          Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото събраните в хода на проведената ревизия писмени доказателства.

        

         Намира доказателственото искане на адв.М. за назначаване на съдебна експертиза по делото за основателно, доколкото посредством тази експертиза биха се установили правнозначими за решаване на делото факти, поради което на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НАЗНАЧАВА комплексна съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като извърши оглед на място на процесните недвижими имоти, по отношение на които са били фактурирани СМР, същите подробно описани в т.6 в депозираната днес молба от адв.М., да отговори на поставените от този пълномощник въпроси съдържащи се в депозираната днес молба.

         Експертизата да се изготви от вещото лице А.А. при депозит в размер на 400 лева вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

        

         УКАЗВА на жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес да посочи лицето, което е подписало депозираната пред съда жалба и в случай, че жалбата е подписана от лице различно от представляващия Н.Д., да се посочи това лице и съответно представителя на дружеството при необходимост да потвърди извършените процесуални действия по депозиране на настоящата жалба.

 

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 24.02.2014г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

         Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: