ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 02.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На втори юли                                            две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2047 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 15:33 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Бургас строй инженеринг” ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Н. с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице С.И..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило заключение на съдебно-техническата експертиза в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-техническата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

С.Ж.И.  – 58 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение.

АДВОКАТ Н.: Аз нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Имам един уточняващ въпрос към вещото лице. На стр. 5 от заключението, най-долу сте посочили начина, по който изчислявате броя на работници, необходими за извършване на тази дейност. Посочили сте десет месеца за извършване на дейността. Откъде взехте тези десет месеца?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Експертно, технологично за тези видове работи съм преценил, предвид технологията, която трябва да се спазва. Основно видовете работи са по конструкцията, която включва кофраж, армировъчни работи и бетонови работи, след изготвяне на кофража, следва полагането на армировката и след което вече се излива бетона. Всяка една от тези строителни операции изисква технологично време за извършването и и конкретно в случая за свързването на бетона. Имайки предвид това, аз съм определил, че за този обем изпълнени строително-монтажни работи са необходими десет месеца.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: На стр. 3 от заключението, таблицата, която сте дали и сте описали актове обр. 19, № 4 от 01.06.2008г. и по-долу сте посочили какви са дейностите, които са извършени. Гледайки последващите актове, установяваме, че на всеки месец са съставяни. Възможно ли е тази работа по акт обр. 19 № 4 да е свършена за един месец приблизително, базирайки се на следващите протоколи, защото в следващия акт № 5, дейността, която е извършена е идентична с тази като обем с предходния. Въпросът ми е: Може ли в рамките на около месец да бъде свършена тази работа?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Датата на съставянето на актовете по принцип е относима към датата на изпълнението на строително-монтажните работи, но по една или друга причина чисто административно или бюрократично понякога се забавя, така че не смея да твърдя, че точно към датата на съставянето на акта, ако е 01.06.2008 г., то точно тогава са били свършени тези строително-монтажни работи. Може седмица след това да е съставен, защото се съставя от инвеститора и строителя.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Технологично възможно ли е в рамките на месец да бъде извършена тази работа, актувана с акт обр. 19?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Да, възможно е.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Връщам се на първи въпрос. Понеже сте приели, че за десет месеца е извършена работата и сте посочили, че около седем души са необходими за извършване на дейността, това означава, че ако са по-малко месеците са били необходими повече работници?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Да, на база на плащането от фонд работна заплата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси. Заключението е направено така, както са поставени въпросите. Ще го коментирам по същество след приключване събирането на доказателства.

АДВОКАТ Н.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представеното заключение, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 600 лева, съгласно представената справка-декларация, платими от внесения депозит.

 

АДВОКАТ Н.: Имам искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза с формулирани в нарочна молба въпроси и с оглед отговорите на техническата експертиза и зададените въпроси в икономическата експертиза, както и обстоятелството, че доставчика не е намерен действително в хода на ревизионното производство, тъй като е извън България, ние сме ангажирали счетоводни документи, които са били достъпни за нас от Търговския регистър. Считам че с оглед изясняване на материалната обезпеченост на доставчика ни следва ТД на НАП София да бъде задължена да представи дневниците за покупки за процесния период на доставчика, от които да се види какви материали е закупувал, за които сам приготвила нарочни молби по чл. 192 ГПК за задължаване на тези доставчици за представяне на фактурите, с оглед изясняване на това обстоятелство.

В хода на данъчното производство органът по приходите е извършил една единствена проверка на доставчик на „София строй инженеринг” ООД, а именно на „АЙК-ЕМ” ЕООД, като проверката е извършена 2014 г. при положение, че в Търговския регистър е имало данни, че същият е заличен година и нещо преди това, т. е. наблягам на формалистичния подход на органа по приходите. Той е извършил проверка на един единствен доставчик, който е бил заличен.

Представям молби по чл. 192 ГПК с актуални адреси и извадка от Търговския регистър.

Аз твърдя, че нашият доставчик е бил редовно предприятие.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По отношение искането за допускане и изслушване на съдебно-икономическа експертиза, предоставям на съда. Ще коментирам самата експертиза след изготвянето и, но считам, че част от въпросите са неотносими към спора, но въпреки всичко ще коментирам по същество самата експертиза.

Считам, че така направеното искане за предоставяне на данни от трети неучастващи в процеса лица за неотносимо към предмета на спора дотолкова, доколкото наличието на фактури от страна на доставчиците не може да обоснове реалността на една доставка, но въпреки всичко и тях ще коментираме по същество.

 

По доказателствените искания, направени от процесуалния представител на ответника, съдът счита същите за относими към предмета на спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл. 192 ГПК  ЗАДЪЛЖАВА третите неучастващи лица „ТМТ Елком” ООД, „МКМ-БГ Груп” ЕООД, „Перфект Консултинг БГ” ЕООД, „Хелиус” ЕООД, „АБО Гранити” ЕООД, „Корпорация Топливо” АД, „Транзакт Юръп” ЕАД, „Етем България” ЕАД, „Киров” АД, „КДК – Терм” ЕООД, „Хета Асет Резолюшън Ауто България” ООД, „Алас България” ЕООД и „Алпин Билдинг” ЕООД, да представят посочените в съответните молби, представени в днешно съдебно заседание, документи.

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените в молбата на жалбоподателя, представена в днешно съдебно заседание, въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок днес. В същия срок следва да представи по делото доказателство за извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.А., която да се уведоми след представяне на доказателства за внесения депозит, която да започне работа след представяне на доказателствата от третите неучастващи в процеса лица.

 

СЪДЪТ констатира, че ревизионният акт, предмет на настоящото дело, е издаден след повторно ревизионно производство, поради което счита, че с оглед преценката за неговата действителност следва да се представи  ревизионен акт № 021301226/05.06.2013 г., ведно с решение №329/28.10.2013 г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, с което той е отменен в процесния период, както и заповедта за възлагане на първоначалната ревизия, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника в срок до следващо съдебно заседание да представи ревизионен акт № 021301226/05.06.2013 г., ведно с решение №329/28.10.2013 г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП и заповедта за възлагане на първоначалната ревизия.

За събиране на доказателства съдът ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.10.2015 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: