Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      1969                               05.11.2018 година                           гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на осемнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Б. Н., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 2046 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Л.Х.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, против решение № 1008 от 12.07.2018 г. по АНД № 2319/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание касационният жалбоподател не изпраща представител, редовно уведомен. Не сочи нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането ѝ по същество, съдът намира за установено следното:

С обжалваното решение Бургаският районен съд е потвърдил електронен фиш серия К № 1862414, издаден от ОДМВР- Бургас, с което на основание чл. 189, ал.4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗДвП е наложено на касатора Л.Х.Д. административно наказание „глоба“ в размер на 600 лева за нарушение по чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, установено с автоматизирано техническо средство. За да постанови този резултат, съдът е приел, че деянието е установено по несъмнен начин от събраните доказателства и е съставомерно.

Решението е правилно.

На 06.11.2017 г. в 11:21 часа в гр. Бургас е заснет с автоматизирано техническо средство лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. № СТ 50 36 ВТ, собственост на Л.Х.Д., при движение по ПП-Е773, км. 491 до бензиностанция „Ромпетрол“, в посока от кв. Ветрен към КПП- 1, със скорост 132 км/ч, при ограничение от 90 км/ч, т.е. с 42 км/ч над разрешената скорост. За нарушението е издаден електронен фиш К № 1862414, с който е наложена на Д. глоба в размер на 600 лева. В законния срок не е постъпило възражение срещу издадения електронен фиш.

Според нормата на чл. 189, ал. 4 ЗДвП при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител, се издава електронен фиш за налагане на глоба. За извършеното с превозното средство нарушение отговаря собственикът, респ. този, на когото е предоставено моторно превозно средство (чл. 188, ал.1 от ЗДвП). Издаденият електронен фиш се изпраща на лицето по чл. 188, ал. 1 с препоръчано писмо с обратна разписка, като последното разполага с 14-дневен срок от получаването му да заплати глобата или да предостави в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, ведно с копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство.

Условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата са регламентирани с Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. на МВР. С нормата на чл. 7, ал.1 от Наредбата е въведено изискване за обозначаване със знак Е24 на местата за контрол с мобилни и стационарни автоматизирани технически средства.

В случая нарушението е установено с автоматизирано техническо средство № 00209D32D4F9. На 06.11.2017 г. в 11:21 часа е заснет „Фолксваген Пасат” с рег. № СТ 50 36 ВТ по време на движение по ПП- Е773 със скорост 132 км/ч (след отчетен толеранс от 3% от измерената скорост 136 км/ч), при ограничение от 90 км/ч, въведено с пътен знак В-26. По делото не е спорно, а и се установява от приложената по делото справка от МВР, че касаторът е собственик на превозното средство, с което е извършено нарушението. В установения от закона 14-дневен срок последният не е представил декларация с данни за управление на автомобила от друго лице, поради което на основание чл. 188, ал.1 от ЗДвП именно той е санкциониран за нарушението.

Съдът намира за неоснователни доводите на касатора относно липса на сигнализация с пътен знак Е 24. Видно от приетия по делото протокол за монтаж на пътни знаци и други средства за сигнализиране по пътищата на територията на гр. Бургас, в съответния участък е монтиран пътен знак Е24 ІV-ти типоразмер. При тези данни следва да се приеме, че са налице законоустановените предпоставки за издаване на обжалвания електронен фиш. При издаването му не са допуснати нарушения на материалния закон и на административнопроизводствени правила. Като е стигнал до този извод, БРС е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1008 от 12.07.2018 г. по АНД № 2319/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.