ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 10.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На десети декември                                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2047 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:11 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Бургас строй инженеринг” ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпили от ТД на НАП София, офис „Изток” заверени копия на справки декларации по ЗДДС с дневници – покупки и дневници – продажби за периода 01.01.2008г.-31.12.2008 т., подадени от „София Строй Инженеринг” ООД.

 

АДВОКАТ Н.: Да се приемат представените доказателства. Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приемат доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ТД на НАП София, офис Изток заверени копия на справки декларации по ЗДДС с дневници – покупки и дневници – продажби за периода 01.01.2008 г.-31.12.2008 т., подадени от „София Строй Инженеринг” ООД.

 

СТРАНИТЕ: Други доказателства няма да сочим. Нямаме други доказателствени искания.

 

С оглед изявлението на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Н.: Госпожо административен Съдия, моля да поставите решение, с което уважите жалбата на моя доверител. В хода на настоящото производство по безспорен път се доказа реалното изпълнение на доставките за СМР, като в тази насока бяха събрани писмени доказателства, експертизи досежно реалното изпълнение на СМР, счетоводна експертиза. Ще представя подробни писмени бележки, само бих желала да обърна внимание, че при съвкупната преценка на всички доказателства се установява, че доставчикът „София строй инженеринг” ЕООД е било реално действащо предприятие с активи, с персонал и обстоятелството, че  години по-късно е преустановило своята дейност не може да доведе до извода за неосъществени доставки.

Моля на доверителя ми да бъдат присъдени съдебно-деловодните разноски по приложен списък, съгласно чл. 80 ГПК.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля почитаемият съд да постанови решение, с което отхвърли жалбата като неоснователна и недоказана и потвърди обжалвания ревизионен акт като законосъобразен. Безспорно по делото е установено, че не са налице реални доставки, поради което за жалбоподателя не възниква право на данъчен кредит по процесните фактури. Това се установява, както от липсата на материална кадрова обезпеченост на доставчика, така и от самия договор за извършване на СМР между жалбоподателя и доставчика, за който ние твърдим, че е антидатиран предвид положения печат, предвид датата на сключване на договора и това, че на същия е отбелязано „Бургас Строй Инженеринг” ООД, т. е. такъв е следвало да има през 2009 година, след като се е преместило седалището на тази фирма в гр. Бургас. Това че са налице изрядни фактури, както и осчетоводяването на същите в счетоводството на жалбоподателя и на доставчика, още не доказва реалността на самата доставка. Искам да акцентирам на това, че предмет на спора е не самото извършване на СМР, а че това СМР не е извършено от издателя на тези процесни фактури. Това се установява и от приложените като доказателства по делото и анализирани както в хода на проверката, така и като съображения, изложени в решението на Директора на дирекция ОДОП, че навсякъде като възложител и строител за тези СМР е посочен жалбоподателят, а не неговият доставчик, каквото считаме, че следва да бъде ако действително той е извършил тези СМР.

Подробни съображения са изложени, както казах, в решението на Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас. Моля да съобразите същите при постановяване на вашия съдебен акт. Моля, също така, да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение съгласно Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения в размер на 4660 лева.

Искам да направя и възражение по така представената молба от страна на представителя на жалбоподателя, като считам, че адвокатският хонорар е завишен и не кореспондира със сложността на делото, с оглед което моля да не бъде уважаван изцяло.

АДВОКАТ Н.: Моля при преценка на възражението за прекомерност на адвокатския хонорар, да съобразите разпоредбите на ДОПК, които повеляват, че при такова възнаграждение съдът не може да го намали под двукратния размер по Наредба №1. Очевидно двукратният размер е 9200 лева.

 

Съдът ДАВА на страните 10-дневен срок за представяне на писмени бележки.

СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: